U PETAK 8 SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN DRUŠTVO POLITIKA SOMBOR VESTI VOJVODINA

Osma sednica Opštinskog veća opštine Apatin održaće se u petak (12.septembra) u maloj sali Skupštine opštine Apatin sa sa početkom od 09,00 sati. Na sednici će biti razmatrane sledeće tačke:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sednice i 2 vanredne sednice Opštinskog veća opštine Apatin,

2. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Apatin za 2014. godinu za period januar – jun 2014. godine,
-Utvrđivanje predloga Zaključka

3. Utvrđivanje predloga Odluke o upravljanju, uređivanju i održavanju pijaca

4. Utvrđivanje predloga Odluke o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti – upravljanje, uređivanje i održavanje pijaca na području naseljenog mesta Apatin

5. Razmatranje Ugovora o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti
-Utvrđivanje predloga Odluke

6. Predlog Odluke o određivanju predstavnika ispred opštine Apatin u Skupštinu doo „Apatinski tržni centar“

7. Utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju opštinskog Štaba za vanredne situacije Apatin

8. Utvrđivanje predloga Pravilinika o odobravanju i sufinansiranju Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini Apatin

9. Utvrđivanje predloga Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija opštine Apatin

10. Utvrđivanje predloga Odluke o pribavljanju u svojinu opštine Apatin nepokretnost bez naknade – poklon od strane vlasnika „Uljarice – Bačka“ doo Novi Sad

11. Utvrđivanje predloga Odluke o pribavljanju u svojinu opštine Apatin nepokretnost bez naknade – poklon od strane vlasnika „Lučić Prigrevica“ AD Novi Sad

12. Utvrđivanje predloga Rešenja o utvrđivanju visine zakupnine poslovnih prostorija na kojima je nosilac prava korišćenja opština Apatin za 2014. godinu

13. Utvrđivanje predloga Rešenja o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta na kat.parc. br. 2689/2 k.o. Apatin u Bloku 68 u Apatinu, Bolnožan Đuri iz Apatina,

14. Utvrđivanje predloga Rešenja o otuđenju zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin, parc. br. 209/2 k.o. Apatin, Gang Julijani i Nađ Mihalju iz Apatina, radi legalizacije objekta

15. Razmatranje Izveštaja o radu Predškolske ustanove „Pčelica“ za radnu 2013/14 godinu i Godišnjeg plana rada za školsku 2014/2015,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

16. Razmatranje Izmena i dopuna Plana i rasporeda postavljanja manjih montažnih objekata u opštini Apatin
– Predlog Zaključka

17. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti Telenoru d.o.o. iz Novog Beograda za postavljanje antenskog stuba – bazne stanice na parceli br. 7698/1 k.o. Apatin

18. Predlog Zaključka o prihvatanju pribavljanja nepokretnosti besteretnim pravnim poslom – poklonom u svojinu opštine Apatin od poklonodavca Lukić Latinke iz Apatina

19. Predlog Zaključka o prihvatanju arhitektonskog rešenja PAVILjONA u sklopu izgradnje trga Nikole Tesle izrađeno od strane „Mont metal SN“doo

20. Predlog Zaključka o prihvatanju urbanističko – arhitektonskog rešenja izrađeno od strane JP „Direkcija za izgradnju“ Apatin u delu urbanističkog bloka 20 Apatin

21. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti Bursać Ljubi iz Apatina za upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu na zemljištu parc. br. 4572 k.o. Apatin i na delu zemljišta parc. br. 4202 i 5002 k.o. Apatin

22. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti Kiš Jovici iz Sonte za upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu na zemljištu parc. br. 1339/1 k.o. Sonta i na delu zemljišta parc. br. 8309/2 k.o. Sonta

23. Razmatranje Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin

24. Predlog Rešenja o stavljanju van snage Rešenja o izmenama i dopunama rešenja o uslovima za utvrđivanje prava na regres troškova prevoza učenika i studenata sa područja opštine Apatin

25. Predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora

26. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na pokroviteljstvo Memorijalnog turnira u kuglanju „Đuro Štikovac“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *