ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

EKONOMIJA VESTI

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина, Општина Апатин, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права општине Апатин
Број: 464-250/2022-III
Датум: 6.9.2022. године
Апатин
На основу члана 99. став 1. и 2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС бр.
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др.закон, 9/2020 и 52/2021),
члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања и искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.
гласник РС“ бр. 16/2018), члана 17. став 1. и 2. Одлуке о грађевинском земљишту (Службени лист
општине Апатин” бр. 6/2017), закључка Скупштине општине Апатин бр. 46-9/2022-I од
21.06.2022.године („Сл. лист опптине Апатин“ бр. 9/2022) и Решења Општинског већа општине
Апатин бр. 464- 243/2022 од 15.7.2022. године, објављује се
О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊA ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Продавац: ОПШТИНА АПАТИН, ул. Српских владара бр. 29, Апатин
I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
Предмет јавног огласа је отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине, путем
јавног оглашавања и јавног надметања – лицитацијом и то:
– за кат. парц. бр. 710 к.о. Свилојево, ул. Жељезничка, грађевинско земљиште – њива, површине
1223 м2, уписано у лист непокретности бр. 1739 к.о. Свилојево, зона централних садржаја,
макс.индекс заузетости 50%, за стамбени објекат макс. спратност објекта П+1+Пк а за остале
објекте центалних садржаја према урбанистичком пројекту, јавна својина општине Апатин у 1/1
дела. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је предмет надметања је
428.050,00 динара;
– за кат. парц. бр. 4915/1 к.о. Апатин, у Блоку 61, ул. Нова, грађевинско земљиште – њива,
површине 5563 м2, уписано у лист непокретности бр. 844 к.о.Апатин, зона рада, макс. индекс
заузетости 70%, индекс изграђености 2,1; макс. спратност објекта П+2+Пк, јавна својина општине
Апатин у 1/1 дела. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је предмет
надметања је 4.617.290,00 динара;
– за кат. парц. бр. 4916/1 к.о. Апатин, у Блоку 61, ул.Нова (Предузетничка) грађевинско земљиште
– њива, површине 5875 м2, уписана у лист непокретности бр.844 к.о. Апатин, зона рада, макс.
индекс заузетости 70%, индекс изграђености 2,1; макс. спратност објекта П+2+Пк, јавна својинаопштине Апатин у 1/1 дела. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је предмет
надметања је 4.876.250,00 динара;
– за кат. парц. бр. 4917/1 к.о. Апатин, у Блоку 61, ул. Нова, грађевинско земљиште – њива,
површине 5448 м2, уписано у лист непокретности бр.844 к.о. Апатин, зона рада, макс. индекс
заузетости 70%, индекс изграђености 2,1; макс. спратност објекта П+2+Пк, јавна својина општине
Апатин у 1/1 дела. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је предмет
надметања је 4.521.840,00 динара;
– за кат. парц. бр. 4196/2 к.о. Апатин, у Блоку 67, ул. Лађарска, грађевинско земљиште, површине
310 м2, уписано у лист непокретности бр. 844 к.о.Апатин, зона породичног становања, макс. индекс
заузетости 50%, индекс изграђености 1,6; макс. спратност објекта П+1+Пк, јавна својина општине
Апатин у 1/1 дела. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је предмет
надметања је 372.000,00 динара;
– за кат. парц. бр. 3446 к.о. Апатин, у Блоку 47, ул. Јуке Колака, грађевинско земљиште – њива,
површине 1313 м2, уписано у лист непокретности бр. 844 к.о. Апатин, намена – породично
становање, макс. индекс заузетости 40%, индекс изграђености 1,0; макс. спратност објекта П+1+Пк,
јавна својина општине Апатин у 1/1 дела. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а
који је предмет надметања је 617.110,00 динара;
– за кат. парц. бр. 3448 к.о. Апатин, у Блоку 47, ул. Јуке Колака, грађевинско земљиште – њива,
површине 591 м2, уписано у лист непокретности бр. 844 к.о. Апатин, намена – породично
становање, макс. индекс заузетости 40%, индекс изграђености 1,0; макс. спратност објекта П+1+Пк,
јавна својина општине Апатин у 1/1 дела, по почетној вредности отуђења од 217.770,00 динара;
– за кат. парц. бр. 2578 к.о. Апатин, у Блоку 69, ул. Милоша Обилића, грађевинско земљиште –
њива, површине 621 м2, уписано у лист непокретности бр.844 к.о. Апатин, намена – породично
становање, макс. индекс заузетости 50%, индекс изграђености 1,6; макс. спратност објекта П+1+Пк,
јавна својина општине Апатин у 1/1 дела. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а
који је предмет надметања је 353.970,00 динара;
– за кат. парц. бр. 4120/2 к.о. Апатин, у Блоку 64, ул. Петра Драпшина, грађевинско земљиште –
њива, површине 366 м2, уписано у лист непокретности бр.844 к.о. Апатин, намена – породично
становање, макс. индекс заузетости 50%, индекс изграђености 1,6; макс. спратност објекта П+2+Пк,
јавна својина општине Апатин у 1/1 дела. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а
који је предмет надметања је 183.300,00 динара;
– за кат. парц. бр. 3043/2 к.о. Апатин, у Блоку 55, ул. Николе Тесле, грађевинско земљиште,
површине 354 м2, уписано у лист непокретности бр.844 к.о. Апатин, намена – мешовито становање,
макс. индекс заузетости 60%, индекс изграђености 2,4; макс. спратност објекта П+2+Пк, јавна
својина општине Апатин у 1/1 дела. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је
предмет надметања је 290.280,00 динара;
– за кат. парц. бр. 1401/2 к.о. Апатин, у Блоку 33, ул.Приморска, грађевинско земљиште, површине
326 м2, уписано у лист непокретности бр.844 к.о. Апатин, намена – породично становање, макс.
