НА ПРОДАЈУ ОБЈЕКАТ У ВЛАСНИШТВУ “СОНТА ПРОМЕТА”

APATIN EKONOMIJA VESTI

Трговачко предузеће “Сонта Промет” оглашава продају непокретне и покртне имовине путем јавног надметања, а почетна цена објекта је 3.340.850,00 динара док ће сви који су заинтересовани за лицитацију морати уплатити депозит од 1.336.340,00 динара који ће им или бити враћен или урачунат у коначну цену по којој је купљена непокретност.

У наставку текста можете прочитати целокупан оглас.

ОГЛАС

Трговачко предузеће на велико и мало ,,СОНТА-ПРОМЕТ” ДП – у стечају Сонта, Јована Јовановића Змаја 73

ОГЛАШАВА
Продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем (први пут)

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина у својини стечајног дужника коју чини:
НЕПОКРЕТНОСТ уписана у Лист непокретности 3823 КО Сонта, изграђена на катастарској парцели 30/1, број зграде 1, број улаза 1, Приземље, број посебног дела 1, Пословни простор-Девет и више просторија за који није утврђена делатност Е-20, корисне површине 273,00 м2, врста права : својина , облик својине: друштвена, носилац права: “СОНТА-ПРОМЕТ” Д.П. СОНТА Т.П НА ВЕЛИКО И МАЛО, Сонта Ј.Јовановића Змаја 73, обим удела 1/1.

OПРЕМА ПРОДАВНИЦЕ -Према спецификацији у продајној документацији

Почетна цена износи : 3.340.850,00 динара.
Депозит износи : 1.336.340,00 динара.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

1.након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара. Профактура се може преузети на адреси ул. Кајмакчаланска бр. 70, 25264 Сонта, сваког радног дана у периоду од 10:00 до 12:00 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 10.12.2018. године;

3.1.уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 355 – 3200203153-07 који се води код „Војвођанскa банкa“ ад Нови Сад, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 (пет) радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 10.12.2018. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција (рок важности до 17.02.2019. године), оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније до 10.12.2018. године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.

2.потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10:00 до 12:00 часова, а најкасније 7 (седам) дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).

Након уплате депозита, а најкасније до 10.12.2018. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за лиценцирање стечајних управника : попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), оверено овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

Јавно надметање одржаће се дана 17.12.2018. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Одељење у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 10, 5. спрат. Нови Сад

Регистрација учесника почиње у 9:00 часова, а завршава се у 10:50 часова, на истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

1.региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
2.отвара јавно надметање читајући правила надметања;
3.позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања, ;
4.одржава ред на јавном надметању;
5.проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
6.потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;

Купопродајни уговор се потписује у року од 5 (пет) радних дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 (осам) дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција; У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 (три) радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 (осам) дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

НАПОМЕНА: У случају да за купца у поступку продаје стечајног дужника буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл.гласник РС“ бр.51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.

Oвлашћено лице: повереник Рајо Ерић, контакт телефон 064/2243-106.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *