JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U MARINI

APATIN EKONOMIJA VESTI

На основу члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (”Службени гласник РС” бр. 16/2018) и Одлуке Општинског већа општине Апатин бр. 164-43/2018-III од 9.7.2018. године, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Апатин дана 16.7.2018. године објављује

 

О Г Л А С

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈАУ ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

Закуподавац: Општина Апатин, ул. Српских Владара бр. 29, Апатин

 

 

I ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП

 

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача – закупца ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Апатин уписана у лист непокретности бр. 844 к.о. Апатин у ул. Дунавска обала бр. бб (Дунавски пут) коју чине два пословна простора на парцели бр. 663/1 к.о.Апатин укупне површине 75,00 м2, (етажни део Е-5 од 45,00 м2 и етажни део Е-6 од 30 м2).

 

Почетна цена:

-почетна цена месечног закупа која је предмет надметања је 6.750,00  динара.

 

           II УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

 

Предметни пословни простори, односно некретнина ће се дати у закуп понуђачу који понуди највећи новчани износ,  а који ће представљати  месечну закупнину.

Усклађивање висине месечне закупнине вршиће се једанпут годишње у складу са растом цена на мало, премa подацима Републичког завода за статистику.

Предметна некретнина даје се у закуп у виђеном стању, на одређено време, на период од 5 (пет) година.

 

III УСЛОВИ  ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица која уплате депозит у висини од 100.000,00 динара и која испуњавају услове из огласа, осим лица која су у претходном периоду имала или имају статус закупца на пословном простору, а која нису измирила дуговање проистекла коришћењем пословне просторије (трошкове електричне енергије, грејања, комуналних услуга и сл.), као и лица која су у спору са општином Апатин у погледу стварних и облигационих права на пословној просторији.

 

Висина и начин полагања депозита:

 

– Учесник у јавном надметању је у обавези да депонује на рачун Буџета општине Апатин –Депозит, износ од 100.000,00 динара (рачун закуподавца бр.840-773804-23, позив на бр. 97 (модел) 71-203 са назнаком, ”за јавно надметање за пословни простор”). Овај износ ће општина Апатин наплатити у корист буџета општине Апатин уколико:

а) најповољнији учесник у јавном надметању одбије да потпише уговор са општином Апатин у року од 15 (петнаест) дана од дана доставе одлуке о додели пословног објекта у закуп,

б) најповољнији учесник у јавном надметању приликом закључења уговора не достави доказ да је уплатио износ месечне закупнине који је понудио приликом јавног надметања, и

в) најповољнији учесник у јавном надметању приликом закључења  уговора не приложи доказ да је уплатио четири месечне закупнине (две месечне закупнине као гаранцију да ће редовно плаћати закупнину и две месечне закупнине као гаранцију да ће плаћати трошкове електричне енергије, комуналних услуга и других трошкова за време коришћења пословне просторије).

 

Учесницима који нису успели на јавном надметању извршиће се повраћај депозита у року од 3 (три) дана од дана спроведеног поступка јавног надметања. Учесници су у обавези да у поднетој пријави за јавно надметање наведу број свог рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

 

Достављање пријава за учешће:

 

– Пријаву са прилозима учесник је дужан да достави у року 8 (осам) дана од дана објављивања огласа, с тим да се пријава осмог дана рока доставља најкасније до 14.00 h и то на адресу: Општинска управа општине Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин са назнаком: ”НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА”.

На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу.

 

            Пријава која се доставља мора да садржи:

 

за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, фотокопија личне карте, адреса, контакт телефон и потпис физичког лица,

за предузетнике: назив радње и седиште, име и презиме предузетника, ЈМБГ, фотокопија личне карте, адреса пребивалишта, контакт телефон, фотокопију решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, потпис и печат радње,

за правна лица: назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, име и презиме овлашћеног лица,  фотокопију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, печат и потпис овлашћеног лица за заступање,

– пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,

– назнаку пословне просторије за коју се подноси пријава,

– понуђени износ за стицање права на закуп (који не може бити нижи од почетног износа одређеног огласом)

– делатности које се могу обављати у пословној просторији (трговинске, угоститељске, занатске  и сл. услужне и пословне делатности)

– доказ о уплати депозита у висини од 100.000,00 дионара

– доказ о измирењу закупнине и свих припадајућих трошкова за оне подносиоце пријаве који су у ранијем периоду били закупци пословне просторије у јавној својини општине Апатин.

 

Подносиоци неблаговремене или непотпуне (неуредне) пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања, односно исте се одбацују.

           Увид у документацију:

Лица која су заинтересована за учествовање у поступку јавног надметања за пословне просторе у погледу којих је расписан оглас, могу добити на увид расположиву документацију (добити информације) у просторијама Општинске управе општине Апатин, Одељења за стамбено-комуналну делатности, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове или на тел. 025/772-122 лок. 527 (контакт особа: Дрча Веселин) у периоду од дана објављивања огласа па до истека рока за подношење пријава у времену од 10.00 до 14.00 часова

 

Разгледање пословних просторија које се дају у закуп:

Пословне просторије које се дају у закуп могу се разгледату у периоду од дана објављивања огласа па до истека рока за подношење пријава у времену од 08.00 до 10.00 часова.

Јавно надметање за наведене пословне просторије спровешће се дана 25.7.2018. године, са почетком у 12.00 часова у згради СО Апатин, ул. Српских владара бр. 29 у Апатину, први спрат – ”плава сала”.

Представници правних лица дужни су да приложе пуномоћ за заступање, а физичко лице свој идентитет доказује личном картом.

Оглас поставити на огласној табли Општинске управе општине Апатин, Месних заједница у општини Апатин и објавити на web страници општине Апатин те на  локалним оглашивачима „025 инфо“ и „Радио Дунав“.

 

Комисија за спровођење поступка, прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности општине Апатин ће писменим путем обавестити учеснике у поступку јавног надметања о резултатима поступка и избору најповољнијег понуђача  најкасније у року од  7 (седам) дана од дана одржаног јавног надметања.

 

Приликом закључења уговора о закупу најповољнији понуђач је у обавези да достави доказ да је уплатио износ месечне закупнине који је понудио приликом јавног надметања и доказ да је уплатио износ од четири месечне закупнине (две месечне закупнине као гаранцију да ће редовно плаћати закупнину и две месечне закупнине као гаранцију да ће плаћати трошкове електричне енергије, комуналних услуга и других трошкова за време коришћења пословне просторије).

 

                                                Комисија за спровођење поступка прибављања,

                                                     отуђења и давања у закуп непокретности              

                                                             у јавној својини општине Апатин

 

            Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АПАТИН

Комисија за спровођење поступка прибављања,

отуђења и давања у закуп  непокретности у јавној

својини општине Апатин

Број: 40-54/2018-III

Дана: 16.7.2018.  године

АПАТИН

 

ОГЛАС ОБЈАВЉЕН              16.7.2018.

ПОСЛЕДЊИ ДАН РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА     24.7.2018. до 14,00 часова

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ           25.7.2018. у 12,00 часова

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *