АПАТИН ДОБИЈА ТРАНСФЕР СТАНИЦУ ЗА ПРЕТОВАР И СЕПАРАЦИЈУ ОТПАДА

APATIN DRUŠTVO VESTI

За успостављање одрживог система управљања отпадом неопходно је удруживање општина, па је у Војводини већ формирано девет региона – Нови Сад, Сремска Митровица, Панчево, Инђија, Кикинда, Суботица, Зрењанин, Сомбор и Вршац. Сомбор је регионални центар у ком ће, осим те локалне самоуправе отпад одлагати општине Апатин, Кула, Oџаци и Бач. На простору садашње несанитарне депоније Ранчево, биће изграђена нова регионална, па је у складу с тим прошле године основано јавно комунално предузеће „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево” Сомбор.

Локалним планом управљања отпадом, у Апатину је предвиђена трансфер станица, где би се обављао претовар прикупљеног отпада с територије те општине, а који ће бити транспортован до новог регионалног центра за управљање отпадом (РЦУО) у Ранчеву. Поступак јавне набавке за прибављање техничке документације за градњу трансфер станице комуналног отпада окончан је почетком године.

Општинска управа Апатина у фебруару је закључила уговор, вредан 14,3 милиона динара с ПДВ-ом, с акционарским друштвом за студије, истраживање, пројектовање и инжењеринг „Хидрозавод ДТД“ из Новог Сада. Од одабраних пројектаната се очекује да у року од пет месеци, између осталог, ураде геодетске подлоге, идејно решење, елаборат о геотехничким условима изградње, извођачки и пројекат за грађевинску дозволу, као и студију о процени утицаја на животну средину, али и да обаве истражне радове.

„Предмет техничке документације је трансфер станица са рециклажним центром, ради успостављања регионалног система управљања отпадом, која ће се служити за претовар и даљи транспорт отпада, прикупљеног на територији Општине Апатин. Пројектом би требало предвидети мере за ефикасно функционисање комплекса, као и оне које умањују негативне утицаје на животну средину. Пројектант треба да дефинише техничко решење за рационално уређење простора, као и да предложи решење за поступање и третман посебних врста отпада, попут кабастог и грађевинског, што подразумева потребу за дробилицом за грађевински отпад, директан трансфер на регионалну депонију и др.“, објаснили су надлежни у конкурсној документацији јавне набавке.

Парцела на којој је планирана градња трансфер станице у власништву је Општине Апатин и то земљиште се у Катастру води као шума 1. класе, површине 11,7 хектара на потесу Велико поље. Градња станице ће омогућити трансфер мешаног комуналног отпада до регионалне депоније, сепарацију примарно селектованог отпада, као и привремено складиштење посебних токова отпада.

Како се из пројектног задатка може приметити, комплекс ће имати три зоне – за претовар, зону рециклажног дворишта и рециклажног центра. У зони претоварне станице обављаће се претовар комуналног отпада из аутосмећара у усипни кош стационарне пресе и затим у аброл контејнере, који ће бити одвожени на регионалну депонију.

На простору рециклажног дворишта одлагаће се посебне врсте отпада, које ће грађани доносити. У тој зони налазиће се низ контејнера за секундарне сировине, специјална спремишта контејнерског типа за опасан отпад из домаћинстава и контејнери за одлагање електричног и електронског отпада, боксови за кабасти отпад. Простор би требало да буде наткривен, односно предвиђена је надтрешница. У зони рециклажног центра планирана је секундарна сепарација и балирање отпада, као и привремено складиштење.

Апатин представља административни, привредни, просветни и културни центар, и на подручју те општине се налазе још четири сеоска насеља – Свилојево, Купусина, Пригревица и Сонта, тако да се сав отпад тренутно одлаже на несанитарној градској депонији (сметлишту).

Ранчево за западну Бачку

Изградњом Регионалног центра за управљање отпадом Ранчево, створиће се услови за затварање депонија, које користи пет локалних самоуправа западне Бачке, али и за прераду и поново коришћење отпада. У оквиру центра ће бити изграђено постројење за третман отпада, што подразумева механички третман, био сушење, производњу чврстог горива добијеног из отпада, као и за селекцију примарно сортираног амбалажног отпада, пресовање и складиштење материјала. Осим тога, својевремено је најављено да ће бити изграђен и комплекс за производњу горива из отпада.

Министарство животне средине биће инвеститор, с тим да би новац за ту око 34 милиона евра вредну инвестицију требало да буде обезбеђен као део кредита Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и Француске агенције за развој (АФД).

Извор: Дневник

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *