НА СКУПШТИНИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА И ОДЛУКА О ТАКСИ ПРЕВОЗУ

APATIN POLITIKA SOMBOR VESTI

Скупштина општине Апатин одржала је данас своју 30. седницу. Одборници, њих 25, разматрали су и одлучивали о 24. тачке дневног реда. Између осталог усвојен је предлог Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Апатин за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе као и Предлог Антикорупцијског плана општине Апатин. Известилац по ове две тачке био је секретар Скупштине општине Апатин, Марко Ђумић.

-Обавеза доношења антикорупцијског плана произлази из обавеза које је Република Србија преузела кроз преговоре са Европском унијом у поглављу 23. и све локалне самоуправе морају да донесу овај план. Сам план су израдили Агенција за борбу против корупције и стална Скупштина градова и општина. Све општине су преузеле овај текст и само су га ускладиле према својим потребама и датумима усвајања. – рекао је Марко Ђумић.

Он је у наставку седнице одборницима изнео и  предлог Одлуке о Изменама Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин.

-Реч је о усклађивању са статутом који је усвојен на претходној седници. Ове измене се тичу броја чланова Општинског већа и надлежности председника општине и Општинског већа, изјавио је Ђумић. На питање одборнице Зорке Балаћ (СПС) о којим је изменама реч и када оне ступају на снагу. Ђумић је одговорио да је реч о смањењу броја чланова Општинског већа са садашњих 11 на број 7 те да ће се ова одлука примењивати након наредних локалних избора.

Скупштина је на седници усвојила и предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Месним заједницама на територији општине Апатин. О изменама и допунама ове одлуке одборнике је поново известио Марко Ђумић, секретар Скупштине општине Апатин.

-Овде имамо усклађивање одлуке о месним заједницама на територији општине Апатин са статутом. Ја ћу навести само неке, битне измене. Предлог за образовање или укидање месних заједница може да поднесе 10 одсто бирача са те теритрорије, једна трећина одборника и Општинско веће. Законом је преузета одредба која се тиче послова и задатака Савета месне заједнице. Статутом је предвиђено оснивање изборне комисије за избор чланова Савета месне заједнице и другостепене изборне комисије. Дакле, Општинска изборна комисија више није надлежна да спроводи изборе за чланове савета МЗ, него ће скупштина посебно именовати комисију. Затим, имамо дефинисано случај када се распушта савет МЗ и нешто што се тиче Општинског већа. Имамо два наслова, први је “Поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице”, то Општинско веће може да покрене, и имамо “Указивање савета МЗ на предузумање одговарајућих мера” образложио је Ђумић.

Након кратке расправе одборници су усвојили ову одлуку и прешли на следећу тачку дневног реда, Предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Апатин.

-Као и у претходним случајевима имамо усклађивање са Законом о локалној самоуправи и статутом општине Апатин. Једна од измена је да конститутивну седницу сазива председник скупштине из претходног сазива у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора. Предложено је оснивање посебних радних тела скупштине, то су Савет за праћење примене етичког кодекса, Савет за младе, Кориснички савет јавних служби и Комисија за родну равноправност. Такође у пословнику су предвиђене измене Комисије за избор чланова савета и другостепена изборна комисија што сам навео у претходном излагању, образложио је секретар Ђумић и додао да у допуну новог пословника улазе и измене по којој ће у будућности за одређене одлуке бити неопходна апсолутна већина одборника као и промена текста заклетве која се полаже приликом ступања на функцију одборника.

У наставку заседања, Скупштина општине Апатин усвојила је Предлог Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Апатин за 2019. годину. Известилац по овој тачки је био др Славољуб Штрбо, начелник одељења за привреду и финансије.

-Правни основ за доношење прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Апатин за 2019. годину садржан је у одредбама закона о буџетском систему. Овим је дефинисано да уколико у току фискалне године дође до повећања расхода и смањења прихода, буџет се уравнотежује смањивањем планираних расхода или новим приходима, рекао је Штрбо. Према његовим речима Одлука о буџету општине Апатин је донета прошле године у децембру и њом су укупни приходи и примања као и расходи и издаци утвђени у износу од 1.046.104.303,00 динара, односно заједно са другим приходима, укупан буџет је планиран на нивоу од 1.104.872,390,00 динара.

Решењем начелника општинске управе буџет општине Апатин је увећан за наменске приходе добијене за реализацију пројекта адаптације јавног осветљења на територији МЗ пригревица у Лед расвету, у износу од 25.581.420,00 динара и износио је 1.130.453.810,00. Данашањом одлуком о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Апатин  за 2019. годину увећавају се приходи из буџета и других извора за 90.760.547,00 динара и пројекција је на 1.221.214.357,00 динара.

Током расправе у вези ребаланса, за говорницом су се могли чути и коментари у вези месног самодоприноса, лучког подручја, наплате паркинг места као и одлуци о додели средстава Савезу удружења бораца народноослободилачког рата (СУБНОР). Шеф одборничке групе СПС, Миодраг Бакић је на крају расправе о буџету понудио владајућој већини (СНС) подршку и гласове његове одборничке групе уколико се апатинском СУБНОРУ повећа раније одређен износ од 40.000 динара за активности овог удружења.

