OSMA SEDNICA SO APATIN U PONEDELJAK OD 11 SATI

APATIN POLITIKA VESTI

U ponedeljak 14. novembra 2016. godine sa početkom od 11 sati biće održana osma sednica Skupštine opštine Apatin za koju je predviđen dnevni red od 12 tačaka. Kao i prethodnih nekoliko sednica direktan prenos će biti realizovan u programu radio Dunava.

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Izveštaja mandatno – imunitetske komisije o utvrđivanju raloga prestanka mandata odbornika Danijela Ajduka

– Predlog Rešenja o verifikaciji mandata odbornika Slobodana Bačića

2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sednice Skupštine opštine Apatin

3. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Apatin za 2016.godinu, za period januar – septembar 2016.godine

– Predlog Zaključka

4. Predlog Odluke o dodeljivanju isključivog prava JKP „Naš Dom“Apatin za obavljanje delatnosti na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

5. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve „Direkcija za izgradnju“ sa sedištem u Apatinu

6. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2015. godinu

7. Predlog Odluke o davanju naziva ulice u urbanističkom Bloku 61 u Apatinu

8. Predlog Odluke o izmenama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin

9. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Nikola Tesla“ Apatin

10. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole Apatin

11. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Nikola Tesla“ Apatin

12. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole Apatin