SUTRA 15. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA SOMBOR VESTI

15. sednica Opštinoskog veća opštine Apatin zakazana je za sredu 24. juna 2015. godine sa početkom od 8 sati u maloj sali SO Apatin. Na sednici veća biće razmatrano 15 tačaka dnevnog reda među kojima su:

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sednice i 6. i 7. vandredne sednice Opštinskog veća opštine Apatin.

2. Utvrđivanje predloga odluke o pravnim izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Apatin za 2015. godinu.

3. Utvrđivanje predloga odluke o izmeni i dopuni odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, maloprodajnim, zantaskim i drugim objektima na teritoriji opštine Apatin.

4. Razmatranje predloga finansijskog izveštaja Doma zdravlja Apatin za 2014. godinu, finansijski plan za 2015. godinu i plan rada za 2015. godinu.

5. Razmatranje pravilnika o naknadama zamenika predsednika komisije, zamenika članova komisije, zamenika članova podkomisije na poslovima komasacije zemljišta u k.o. Kupusina i dr. lica angažovanih u postupku komasacije.

6. Predlog odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napadanja napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora.

7. Predlog rešenja o osnivanju saveta za bezbednost opštine Apatin.

8. Predlog odluke o davanju u zakup na određeno vreme poslovni prostor u Apatinu u ul. Svetog Save 2. (zgrada bivšeg suda), Slobodanu Subotiću iz Apatina.

9. Predlog zaključka o davanju saglasnosti “Apatinskoj pivari” Apatin za polaganje privremenog cevovoda za ispuštanje prečišćenih otpadnih voda preko zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Apatin.

10. Predlog zaključka o davanju saglasnosti investitoru Cvetković Radmili iz Apatina da izgradi stambeno-poslovnu zgradu u ul. Srpskih Vladara 36. u Apatinu.

11. Predlog zaključka o odobravanju legalizacije objekta namenjenih za odmor i povremeno stanovanje koje se nalazi na lokaciji “Budžak”-“Zmajeva kučka” u k.o. Kupusina.

12. Predlog zaključka o davanju saglasnosti službi za katastar nepokretnosti Apatin da izvrši upis prava svojine za pomoćni objekat po zahtevu Kovačiček Ivana iz Apatina.

13. Predlog zaključka o davanju saglasnoti za potpisivanje ugovora o izradi projektne dokumentacije za velnes centar.

14. Predlog zaključka o određivanju Turističke organizacije Apatin za organizatora Svetskog dana mladih 2015.

15. Razno.