RAZVOJNI FOND VOJVODINE SA NOVIM KREDITNIM LINIJAMA IZLAZI U SUSRET PRIVREDNICIMA I POLJOPRIVREDNICIMA

APATIN EKONOMIJA VESTI VOJVODINA

U Razvojnom fondu APV ove godine predstavljane su nove konkursne linije namenjene finansiranju privrede i poljoprivrede. Pored dobro poznatih postojećih kreditnih linija početkom 2018. godine na prezentaciji Razvojnog fonda pažnju su skrenule i dve nove dugoročne kreditne linije.Jedna namenjena investicijama u poljoprivredi u okviru IPARD programa, a druga razvoju turizma.

Konkursne linije su nastale pre svega kao proizvod saradnje Razvojnog fonda i privrednika i poljoprivrednika na terenu. Pored svakodnevnog kontakta sa korisnicima kreditnih linija Razvojnog fonda razgovara se i sa novim potencijalnim klijentima, osluškuju njihove želje i predlozi, a kao rezultat zajedničkog rada došlo se do novih kreditnih linija za kojima vlada veliko interesovanje. Takođe, prate se i podsticaji sa kojima izlaze drugi nadležni organi. Tako je Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa formiran u skladu sa odgovarajućim pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije i javnim pozivom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Potencijalni korisnici kredita za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa su lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom i to fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge. Nakon predaje zahteva za odobravanje projekta Upravi za agrarna plaćanja, korisnici kredita imaju mogućnost podošenja zahteva za kredit u RFV, a kao dokaz dostavlja se kopija zahteva uz overeni dokument o prijemu dokumentacije. Kamatne stope se kreću u rasponu od 1-3% na godišnjem nivou u zavisnosti od sredstva obezbeđenja i toga da li korisnici kredita dolaze iz sredina koje spadaju u kategoriju razvijenih ili nerazvijenih opština. Sredstvo obezbeđenja ovog kredita može da bude garancija poslovne banke, hipoteka prvog reda na poljoprivrednom ili gradjevinskom zemljištu, na stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti i zaloga na novokupljenoj pogonskoj mehanizaciji.
Kada je konkursna linija za razvoj turizma u pitanju treba naglasiti da je u pripremi saradnja RFV sa nadležnim organima koji bi subvencionisali kamatnu stopu na godišnjem nivou, kako za privredu tako i poljoprivredu, s obzirom da je osnovni cilj podrška ruralnog razvoja turizma. Ovaj cilj će se ostvariti putem povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, što će stvoriti uslove za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podići stepen konkurentnosti i dovesti do povećanja zaposlenosti.

Rok vraćanja kredita za obe kreditne linije je do 7 godina u okviru koga je i grejs period koji može trajati do 24 meseca.

Za redovne kreditne linije takođe su u 2018. obezbeđena sredstva i raspisani novi konkrusi sa poboljšanim uslovima kreditiranja.

Za registrovana poljoprivredna gazdinstva aktuelne su još četiri kreditne linije i to:
– Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu;
– Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta;
– Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove mehanizacije;
– Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi;

Kada je reč o kreditiranju privrede, pažnja je i dalje usmerena na mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnike. Na raspolaganju im stoje tri kreditne linije i to:
– Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja;
– Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva;
– Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva.;

Uvedena je mogućnost izbora roka vraćanja kredita, dužine grejs perioda i dinamike otplate, a starosna granica poljoprivrednika u momentu podnošenja zahteva je povećana na 70 godina. Kamatna stopa je za sve kreditne linije od 1 do 3% u zavisnosti od sredstva obezbeđenja i grupe razvijenosti sedišta podnosioca zahteva. Svi dugoročni krediti su sa rokom vraćanja do 7 godina. Izuzetak je Konkurs za nabavku nove mehanizacije gde je rok otplate do 5 godina sa fiksnom kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, nezavisno od sredstva obezbeđenja i razvijenosti sedišta gazdinstva.

Kratkoročni krediti za obrtna sredstva se odobravaju na 12 meseci sa periodom raspoloživosti kredita koji je produžen na 48 meseci.