НОВА ПРАВИЛА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗ

APATIN EKONOMIJA SOMBOR VESTI

Скупштина општине Апатин је на данашњој седници усвојила нову Одлуку о такси превозу и лимо сервису, који се усаглашава са новим Законом о превозу путника.
Измене које прописујe Закон, а које су унете у нову Одлуку о такси превозу тичу се услова који се односе на такси превозника, такси возило и такси возача, а додат је и услов испуњења пословног угледа.

Известилац је била Драгана Стамболија, руководилац одељења послова инспекције. Према новој одлуци о такси превозу неопходно је да превозник буде регистрован у АПР-у са претежном делатношћу такси превоза, да поседује одобрење општине и да испуњава услове у погледу седишта привредног субјекта, возача и возила.

-Привредна друштва на територији општине Апатин морају имати седиште, а предузетници седиште и пребивалиште најмање годину дана. Убудуће такси возач мора да има возачку дозволу „Б“ категорије, звање возача путничког аутомобила трећег степена стручне спреме, звање возача аутобуса или теретног моторног возила 4. степен стручне спреме или техничара друмског саобраћаја, нагласила је Стамболија. -Поред тога, заинтерсовани морају имати радно искуство на пословима возача 5 година, лекарско уверење и доказ да нису осуђивани на казну затвора што се доказује уверењем које није старије од шест месеци, да му није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом што доказује уверење које није старије од 30 дана, рекла је Стамболија.

Према новој одлуци такси возач може бити ангажован и по закљученом уговору о радном ангажовању, услов је да није имао изречене заштитна мера забрање вршења делатности јавног превоза и да уредно уплаћује пореске обавезе. Одлуком су регулисани и услови у погледу возила, предузетник или привредно друштво мора да је власник или прималац лизинга најмање једног регистрованог путничког возила које испуњава услове (регистровано за 5 места за седење, клима уређај, баждарен таксиметар, кровну ознаку са евиденционим бројем, грбом чији изглед прописује општина. Одељење за привреду и финансије ће издавати такси дозволу за возила а посебно такси дозволу за возача. Уколико изврши прекид обављања делатности у року од 15 дана мора вратити регистрациону таблицу. Такси превозник може да обавља превоз само на територији општине која му је издала одобрење, стоји у новој Одлуци.

Одељење за привреду и финансије ће водити регистар такси превозника, такси возача. Такси превозник је дужан да сваку промену у погледу возила и возача за које су издате такси дозволе пријави Одељењу за привреду и финасије у року од 15 дана. Такси одобрење престаје да важи по сили закона – брисањем привредног друштва, променом седишта привредног друштва или седишта и превивалишта предузетника.

Овом одлуком се ограничава број возила за обављање такси превоза и за општину Апатин прописано је 45 такси возила. Уколико не постојо слободно место формира се листа чекања, стоји у Одлуци о такси превозу. Поред такси превоза ова одлука регулише и услуге Лимо сервиса, јавног превоза са изнајмљеним путничким возилом и услугом возача. Превоз се врши на основу уговора (цена превоза се обрачунава на основу јединице времена, час или дан, при чему трајање не може да буде краће од три сата). За лимо сервис возач мора да има звање професионалног возача, три године возачку дозволу и најмање 21 годину старости. Возило мора да има уграђен тахограф, да није старије од 5 година, на бочним странама пословни натипис и ознаку лимо сервис. Возила могу да буду са 7+1, 8+1 седишта или лимузине, олдтајмери итд.

Надзор по овој одлуци вршиће саобраћајни инспектор, а као веродостојна исправа за извршење прекршаја сматраће се видео или фото запис на којем се јасно могу видети: возило којим је извршен прекршај, односно регистарска таблица. Такси превозници који имају одобрење дужни су да своје пословање ускладе у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одредбе, осим одредби које се односе на клима уређаје и размак осовина за шта је рок 2 године.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.