УKИДА СЕ ЗАKУП ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ОСТАЈЕ НАKНАДА О ПРИВРЕМЕНОМ KОРИШЋЕЊУ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

APATIN POLITIKA VESTI

Одборници Скупштине општине Апатин на данашњој деветој седници, усвојили су предлог измена и допуна Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера којом се регулише остваривање права на заузеће јавних и других површина у јавној својини општине Апатин, односно добијање локације за постављање мањих привремених монтажних објеката. Известилац предлога одлуке био је Синиша Јовановић, руководилац Одељења за стамбено комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско правне послове.

-Према постојећој одлуци, општина је издавала делове јавних површина у закуп ради постављања привремених објеката и закључивала уговоре о поменутом закупу са закупцима. У складу са општинским одлукама о висини закупа, а које су зависиле од врсте објекта, његове величине и локације где се налази, локална самоуправа је даље наплаћивала закупнину. Међутим у складу са одредбама Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гласник РС“ бр. 95/2018 и 49/2019) корисници простора на јавним површинама су обавезни да плаћају накнаду за коришћење јавне површине за постављање мањих монтажних објеката (киоска, башти и других објеката). Ову накнаду решењем утврђује Одсек за локалну пореску администрацију у складу са одредбама Одлуке о накнадама за коршћење јавних површина на теритoрији општине Апатин и тарифе накнаде за коришћење јавних површина („Сл. лист општине Апатин“ бр. 3/2019). Да би се избегло двоструко наплаћивање од стране општине по истом основу (закупнина јавне површине и накнада за коришћење јавних површина) било је неопходно је извршити измене и допуне предметне Одлуке. Предложеним изменама и допунама бришу се термини: закуп, закуподавац, закупац, закупнина, уговор о закупу и сл., а уводе се термини: давалац, лице које је остварило право на коришћење грађевинског земљишта, уговор о привременом коришћењу грађевинског земљишта, накнада за доделу локације на коришћење и сл. Предложеном одлуком предмет јавног надметања је остваривање права на локацију, односно дела јавне површине ради постављања привременог објекта, док се накнада коришћења јавне површине плаћа месечно према општинској одлци, а у зависности од величине и врсте објекта, зоне локације у насељу и сл. Нема плаћања и закупнине, рекао је Јовановић образлажући ову одлуку.

Почетна висина износа који је предмет надметања ради остваривања права на локацију се утврђује тако што се дневни износ накнаде по м2, по зонама и врсти објеката који су утврђени tарифом о накнада за коришћење јавних површина, множи са 180 дана (6 месеци).

Према новој скупштинској одлуци у наредних 90 дана се обавезује надлежно одељење општинске управе да сачини одговарајуће анексе постојећих уговора о закупу са закупцима у смислу да се они преименују у уговоре о привременом коришћењу јавне површине и којим ће практично престати обавеза плаћања закупнине.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.