RIBA IZ APATINA NA TRPEZAMA AUSTRIJE, ŠVAJCARSKE, FRANCUSKE, RUMUNIJE I NEMAČKE

APATIN DRUŠTVO RAZOTKRIVANJE APATINA VESTI

Ribarska centrala u Apatinu

Dodatni impuls za još intenzivniji razvitak apatinskog ribarstva, učinjen je 1911. godine, osnivanjem Ribarske centrale. Formirana je kao privatna svojina austrijskog nadvojvode Fridriha Habzburškog, u čijem  se posedu  nalazio veliki deo Baranje, kao i plavne površine pored leve dunavske obale. Tada se na dunavskoj obali podiže nekoliko drvenih objekata za potrebe Centrale: drvena upravna baraka sa prostorijama za činovnike, stambena zgrada za upravnika i drveni silos u kojem su tokom zimskog perioda skladištene velike količine prirodnog, dunavskog leda.

U Ribarskoj centrali se koncentrisala ogromna količina ulovljene ribe, koju je sa 19 ribarskih stanica liferovalo oko 400 angažovanih ribara.

Stvaranjem nove državne zajednice, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1918. godine, nadvojvodi Fridrihu se agrarnom reformom oduzimaju posedi u Baranji, kao i bogati ribolovni reviri na Dunavu. Formiranjem državnog dobra “Belje”, 1920. godine, u njegov sastav ulazi i ribolovno područje na Dunavu, koje se prostiralo od mađarske granice do ušća Drave, sa svim plavnim područjima.

Početkom dvadesetih godina 20. veka, prodaja ribe na godišnjem nivou iznosila je čitavih 120 vagona, što je donosilo zaradu u vrednosti 20 miliona tadašnjih dinara. Za transport ribe korišćena je posebna ambalaža, velike korpe od pletenog pruća, sa poklopcem.  U pojedinim godinama za ovu namenu korišćeno je i do 15 hiljada korpi. Riba je distribuirana u svežem stanju i najčešće se izvozila na područje Austrije, Češke i Poljske. Na osnovu statističkih podataka, koji se u Ribarskoj centrali vode od 1914. godine, godišni ulovi ribe u periodu između dva Svetska rata, iznosili su i do 1.566.959 kg ribe (1924. godine).

Okupacijom Kraljevine Jugoslavije, 1941, godine, svi nekadašnji posedi, zajedno sa Centralom, ponovo se dodeljuju porodici Habzburg i ostaju u njenom vlasništvu sve do oslobođenja ovog područja, 1944. godine. Pod rukovodstvom Komande područja Sombor, Ribarska centrala radi sve do 1. maja 1945. godine, tako da se sve količine ulovljene ribe isporučuju Jugoslovenskoj armiji za njene potrebe.

Ribolovni centar, 1954. godine, ulazi u sastav Uprave uzgajališta divljači “Jelen”, i dobija na upravljanje  67 km Dunava (od 1425. do 1358. km), zajedno sa svim izlivnim površinama. Na ovom području bile su formirane sledeće ribarske stanice, na kojima je angažovano 87 profesionalnih ribara: Batina, Bački Monoštor, Kazuk, Harčaš, Tikveš, Sunjog čarda, Apatin, Milšval, Hulovo, Staklara i Bogojevo. Godišnji ulov ribe u ovom periodu (1945-1957) bio je na nivou od pre Drugog svetskog rata (1.200.000 kg ribe-1956. godine). Krajem pedesetih godina, Apatin, tj. ovdašnji Ribolovni centar učestvuje u celokupnom ulovu tadašnje NR Srbije (sa otvorenih slatkih voda) sa 51 %, dok je na nivou Jugoslavije taj udeo iznosio 14 %.

Zahvaljujući izuzetno povoljnom geografskom položaju, Ribolovni centar je razvio intenzivnu trgovinu, sredinom 1950-ih, širom bivše Jugoslavije (Ljubljana, Beograd, Zagrab, Subotica, Osijek, Sarajevo, Skoplje, Prilep, Sombor, itd.) kao i na stranom tržištu (Austrija, Švajcarska, Francuska, Zapadna Nemačka, Istočna Nemačka i Rumunija). Najčešće su plasirane kvalitetne vrste ribe (kečiga, smuđ, som, šaran, štuka), dok se “bela” riba konzervisala , sušila  ili prerađivala u riblje brašno.

Izgradnjom jedne od najmodernijih fabrika za konzervisanje raznih vrsta dunavske ribe, Ribolovni centar u velikoj meri proširuje asortimam svojih proizvoda, i za kratko vreme, što je posledica  vrhunskog kvaliteta, osvaja tržište tadašnje Jugoslavije.

Apatin je bio najveći centar za slatkovodno ribarstvo u Austro-ugarskoj monarhiji, taj status je zadržao  u Kraljevini Jugoslaviji, kao i u kasnijem periodu, sve do postepenog zamiranja ove delatnosti, 60-ih godina  20. veka.

Autor-Tomislav Šimunović