KONKURS ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA

APATIN DRUŠTVO VESTI VOJVODINA

Pokrajinski Sekretarijat za privredu i turizam, raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2017.godini.

Cilj Javnog konkursa je unapređenje konkurentnosti turističke ponude AP Vojvodine na inostranom i domaćem tržištu, kroz podsticanje kvaliteta rada privrednih subjekata.

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 62.682.000,00 dinara. Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 50% prihvatljivih troškova i to za:

1. Podizanje nivoa kvaliteta objekata turističke suprastrukture:

a) najmanje od 500.000,00 dinara do najviše 4.000.000,00 dinara

b) najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara, a za hotele sa najmanje 4 zvezdice do 4.000.000,00 dinara

2. Unapređenje kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture:
– najmanje od 400.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara

3. Unapređenje kongresno-turističke ponude:
– najmanje od 500.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara

4. Podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata:
– najmanje od 200.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara

5. Unapređenje inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti:

a) najmanje od 50.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara

b) najmanje od 50.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara.

Pomenuti iznosi su bez uračunatog PDV-a.

Iznos sredstava za namenu iz tačke 1. pod A) i tačke 3., za objekat koji je predmet prijave i predstavlja zaštićeno kulturno dobro ili deo kulturnog dobra, utvrđuje se u visini do 70% prihvatljivih troškova, a u cilju stimulisanja održivog korišćenja kulturnih dobara u turističke svrhe.

Pravo i uslovi učešća:

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici), koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom.

Podnosilac prijave može da podnese najviše jednu prijavu i samo za jednu namenu sredstava pod uslovima iz člana 7. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2017. godini.

Rok za podnošenje prijave je 3. novembar 2017. godine.