SUTRA 7. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA VESTI

Sutra u maloj sali opštine Apatin sa početkom od 9 sati održaćese 7. sednica opštnskog veća na kojoj će se naći 19 tačaka dnevnog reda među kojima su utvrđivanje predloga Odluke o dodeli nagrade “24. oktobar” opštine Apatin, kao i utvrđivanje Odluke o stipendiranju studenata.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sednice Opštinskog veća opštine Apatin.

2. Utvrđivanje predloga Odluke o dodeli nagrade “24. oktobar” opštine Apatin.

3. Utvrđivanje predloga Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin.

4. Utvrđivanje predloga Odluke o stipendiranju studenata.

5. Utvrđivanje predloga Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća opštine Apatin.

6. Utvrđivanje predloga Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve “Direkcija za izgradnju” Apatin.

7. Utvrđivanje predloga Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom “Apatin” Apatin.

8. Razmatranje prvih izmena Godišnjeg programa poslovanja Janog preduzeća “Direkcija za izgradnju”.

9. Razmatranje prvih izmena Godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Naš dom” Apatin.

10. Razmatranje prvih izmena Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom “Apatin” Apatin.

11. Razmatranje Posebnog Programa za korišćenje sredstava iz subvenicija za 2016. godinu, Javnog komunalnog preduzeća “Naš dom” Apatin.

12. Razmatranje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove “Pčelica” Apatin za radnu 2015/2016 godinu, kao i na Godišnji plan rada za školsku 2016/2017 godinu.

13. Razmatranje Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin.

14. Predlog Zaključka o odobravanju JP “Direkcija za izgradnju” Apatin da pokrene postupak davanja u zakup psolovnog prostora – bivše prodavnice “Boreli” u Apatinu na Trgu Nikole Tesle.

15. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti Telekomu Srbije za polaganje – izgranju privoda optičkog kabla do bazne stanice SO57 Prvomajska u Apatinu, koje je u svojini opštine Apatin.

16. Predlog Zaključka o odbacivanju zahteva “Fortuna” doo iz Apatina za povrat naplaćenih sredstava od strane JP “Direkcija za izgranju” Apatin.

17. Predlog Zaključka o odbacivanju zahteva Kljajić Gojka iz Apatina u vezi isplate naknade za deo “oduzetog” zemljišta u urbanističkom bloku 63 u Apatinu.

18. Predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora.

19. Razno.