20. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN U SREDU

APATIN POLITIKA VESTI

U sredu 31. januara sa početkom od 9 sati biće održana 20. sednica Skupštine opštine Apatin za koju je predviđen dnevni red od deseta tačaka, a direkttan prenos možete slušati u programu radio Dunava.

DNEVNI RED

1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2017. godinu

2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Apatin

3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta JKP „Naš dom“ Apatin

4. Razmatranje Prvih izmena i dopuna programa poslovanja JKP „Naš dom“ za 2018. godinu
-Predlog Zaključka

5. Predloga Odluke o izmenama Odluke o osnivanju ustanove za stručno usavršavanje odraslih Apatin

6. Razmatranje izmena Statuta Ustanove za stručno usavršavanje odraslih Apatin
-Predlog Zaključka

7. Predlog Odluke o opštim pravilima kućnog redau stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Apatin

8. Predlog Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Apatin

9. Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin neizgrađenog građevinskog zemljišta,kat. parcela br. 2022 i 2005 k.o. Apatin,„Lidl Srbija“

10. Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu opštine Apatinputem poklona nepokretnosti koja je upisana u list nepokretnosti br. 553 k.o. Apatin,poklonodavca vlasnika PD „Delta Real Estate“ d.o.oiz Beograda