U ČETVRTAK SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Četrnaesta sednica Skupštine opštine Apatin održaće se u četvrtak 22. juna 2017. godine sa početkom od 9 sati, a direktan prenos možete pratiti u programu radio Dunava. Na dnevnom redu naći će se 38 tačaka među kojima su predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika skupštine, kao i predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Apatin.

DNEVNI RED

1. Predlog Rešenja o prestanku mandata članova Opštinskog veća opštine Apatin

2. Predlog Rešenja o izboru članova Biračkog odbora za sprovođenje tajnog glasanja

3. Predlog Rešenja imenovanju članova Opštinskog veća opštine Apatin

4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Apatin

5. Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Apatin za 2016.godinu

6. Razmatranje Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JKP „Naš dom“ Apatin za 2016. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora

– Predlog Zaključka

7. Razmatranje Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin za 2016. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora

– Predlog Zaključka

8. Razmatranje Prve izmena godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin sa Posebnim programom korišćenja subvencija

– Predlog Zaključka

9. Razmatranje Pravilnika o radu JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“

– Predlog Zaključka

10. Predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Apatin

11. Predlog Odluke o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji opštine Apatin

12. Predlog Odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji opštine Apatin

13. Predlog Odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Apatin

14. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija

15. Predlog Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad.

16. Predlog Zaključka o usvajanju Programa raspolaganja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Apatin za 2017. godinu

17. Razmatranje predloga Izmena i dopuna Statuta Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin

– Predlog Zaključka

18. Razmatranje predloga Odluke o izmenama Statuta Doma zdravlja Apatin

– Predlog Zaključka

19. Razmatranje predloga Statuta o izmeni Statuta Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin.

– Predlog Zaključka

20. Razmatranje III Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Centra za socijalni rad Apatin

– Predlog Zaključka

21. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Opštinske izborne komisije Apatin.

22. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Apatin

23. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Apatin

24. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika Statutarno – pravne komisije

25. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika Statutarno – pravne komisije

26. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika Upravog odbora i predsednika i člana Nadzornog odbora Turističke organizacije „Apatin“ Apatin

27. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika Upravog odbora i predsednika i člana Nadzornog odbora Turističke organizacije „Apatin“ Apatin

28. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora JKP „Naš Dom“ Apatin

29. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora JKP „Naš Dom“ Apatin

30. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam

31. Predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam

32. Predlog Rešenja o razrešenju vd direktora Doma zdravlja Apatin.

33. Predlog Rešenja o imenovanju vd direktora Doma zdravlja Apatin

34. Predlog Rešenja o razrešenju vd direktora JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin

35. Predlog Rešenja o imenovanju vd direktora JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin

36. Predlog Rešenja o razrešenju vd direktora JKP „Naš Dom“ Apatin

37. Predlog Rešenja o imenovanju vd direktora JKP „Naš Dom“ Apatin

38. Predlog Rešenja o razrešenju vd direktora Centra za socijalni rad Apatin

39. Predlog Rešenja o imenovanju vd direktora Centra za socijalni rad Apatin