DANAS SE OBELEŽAVA SVETSKI DAN DETETA

APATIN DRUŠTVO SVET VESTI

Svetski dan deteta ili Međunarodni dan deteta je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 20. novembra. Ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se u svim državama slavi istog dana. Osmišljen je da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom i dobrobit dece u svetu. Ovaj dan se obeležava i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju. Dečija prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta, koju su ratifikovale 193 zemlje, a osnovni principi su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju kao i pravo na nediskriminaciju.
Svetski dana deteta obeležava se danas, a zamenica zaštitnika građana za prava deteta Gordana Stevanović smatra da u Srbiji ima pomaka, ali da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se deci obezbedilo poštovanje i ostvarivanje njihovih prava.
Kao neke od ključnih problema ona je istakla da još uvek nije izgrađen efikasan sistem zaštite dece od nasilja, da nisu razvijene usluge podrške i pomoći deci sa smetnjama u razvoju i teško bolesnoj deci, kao i njihovim porodicama, niti sveobuhvatan pristup deci koja žive i rade na ulici kao grupi koja je višestruko marginalizovana i ugrožena.
Ona je istakla da se navršilo 10 godina od kada je Vlada Srbije usvojila Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i šest godina od donošenja poslednjeg Posebnog protokola, ali da proces zaštite koji su ti dokumenti propisali često ne teče na način koji obezbeđuje detetovu punu zaštitu i rehabilitaciju, a mere prevencije su nedovoljne i zasnovane na povremenim aktivnostima, uglavnom škola.