–Ми ћемо подржати овај ребаланс, гласаћемо за њега уколико доделите још средстава СУБНОР-у, понудио је Бакић. Према његовом мишљењу средства које је ово удружење добило на конкурсу а који је раније расписала локална самоуправа нису довољна за планиране годишње активности. Поред овог предлога могао се чути и онај, његове партијске колегинице, Зорке Балаћ која је предложила да општина Апатин ако то буде потребно, као приход буџету уведе наплату паркинг места. Ови предлози нису разматрани, па се након коментара владајуће већине да су паркинг места изграђена средствима месног самодоприноса те да наплата њиховог коришћења грађанима није морална, приступило гласању. Одборници су усвојили ребаланс буџета са 20 гласова за, четири против и једним уздржаним.

Скупштина је усвојила предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Апатин, предлог Одлуке о преносу имовине ЈП „Дирекција за изградњу“ Апатин као и предлог Одлуке о такси превозу и лимо сервису, за који је известилац била Драгана Стамболија, руководилац одељења послова инспекције. Према новој одлуци о такси превозу неопходно је да превозник буде регистрован у АПР-у са претежном делатношћу такси превоза, да поседује одобрење општине и да испуњава услове у погледу седишта привредног субјекта, возача и возила.

-Привредна друштва на територији општине Апатин морају имати седиште, а предузетници седиште и пребивалиште најмање годину дана. Убудуће такси возач мора да има возачку дозволу “Б” категорије, звање возача путничког аутомобила трећег степена стручне спреме, звање возача аутобуса или теретног моторног возила 4. степен стручне спреме или техничара друмског саобраћаја, нагласила је Стамболија. -Поред тога, заинтерсовани морају имати радно искуство на пословима возача 5 година, лекарско уверење и доказ да нису осуђивани на казну затвора што се доказује уверењем које није старије од шест месеци, да му није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом што доказује уверење које није старије од 30 дана, рекла је Стамболија.

Према новој скупштинској одлуци такси возач може бити ангажован и по закљученом уговору о радном ангажовању, услов је да није имао изречене заштитна мера забрање вршења делатности јавног превоза и да уредно уплаћује пореске обавезе. Одлуком су регулисани и услови у погледу возила, предузетник или привредно друштво мора да је власник или прималац лизинга најмање једног регистрованог путничког возила које испуњава услове (регистровано за 5 места за седење, клима уређај, баждарен таксиметар, кровну ознаку са евиденционим бројем, грбом чији изглед прописује општина. Одељење за привреду и финансије ће издавати такси дозволу за возила а посебно такси дозволу за возача. Уколико изврши прекид обављања делатности у року од 15 дана мора вратити регистрациону таблицу. Такси превозник може да обавља превоз само на територији општине која му је издала одобрење, стоји у новој Одлуци.

Одељење за привреду и финансије ће водити регистар такси превозника, такси возача. Такси превозник је дужан да сваку промену у погледу возила и возача за које су издате такси дозволе пријави Одељењу за привреду и финасије у року од 15 дана. Такси одобрење престаје да важи по сили закона – брисањем привредног друштва, променом седишта привредног друштва или седишта и превивалишта предузетника.

Овом одлуком се ограничава број возила за обављање такси превоза и за општину Апатин прописано је 45 такси возила. Уколико не постојо слободно место формира се листа чекања, стоји у Одлуци о такси превозу. Поред такси превоза ова одлука регулише и услуге Лимо сервиса, јавног превоза са изнајмљеним путничким возилом и услугом возача. Превоз се врши на основу уговора (цена превоза се обрачунава на основу јединице времена, час или дан, при чему трајање не може да буде краће од три сата). За лимо сервис возач мора да има звање професионалног возача, три године возачку дозволу и најмање 21 годину старости. Возило мора да има уграђен тахограф, да није старије од 5 година, на бочним странама пословни натипис и ознаку лимо сервис. Возила могу да буду са 7+1, 8+1 седишта или лимузине, олдтајмери итд.

Надзор по овој одлуци вршиће саобраћајни инспектор – као веродостојна исправа за извршење прекршаја сматраће се видео или фото запис на којем се јасно могу видети: возило којим је извршен прекршај, односно регистарска таблица. Такси превозници који имају одобрење дужни су да своје пословање ускладе у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одредбе, осим одредби које се односе на клима уређаје и размак осовина за шта је рок 2 године.

У наставку заседања, Скупштина општине Апатин разматрала је предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019.годину у општини Апатин и донела закључак да се поменути предлог усваја. 

Такође, разматрани су и усвојени Извештај о пословању Центра за социјални рад, Tуристичке организације, Црвеног крста, Дома здравља, Општинског културног центра,  Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ и Месних заједница са територије општине Апатин.

На данашњој седници донета је одлука о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа општине Апатин и именовању новог.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.