OMBUDSMAN O NASILJU U PORODICI

DRUŠTVO SRBIJA VESTI

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman već devet godina od nadležnih institucija na teritoriji AP Vojvodine prikuplja podatke o nasilju u porodici. Polazeći od toga da nasilje u porodici predstavlja jedan od najgrubljih vidova kršenja ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman upozorava, pre svega odgovorne u institucijama, ali i najširu javnost, da zbog nasilja u porodici najviše trpe žene, deca i stare osobe i ukazuje na to da institucije imaju obavezu da preduzimaju sve zakonom predviđene mere da ih zaštite.

Rezultati istraživanja sprovedenih tokom proteklih devet godina ukazuju na to da je u Vojvodini broj registrovanih slučajeva nasilja u porodici konstantno u porastu. Međutim, nadležne institucije i organi nastavljaju sa izricanjem najblažih sankcija počiniocima. Praksa i pristup institucija rešavanju problema porodičnog nasilja nedovoljno su usaglašeni, a u državnim i pokrajinskim institucijama, još uvek ne postoje ujednačene, kontinuirane i sistematične baze podataka i evidencije o slučajevima nasilja u porodici koje bi omogućile sveobuhvatno sagledavanje i praćenje ovog problema. Samim tim, dovodi se u pitanje i adekvatnost, svrsishodnost i delotvornost preduzetih mera u cilju prevencije i zaštite od nasilja u porodici.

U svetlu današnje rasprave o Predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, rezultati i preporuke istraživanja Pokrajinskog ombudsmana potvrđuju da je ovaj zakon potrebno ne samo usvojiti, nego ga i uskladiti sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, a potom i dosledno primenjivati.

Izveštaj o ovom istraživanju dostupan je na internet stranici Pokrajinskog zaštintika građana – ombudsmana.