OTVOREN KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA OPŠTINE APATIN

APATIN EKONOMIJA VESTI

Opština Apatin obezbedila je sredstva za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata koje realizuju udruženja na teritoriji opštine Apatin, iz oblasti zaštite životne sredine, kulture i socijalne zaštite, obrazovanja i dečije zaštite, kao i jačanja resursa udruženja građana za projektno finansiranje, koji su od javnog interesa i odnose se na:
• popularizaciju, podsticanje, usmeravanje i jačanje svesti o značaju nabrojanih oblasti (informisanje, promotivne aktivnosti, izdavaštvo);
• unapređenje znanja o određenoj temi kroz organizovanje neformalnih obrazovnih aktivnosti (seminari, stručni skupovi i dr);
• rešavanje pojedinačnih problema u oblastima koje su pobrojane;
• sprovođenje konkretnih aktivnosti na rešavanju pojedinačnih lokalnih problema;

Ukupna sredstva obezbeđena za sprovođenje javnog konkursa u budžetu opštine Apatin za 2016. godinu iznose 600 000 dinara.

Pravo da učestvuje na konkursu ima udruženje:
• koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11), na teritoriji opštine Apatin;
• koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
• koje nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
• koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta, obavljaju aktivnosti u navedenim oblastima (u daljem tekstu: udruženje).

Udruženje na javnom konkursu može da konkuriše za ukupno utvrđenu vrednost projekta ili za nedostajući deo sredstava. Ako konkuriše za nedostajući deo sredstava obavezno dostavlja izjavu o tome od koga su i u kom iznosu obezbeđena preostala sredstva.
Maksimalni iznos sredstava koja mogu biti dodeljena jednom projektu iznosi 150 000 dinara.
Udruženje može da učestvuje na javnom konkursu samo sa jednim projektom koji se realizuje u celini na teritoriji opštine Apatin.

Projekat kojim se konkuriše treba da je kratkoročan, odnosno da se celokupan projekat ili faza za koju se traže sredstva, realizuju do kraja kalendarske 2016. godine.

Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom i overenom Obrascu prijave uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:
• potpisana i overena izjava o ispunjavanju uslova za učešće;
• druga dokumenta koja udruženje smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke i pisma podrške ako postoje, biografije koordinatora projekata i ključnih lica uključenih u rad na projektu);
• Kopija prve strane Statuta, odnosno one strane na kojoj su navedeni ciljevi udruženja.

Obrazac prijave sadrži podatke o podnosiocu projekta, osnovne podatke o projektu i potrebnim finansijskim sredstvima za realizaciju. Obrazac prijave i izjava o ispunjavanju uslova za učešće se preuzimaju sa zvanične internet stranice opštine Apatin, kao i obrazac za dostavljanje izveštaja o realizovanom projektu.

Prilikom izrade planiranog budžeta projekta, udruženje definiše troškove prema Obrascu prijave. Neće biti prihvaćeni sledeći troškovi:
• troškovi nastali pre potpisivanja ugovora,
• troškovi adaptacije objekta,
• troškovi više od jednog fiksnog i jednog mobilnog telefonskog računa na mesečnom nivou tokom trajanja projekta,
• troškovi ugostiteljskih usluga (osim keteringa za potrebe promocije)
Rok za dostavljanje prijave je 8 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa.

Prijavu dostaviti na adresu:Opštinska uprava opštine Apatin, Srpskih vladara 29, Apatin, sa napomenom: „Prijava ZA JAVNI KONKURS ZA FINSIRANjE PROJEKATA KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA U 2016. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE APATIN“- NE OTVARATI. PRIJAVA SE DOSTAVLjA U TRI ODŠTAMPANA PRIMERKA.
Komisija će u roku od 8 dana od dana zaključenja konkursa utvrditi listu odabranih projekata.

Predlog liste odabranih projekata se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Apatin.

Na predlog liste odabranih projekata učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 2 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi Komisija u roku od 2 dana od dana prijema prigovora.