OPŠTINSKO VEĆE ODRŽALO 10. SEDNICU

APATIN POLITIKA VESTI

Članovi Opštinskog Veća su na današnjoj sednici doneli Odluku o raspisivanju referenduma u Romskom naselju na kojem će se građani izjasniti o osnivanju nove mesne zajednice u ovom naselju. Referendum o osnivanju nove mesne zajednice biće održan od 23. do 27. decembra 2016 godine u vremenu od 8 do 20 sati. Usvojena je Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2016. godinu, Predlog rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Apatin za period od 1. januara do 30. septembra 2016. godine i predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća opštine Apatin.

Većnici su usvojili odluku po kojoj opština Apatin treba da krene sa realizacijom projekta nabavke, zamene i ugradnje nove opreme za crpnu stanicu 2 u ulici Stanka Opsenice u Apatinu. Opština će po ovoj odluci i uslovima konkursa za dodelu sredstava za sufinasiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, sopstvenim sredstvima od 984 hiljade dinara, finasirati 20 odsto ukupne vrednosti ovog projekta koji iznosi 4.919.398,13 dinara.

Opštinsko veće je donelo odluku da na isti način sufinansira i rekonstrukciju postrojenja za dezinfekciju vode na fabrici vode u Apatinu, Svilojevu i Prigrevici u iznosu od 1.099.080,00 dinara i rekonstrukciju postrojenja za dezinfekciju vode Hlorogen na postrojenju za preradu vode u Sonti u iznosu od 191.240,00 dinara. Sredstva za sopstveno učešće u ovim projektima su predviđena Odlukom o budžetu Opštine Apatin.
Veće je donelo Odluku o dopunama Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa područja opštine Apatin. Prema ovoj dopuni pravo na regres troškova ubuduće će imati učenici koji su smešteni u internatima i njima će biti regresirani troškovi prevoza vikendom u visini cene autobuske karte u oba pravca. Novom odlukom će biti omogućeno i podnošenje zahteva za regres troškova koji nije podnet u propisanom roku, s tim što podnosilac zahteva ovo pravo ostvaruje tek od prvog narednog meseca od dana podnošenja zahteva.
Doneta je odluka o uslovima za utvrđivanje prava na regres troškova užine učenicima osnovnih škola sa područja opštine Apatin, odluka o pokriću troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi Pčelica u Apatinu i odluka o regresiranju troškova smeštaja učenika. Usvojeni su zaključci na statute mesnih zajednica Apatin, Prigrevica, Sonta, Kupisina i Svilojevo, pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske Uprave, saglasnost KK Apatin na upotrebu imena Apatin u nazivu kluba i preduzeću EPS Distribucija d.o.o. na polaganje niskonaponskog kablovskog voda na zemljištu u javnoj svojini u ulici Ognjena Price.

Opštinsko veće opštine Apatin je na današnjoj sednici, na predlog Komisije za rešavanje zahteva građana za naknadu štete nastale usled napada napuštenih životinja, donelo odluku da Pravobranilac opštine sklopi vansudsko poravnanje sa 6 lica o isplati naknade štete nastale ujedom pasa lutalica.
Opština Apatin će za 6 vansudskih poravnanja iz budžeta isplatiti ukupno 376.000 dinara. Članovi Veća su usvojili i zaključak-preporuku Komisiji za rešavanje zahteva da ubuduće sklapa ovakve sporazume sa maksimalnim iznosom od 50.000 dinara. Opština će ukoliko stranke budu nezadovoljne ovim iznosom voditi sudski spor.

FONO Miro Nerlović

10. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN NOVEMBAR 2016 10. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN NOVEMBAR 2016 10. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN NOVEMBAR 2016 10. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN NOVEMBAR 2016 10. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN NOVEMBAR 2016 10. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN NOVEMBAR 2016 10. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN NOVEMBAR 2016 10. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN NOVEMBAR 2016