ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА РАДИ ПРОДАЈЕ ДИЊА И ЛУБЕНИЦА

APATIN EKONOMIJA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI

На основу члана 97б. став 2 Одлуке о комуналним делатностима (”Службени лист општине Апатин, бр. 4/2014, 3/2015, 18/2016, 2/2017 и 7/2018), Одељење за стамбено комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове  дана објављује

О Г Л А С

О  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАУЗЕЋА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2021 ГОДИНУ РАДИ ПРОДАЈЕ ЛУБЕНИЦА И ДИЊА

 1. ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предмет јавног огласа је позив за јавно надметање (лицитација) за избор најповољнијег понуђача за заузеће јавне површине на територији општине Апатин за продају лубеница и диња и то на следећим локацијама:

  -у Апатину:

 1. Угао улица Петефи Шандора и Станка Опсенице, део парц.бр. 4992
 2. Угао улица Петефи Шандора и Миће Радаковић, део парц.бр. 4992
 3. Улица Димитрија Туцовића – код киоска-мењачнице „X“ , део парц.бр. 4996
 4. Улица Димитрија Туцовића – угао са ул. О.Прице, део парц.бр. 4996
 5. Улица Пригревачка – паркинг испред зграде на углу Ј.Колака део парц.бр. 4998
 6. Улица Српских владара – део паркинга упр. зграде „Јединство“ , део парц.бр. 4997
 7. Улица Српских владара – део паркинга код продавнице„Елбрако“ , део парц.бр. 4997
 8. Улица Српских владара – испред кућног броја 57 , део парц.бр. 4997
 9. Улица Марка Орешковића – испред објекта  КУД-а „Дунав“, део парц.бр. 5001/2
 10. Улица Николе Тесле – испред продавнице „Gomex“ , део парц.бр. 5000,
 11. Блок 112 – код киоска, сервис „Осмица“, део парц.бр. 2880/1,
 12. Блок 112 – на платоу испред зграде „С-8“, улаз у бишвшу „Панонску банку“ део парц.бр. 2172/1.

-у Пригревици на углу улица Василије Гаћеше и Вука Караџића, део парц.бр. 1376,

-у Сонти локација у ул. В.Караџића код семафора и вишеспратне зграде , део парц.бр. 8231/43

-у Сонти локација у ул. Војвођанска део парцеле бр. 8231/28 к.о.Сонта ,

-у Свилојеву у ул. Главна  на паркингу испред некадашњег објекта „Ватрогасац“,

-У Купусини у ул. Апатински пут испред броја 4 код објекта месне заједнице.

Период на који се остварује заузеће претходно наведених  јавних површина  је од

 20. јуна до 20. августа, а површина која се издаје је површине основе 6м2.

II   УСЛОВИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА

            Право на заузеће јавне површине ради продаје лубеница и диња има регистровано пољопривредно газдинство које понуди највећи новчани износ у поступку јавног надметања-лицитације, а уколико испуњава и друге услове огласа. Једно пољопривредно газдинство може остварити право најавише на две локације.

            Почетни новчани износ лицитације  је од 10.000,оо динара за сваку локацију .

III   УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Учесник у јавном надметању је у обавези да депонује на рачун Буџета општине Апатин нс име депозита износ од 30.000,00 динара (рачун бр. 840-773804-23, позив на бр. 97 (модел) 71-203 са назнаком  „за јавно надметање за продају лубеница“ ).

Овај износ ће општина Апатин наплатити у корист буџета општине Апатин уколико најповољнији понуђач у јавном надметању у року од 5 дана од дана достављања записника о његовом избору као најповољнијег понуђача, не уплати понуђени највећи новчани износ.

         Учесницима који нису успели на јавном надметању ће се извршити повраћај депозита у року од 5 дана од дана спроведеног поступка јавног надметањa као и лицу који је најповољнији понуђач када испуни услове наведене у претходне две алинеје.

Лице које оствари право на заузеће јавне површине ће на основу посебног решења локалне пореске администрације имати обавезу плаћања накнаде за коришћење јавне површине у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Апатин.

            IV. ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ:

           Пријаву са прилозима у затвореној коверти, учесник је дужан да достави најкасније до 14.06.2021.год. , до 13 сати, на пријемни шалтер (писарница) Општинскe управe општине Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин, са назнаком: ”НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ  ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ  ЗА ПРОДАЈУ ЛУБЕНИЦА“.

            V. ПРИЈАВА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА МОРА ДА САДРЖИ:

           – податке о подносиоцу пријаве:

назив подносиоца пријаве са потпуном адресом, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу, контакт телефон и број рачуна код банке, фотокопију регистрације пољопривредног газдинства, пуномоћ за заступање оверена код нотара уколико лично носилац пољ.газдинства не учествује у јавном надметању ,

          – доказ о уплати депозита –уплатницу у висини од 30.000,00 динара,

            Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања, и њихове пријаве се одбацују.

                  VI. ТЕРМИН И МЕСТО ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА:

             Јавно надметање-лицитација за заузеће јавне површине  за продају лубеница спровешће се дана 15.06. 2021. године, (уторак) са почетком у 11.00 часова у згради СО Апатин, ул. Српских владара бр. 29 у Апатину, први спрат – ”Плава сала”.

            Лице које учествује у јавном надметању свој идентитет доказује личном картом , a уколико лично носилац пољ.газдинства не учествује у јавном надметању, уз личну карту се прилаже пуномоћ за заступање оверена код нотара.

Пријава за јавно надметање која није поднета на писарници општинске управе у року назначеном у објављеном огласу, која није потпуна и за коју уз пријаву  није достављен доказ о уплати депозита од 30.000,оо динара  ће се сматрати да није ни поднета, односно подносиоцу пријаве неће се дозволити учешће на јавној лицитацији.

            Оглас поставити на огласној табли општине Апатин, Месних заједница у општини Апатин , сајту општинске управе општине Апатин и огласном простору локалних средстава информисања.

У Апатину, дана 27.05.2021 године

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.