УСКОРО УСВАЈАЊЕ НОВЕ ЛИСТЕ ЛЕКОВА НА РЕЦЕПТ

Оче­ку­је се да на њој буде ви­ше од 20 ино­ва­тив­них те­ра­пи­ја. Но­ва по­зи­тив­на ли­ста ле­ко­ва ко­је ће па­ци­јен­ти до­би­ја­ти о тро­шку Ре­пу­блич­ког фон­да за здрав­стве­но оси­гу­ра­ње би­ће усво­је­на уско­ро, на­ја­вље­но је ју­че на кон­фе­рен­ци­ји за ме­ди­је Удру­же­ња па­ци­је­на­та Ср­би­је. Оче­ку­је се да би на но­вој ли­сти мо­гло да се на­ђе ви­ше од 20 ино­ва­тив­них те­ра­пи­ја […]

Pročitaj još