OPŠTINA APATIN IZDAJE ZEMLJIŠTE ZA PODIZANJE POGONA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA I IZGRADNJU BIOGASNOG POGONA

APATIN EKONOMIJA VESTI

На основу Одлуке Општинског већа општине Апатин бр. 011-46/2018-III од 9.7.2018. године и члана 47. и  48. став 2 . Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист општине Апатин“ бр.6/2017) Општинско веће општине Апатин, дана, 16.7.2018. године објављује

 

О Г Л А С

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 

ЗАКУПОДАВАЦ: Општина Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин

 

I ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП

 

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача – закупца грађевиснког земљишта, парцела  бр. 3119/195 к.о. Купусина површине 21620 м2 ради постављања привремених објеката намењених за прераду воћа и поврћа,  и за изградњу биогасног постројења од 1МV.

Земљиште се издаје на одређено време, на пет година,  уз могућност његовог продужења.

 

II УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

 

Право на закуп земљишта има учесник јавног надметања које понуди највећи новчани износ месечне закупнине у поступку јавног надметања-лицитације, а уколико испуњава и друге услове огласа.

Почетни новчани износ лицитације, односно месечне закупнине за предметну парцелу  је 28.827,оо динара .

Месечна закупнина усклађује се једанпут годишње у складу са растом цена на мало, а према подацима Републичког завода за статистику.

Закупац земљишта има обавезу да у року три месеца од дана закључења уговора изради и достави надлежном органу управе урбанистички пројекат за разраду локације за постављање и изградњу објеката намењених за прераду воћа и поврћа,  и за изградњу биогасног постројења од 1МV, а у складу са важећим прописима.

Предметна грађевинска парцела се издаје у закуп у виђеном стању и  закупац преузима  обавезу да о свом трошку изврши евентуално потребно комунално опремање истог, сноси трошкове за изградњу и прикључење на комуналну инфраструктуру попут струје, воде, канализације, гаса, телефона и сл. инсталација, јавну саобраћајницу,  припрему и „чишћење земљишта“ и сл.

Лице које понуди највећи износ месечне закупнине, на име гарацније за редовно плаћање закупа исте има обавезу да уплати две месечне закупнине пре закључења уговора о закупу.

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Право учешћа у поступку поводом објављеног огласа имају сва физичка и правна лица која уплате депозит на рачун Буџета општине Апатин у висини од 100.000,00 динара ( рачун закуподавца бр. 840-77380423, позив на бр. 97 (модел) 71-203 са назнаком “за јавно надметање за закуп грађевинског земљишта“).

Овај износ ће општина Апатин наплатити у корист буџета општине Апатин уколико:

а) најповољнији понуђач у јавном надметању у року од 5 дана, од дана достављања одлуке Општинског већа, не уплати понуђени највећи новчани износ на име месечне закупнине којим је остварио право на закуп грађевинског земљишта,

б) уколико у року од 15 (петнаест) дана не закључи уговор о закупу грађевинског земљишта;

в) уколико у року до 15 дана, а пре потписивања уговора, не уплати две месечне закупнине на име гаранције за редовно плаћање закупнине;

Учесницима који нису успели на јавном надметању изврши ће се повраћај депозита у року од 3 (три) дана од дана спроведеног поступка јавног надметања. Учесници су у обавези да у поднетој пријави за јавно надметање наведу број свог рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Понуда, односно пријава понуђача за кога се утврди да је већ био или јесте закупац грађевинског земљишта, а који у претходних пет година није измирио дуговање по основу закупа, или са којим је у том року једнострано раскинут уговор о закупу, неће се разматрати.

 

Достављање пријава за учешће:

Пријаву са прилозима у затвореној коверти, учесник је дужан да достави у року 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа, с тим да се пријава петнаестог дана рока доставља најкасније до 14,00 ч и то на адресу: Општинска управа општине Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Апатин са назнаком: “НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА“.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања, и њихове пријаве се одбацују.

 

 

            Пријава која се доставља мора да садржи:

           – податке о подносиоцу пријаве:

за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу, контакт телефон и потпис физичког лица;

за предузетнике: назив радње и седиште, име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу пребивалишта, контакт телефон,  фотокопију решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, потпис и печат радње;

за правна лица: назив и седиште,  контакт телефон овлашћеног лица, име и презиме овлашћеног лица, фотокопију решења о упису правног лица у регистар код  надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, печат и потпис овлашћеног лица за заступање,

– пуномоћје за овлашћено лице које заступа подносиоца,

– понуђени износ за стицање права на закуп-месечна закупнина (који не може бити нижи од почетног износа одређеног огласом),

– кратак технички опис објеката, намена и величина привемених објеката који ће се поставити на предметом грађевинском земљишту ( у складу са подацима из огласа),

– доказ о уплати депозита у висини од 100.000,00 динара са навођењем броја свог рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,

 

 

  1. ТЕРМИН И МЕСТО ОТВАРАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА:

 

Јавно надметање – ОТВАРАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА  за закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Апатин, спровешће се дана 1.8.2018. године, са почетком у 12.00 часова у згради СО Апатин, ул. Српских владара бр. 29 у Апатину, први спрат – “Плава сала“.

Представник правног лица дужан је да приложи пуномоћ за заступање, а физичко лице свој идентитет доказује личном картом.

Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне благовремене, исправне и потпуне (уредне) писмене  пријаве-понуде

Комисија за спровођење поступка, прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности општине Апатин ће писменим путем обавестити све учеснике у поступку јавног надметања о резултатима поступка и избору најповољнијег понуђача, уз достављање фотокопије записника, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана одржаног јавног надметања-отварања писмених понуда.

Приликом закључења уговора о закупу најповољнији понуђач је у обавези да достави доказ да је уплатио износ месечне закупнине који је понудио приликом јавног надметања и доказ да је уплатио износ од две месечне закупнине.

 

Оглас поставити на огласној табли општине Апатин, Месних заједница у општини Апатин, на сајту општинске управе и интернет огласном простору локалних средстава информисања 025 инфо и радио Дунав .

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Милан Шкрбић

 

 

 

            Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АПАТИН

Комисија за спровођење поступка прибављања,

отуђења и давања у закуп  непокретности у јавној

својини општине Апатин

Број: 40-55/2018-III

Дана: 16.7.2018.  године

АПАТИН

 

 

ОГЛАС ОБЈАВЉЕН              16.7.2018.

ПОСЛЕДЊИ ДАН РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА    31.7.2018. до 14,00 часова

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ           1.8.2018. у 12,00 часова

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.