УСКОРО УСВАЈАЊЕ НОВЕ ЛИСТЕ ЛЕКОВА НА РЕЦЕПТ

IZBOR IZ ŠTAMPE SOMBOR SRBIJA SVET VESTI

Оче­ку­је се да на њој буде ви­ше од 20 ино­ва­тив­них те­ра­пи­ја.

Но­ва по­зи­тив­на ли­ста ле­ко­ва ко­је ће па­ци­јен­ти до­би­ја­ти о тро­шку Ре­пу­блич­ког фон­да за здрав­стве­но оси­гу­ра­ње би­ће усво­је­на уско­ро, на­ја­вље­но је ју­че на кон­фе­рен­ци­ји за ме­ди­је Удру­же­ња па­ци­је­на­та Ср­би­је. Оче­ку­је се да би на но­вој ли­сти мо­гло да се на­ђе ви­ше од 20 ино­ва­тив­них те­ра­пи­ја што би мно­го зна­чи­ло за обо­ле­ле од ра­зних бо­ле­сти. 

Ко­је ће се тач­но ино­ва­тив­не те­ра­пи­је на­ћи на ли­сти и за ко­је бо­ле­сти, над­ле­жни ни­су пре­ци­зи­ра­ли, али је Јо­ва­на Ми­ло­ва­но­вић, ди­рек­тор­ка Сек­то­ра за ле­ко­ве и фар­ма­ко­ло­ги­ју у РФ­ЗО-у, ис­та­кла да ту од­лу­ку не до­но­се они већ ко­ми­си­ја за ле­ко­ве ко­ју чи­ни 11 струч­ња­ка. 

Она је на­гла­си­ла да је због епи­де­ми­је ви­ру­са ко­ро­на успо­ре­на ди­на­ми­ка ста­вља­ња ино­ва­тив­них ле­ко­ва на по­зи­тив­ну ли­сту, да су има­ли усво­је­ну ли­сту на по­чет­ку про­шле го­ди­не и да је био план да до то­га до­ђе и то­ком го­ди­не, али то ни­је ре­а­ли­зо­ва­но. Та­ко су за ту на­ме­ну од пет ми­ли­јар­ди ди­на­ра оста­ле не­ис­ко­ри­шће­не 2,3 ми­ли­јар­де и тај но­вац је пре­ба­чен у ову го­ди­ну. Уз 3,5 ми­ли­јар­ди ди­на­ра, ко­ли­ко је пред­ви­ђе­но за 2021. го­ди­ну, на рас­по­ла­га­њу за ино­ва­тив­не те­ра­пи­је би­ће 5,8 ми­ли­јар­ди ди­на­ра. 

– На по­зи­тив­ној ли­сти ле­ко­ва по­чет­ком про­шле го­ди­не на­шло се 16 ино­ва­тив­них ле­ко­ва, ме­ђу ко­ји­ма су ле­ко­ви за ме­ла­ном, кар­ци­ном плу­ћа, хе­па­ти­тис Це. У по­след­ње три го­ди­не на по­зи­тив­ну ли­сту ста­вље­на су 54 ино­ва­тив­на ле­ка. Али тре­ба има­ти на уму да ни­јед­на др­жа­ва на све­ту не обез­бе­ђу­је све ино­ва­тив­не те­ра­пи­је ко­је по­сто­је – ис­та­кла је Ми­ло­ва­но­ви­ће­ва. 

Ино­ва­тив­ни ле­ко­ви ме­ња­ју прог­но­зу бо­ле­сти, сма­тра др Бо­јан Тр­ку­ља, ди­рек­тор Удру­же­ња про­из­во­ђа­ча ино­ва­тив­них ле­ко­ва ИНО­ВИА, и до­да­је да су за­хва­љу­ју­ћи њи­ма мно­ге смр­то­но­сне бо­ле­сти по­ста­ле хро­нич­не, а жи­вот па­ци­је­на­та про­ду­жен. 

– На­дам се да ће­мо пре кра­ја ове го­ди­не ви­де­ли зна­чај­не ис­ко­ра­ке у овој обла­сти – до­дао је др Тр­ку­ља. 

Да су од про­шле го­ди­не све те­ра­пи­је ко­је су до­ступ­не па­ци­јен­ти­ма с ме­та­стат­ским ме­ла­но­мом у раз­ви­је­ним зе­мља­ма до­ступ­не и на­шим, под­се­ти­ла је про­фе­сор др Ли­ди­ја Кан­долф Се­ку­ло­вић, пред­сед­ни­ца са­ве­то­дав­ног од­бо­ра удру­же­ња. Она је ука­за­ла и на зна­чај са­вре­ме­не ме­ди­ци­не и да је за­хва­љу­ју­ћи на­прет­ку у тој сфе­ри за го­ди­ну да­на свет до­био вак­ци­ну про­тив ви­ру­са ко­ро­на. 

– Без об­зи­ра на то што је ове го­ди­не у фо­ку­су ко­вид 19, не би тре­ба­ло скло­ни­ти фо­кус ни с дру­гих здрав­стве­них про­бле­ма. Од­ли­чан мо­дел за до­ступ­ност вак­ци­на про­тив ко­ви­да 19 тре­ба ор­га­ни­зо­ва­ти та­ко да и сви дру­ги па­ци­јен­ти ко­ји има­ју ра­зна обо­ље­ња до­би­ју од­го­ва­ра­ју­ћу те­ра­пи­ју – на­гла­си­ла је др Кан­долф Се­ку­ло­вић. 

Про­фе­сор др То­ми­слав Пре­ве­ден, пред­сед­ник Удру­же­ња ин­фек­то­ло­га Ср­би­је, по­ја­снио је ко­ли­ки зна­чај има­ју аде­кват­не и пра­во­вре­ме­не те­ра­пи­је у ле­че­њу па­ци­је­на­та за­ра­же­них хе­па­ти­ти­сом Це, хро­нич­ним обо­ље­њем је­тре, јер уко­ли­ко се бо­лест аде­кват­но не ле­чи, мо­же до­ћи до ци­ро­зе као и кар­ци­но­ма је­тре. 

– Ефи­ка­сност те­ра­пи­је ин­тер­фе­ро­ном је око 30 од­сто, док је са са­вре­ме­ном те­ра­пи­јом та ефи­ка­сност по­ве­ћа­на на 95 од­сто. За­до­вољ­ни смо што је са­вре­ме­на те­ра­пи­ја до­ступ­на у Ср­би­ји, али ни­смо за­до­вољ­ни што од 25 па­ци­је­на­та ко­ји уђу у ор­ди­на­ци­ју са­мо је­дан за­до­во­ља­ва кри­те­ри­ју­ме да до­би­је те­ра­пи­ју о тро­шку РФ­ЗО-а. Тре­ба зна­ти да се узи­ма три ме­се­ца и до­во­ди до из­ле­че­ња – до­дао је др Пре­ве­ден. 

У име Удру­же­ња па­ци­је­на­та Ср­би­је обра­тио се Са­во Пи­ли­по­вић, ко­ји је об­ја­снио ко­ли­ко ве­ли­ки зна­чај има­ју мо­дер­не те­ра­пи­је, да је он као па­ци­јент с ме­та­стат­ским ме­ла­но­мом 2013. го­ди­не био „пре­цр­тан”, али да за­хва­љу­ју­ћи ино­ва­тив­ној те­ра­пи­ји и сво­јој ле­кар­ки већ шест го­ди­на не­ма ме­та­ста­зе. 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *