КРЕЋЕ ЛИЦИТАЦИЈА МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ЛУБЕНИЦА У ОПШТИНИ АПАТИН

APATIN EKONOMIJA VESTI

На основу члана 97б. став 2 Одлуке о комуналним делатностима (“Службени лист општине Апатин, бр. 4/2014, 3/2015, 18/2016, 2/2017 и 7/2018), Одељење за стамбено комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове  дана објављује

ОГЛАС О  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАУЗЕЋА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2020 ГОДИНУ РАДИ ПРОДАЈЕ ЛУБЕНИЦА И ДИЊА

Предмет јавног огласа је позив за јавно надметање (лицитација) за избор најповољнијег понуђача за заузеће јавне површине на територији општине Апатин за продају лубеница и диња и то на следећим локацијама:

-у Апатину:

 1. Угао улица Петефи Шандора и Станка Опсенице, део парц.бр. 4992
 2. Угао улица Петефи Шандора и Миће Радаковић, део парц.бр. 4992
 3. Улица Димитрија Туцовића – код киоска-мењачнице „X“ , део парц.бр. 4996
 4. Улица Димитрија Туцовића – угао са ул. О.Прице, део парц.бр. 4996
 5. Улица Пригревачка – паркинг испред зграде на углу Ј.Колака део парц.бр. 4998
 6. Улица Српских владара – део паркинга упр. зграде „Јединство“ , део парц.бр. 4997
 7. Улица Српских владара – део паркинга код продавнице„Елбрако“ , део парц.бр. 4997
 8. Улица Српских владара – испред кућног броја 57 , део парц.бр. 4997
 9. Улица Марка Орешковића – испред објекта  КУД-а „Дунав“, део парц.бр. 5001/2
 10. Улица Николе Тесле – испред продавнице „Gomex“ , део парц.бр. 5000,
 11. Блок 112 – код киоска, сервис „Осмица“, део парц.бр. 2880/1,
 12. Блок 112 – на паркингу иза објекта Макси, део парц.бр. 2224/3.

-у Пригревици на углу улица Василије Гаћеше и Вука Караџића, део парц.бр. 1376,

-у Сонти локација у ул. В.Караџића код семафора и вишеспратне зграде , део парц.бр. 8231/43

-у Сонти локација у ул. Војвођанска део парцеле бр. 8231/28 к.о.Сонта ,

-у Свилојеву у ул. Главна  на паркингу испред некадашњег објекта „Ватрогасац“,

-У Купусини у ул. Апатински пут испред броја 4 код објекта месне заједнице.

Период на који се остварује заузеће претходно наведених  јавних површина  је од 20. јуна до 20. августа, а површина која се издаје је површине основе 6м2.

II   УСЛОВИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА

Право на заузеће јавне површине ради продаје лубеница и диња има регистровано пољопривредно газдинство које понуди највећи новчани износ у поступку јавног надметања-лицитације, а уколико испуњава и друге услове огласа. Једно пољопривредно газдинство може остварити право најавише на две локације.

Почетни новчани износ лицитације  је од 10.000,оо динара за сваку локацију .

III   УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Учесник у јавном надметању је у обавези да депонује на рачун Буџета општине Апатин нс име депозита износ од 30.000,00 динара (рачун бр. 840-773804-23, позив на бр. 97 (модел) 71-203 са назнаком  „за јавно надметање за продају лубеница“ ).

Овај износ ће општина Апатин наплатити у корист буџета општине Апатин уколико најповољнији понуђач у јавном надметању у року од 5 дана од дана достављања записника о његовом избору као најповољнијег понуђача, не уплати понуђени највећи новчани износ.

Учесницима који нису успели на јавном надметању ће се извршити повраћај депозита у року од 5 дана од дана спроведеног поступка јавног надметањa као и лицу који је најповољнији понуђач када испуни услове наведене у претходне две алинеје.

Лице које оствари право на заузеће јавне површине ће на основу посебног решења локалне пореске администрације имати обавезу плаћања накнаде за коришћење јавне површине у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Апатин.

            IV. ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ:

Пријаву са прилозима у затвореној коверти, учесник је дужан да достави најкасније до 15.06.2020.год. , до 13 сати, на пријемни шалтер (писарница) Општинскe управe општине Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин, са назнаком: “НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ  ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ  ЗА ПРОДАЈУ ЛУБЕНИЦА“.

            V. ПРИЈАВА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА МОРА ДА САДРЖИ:

– податке о подносиоцу пријаве:

назив подносиоца пријаве са потпуном адресом, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу, контакт телефон и број рачуна код банке, фотокопију регистрације пољопривредног газдинства, пуномоћ за заступање оверена код нотара уколико лично носилац пољ.газдинства не учествује у јавном надметању ,

– доказ о уплати депозита –уплатницу у висини од 30.000,00 динара,

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања, и њихове пријаве се одбацују.

                  VI. ТЕРМИН И МЕСТО ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА:

Јавно надметање-лицитација за заузеће јавне површине  за продају лубеница спровешће се дана 16.06. 2020. године, (уторак) са почетком у 11.00 часова у згради СО Апатин, ул. Српских владара бр. 29 у Апатину, први спрат – “Плава сала“.

Лице које учествује у јавном надметању свој идентитет доказује личном картом , a уколико лично носилац пољ.газдинства не учествује у јавном надметању, уз личну карту се прилаже пуномоћ за заступање оверена код нотара.

Пријава за јавно надметање која није поднета на писарници општинске управе у року назначеном у објављеном огласу, која није потпуна и за коју уз пријаву  није достављен доказ о уплати депозита од 30.000,оо динара  ће се сматрати да није ни поднета, односно подносиоцу пријаве неће се дозволити учешће на јавној лицитацији.

У Апатину, дана 04.06.2020 године

                                                                                                 Руководилац одељења

                                                                                             Јовановић Синиша дипл.инг.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.