ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

APATIN EKONOMIJA VESTI

Министарство за бригу о селу је расписало Јавни позив за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом. Право учешћа на јавном конкурсу имају подносиоци пријаве који испуњавају следеће услове:

Да сузаједно са јединицом локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, поднелиелектронски попуњен образац пријаве са документацијом прописаном овим Програмом (образац пријаве се преузима на званичном сајту Министарства www.mbs.gov.rs)
Да су држављани Републике Србије
Да имају пребивалиште на територији Републике Србије
Да имају мање од четрдесет пет (45)година живота
Да су подносиоци пријавеу брачној заједници/трајнијој ванбрачној заједнициу моменту подношења пријаве или је лице самохрани родитељили млади пољопривредник/ца
Да нису власници или сувласници непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта, и да исту нису отуђили/поклонили у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса
Да нису са продавцем непокретности у крвномсродству у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству
Да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретности (бесповратна средства / субвенције / кредити за куповину и адаптацију непокретности)
Да у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса у складу са прописима Републике Србије.

Све обавезнопрописане услове за учешће на јавном конкурсу морају да испуне оба супружника/ванбрачна партнера који су подносиоци пријаве.

Поред свих обавезних услова за учешће на Јавном конурсу, подносиоци пријаве треба да испуњавају и један од четири алтернативно прописаних услова:

Живе на селусамостално у закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима шире породице
Поседују формално образовање из области медицине, фармације, пољопривреде, ветерине као и просветни радници и занатлије
Живе у градским срединамасамосталноу закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима шире породицеи имају намеру да живе на селу
Обављају послове чија је природа таква да их могу радити од кућена селу

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара.

Пријава и пратећа документација шаље се препорученом пошиљком на адресу улица Булевар Михајла Пупина бр.2а, 11.070 Нови Београд или предајом на писарницу на наведеној адреси. Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на конкурс –средства за доделу бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом-НЕ ОТВАРАТИ”, са пуним називом и адресом пошиљалаца на полеђини коверте. Пријаве које нису поднете на горе предвиђен начин се неће разматрати.

Бесповратна средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава–до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2021.године.

Детаљније информације о конкурсу доступне су ОВДЕ.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.