индекс заузетости 50%, индекс изграђености 1,6; макс. спратност објекта П+1+Пк, јавна својина
општине Апатин у 1/1 дела. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је предмет
надметања је 153.220,00 динара;
– за кат. парц. бр. 186/8 к.о.Пригревица, ул.Карађорђева, грађевинско земљиште, површине 660
м2, уписано у лист непокретности бр.658 к.о. Пригревица, намена – породично становање, макс.
индекс заузетости 40%, индекс изграђености 1,6; макс. спратност објекта П+1+Пк, јавна својина
општине Апатин у 1/1 дела. Почетни износ тржишне цене за отуђење ове парцеле а који је предмет
надметања је 184.800,00 динара;
Наведене парцеле се налазе у Програму располагања грађевинског земљишта у јавној
својини на територији општине Апатин који је Скупштина општине Апатин усвојила закључком бр.
46-9/2022-I од 21.06.2022.године („Сл. лист опптине Апатин“ бр. 9/2022) и исте се отуђују
појединачно.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је: ”Највиша понуђена цена за парцелу“.Рок за плаћање највише понуђене цене од стране најповољнијег понуђача је 15 дана од дана
добијања решења Скупштине општине о отуђењу предметног земљишта.
Рок за закључење уговора о отуђењу је 30 дана од дана добијања решења Скупштине општине
о отуђењу предметног земљишта.
Земљиште се отуђује у виђеном стању и лице које узима земљиште преузима обавезу да о свом
трошку изврши евентуално потребно комунално опремање истог, „чишћење земљишта“ и сл., као и
трошкове овере уговора, порез на пренос апсолутних права и промене у Катастарском операту.
II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из огласа и
уплате депозит у зависности коју парцелу намеравају да купе и то:
– за кат. парц. бр. 710 к.о. Свилојево, у висини од 214.025,00 динара;
– за кат. парц. бр. 4915/1 к.о. Апатин, у висини од 2.308.645,00 динара;
– за кат. парц. бр. 4916/1 к.о. Апатин, у висини од 2.438.125,00 динара;
– за кат. парц. бр. 4917/1 к.о. Апатин, у висини од 2.260.920,00 динара;
– за кат. парц. бр. 4196/2 к.о. Апатин, у висини од 186.000,00 динара;
– за кат. парц. бр. 3446 к.о. Апатин, у висини од 308.555,00 динара;
– за кат. парц. бр. 3448 к.о. Апатин, у висини од 138.885,00 динара;
– за кат. парц. бр. 2578 к.о. Апатин, у висини од 176.985,00 динара;
– за кат. парц. бр. 4120/2 к.о. Апатин, у висини од 91.650,00 динара;
– за кат. парц. бр. 3043/2 к.о. Апатин, у висини од 145.140,00 динара;
– за кат. парц. бр. 1401/2 к.о. Апатин, у висини од 76.610,00 динара;
– за кат. парц. бр. 186/8 к.о. Пригревица, у висини од 92.400,00 динара;
III ВИСИНА И НАЧИН ПОЛАГАЊА ДЕПОЗИТА:
Учесник у јавном надметању је у обавези да депонује тј. уплати на рачун Буџета општине
Апатин – ДЕПОЗИТ бр. 840-773804-23, позив на бр. 97 (модел) 71-203 са назнаком ”депозит за
јавно надметање“ новчани износ наведен у поглављу II огласа. Ова средства ће општина Апатин
наплатити у корист буџета општине Апатин уколико:
а) најповољнији учесник у јавном надметању одустане од своје понуде пре доношења решења о
отуђењу или не плати цену отуђења у року од 15 дана од дана достављања решења Скупштине
општине Апатин о отуђењу грађевинског земљишта,
б) најповољнији учесник у јавном надметању одустане од закључења уговора о отуђењу у року од
30 (тридесет) дана од дана достављања решења о отуђењу.
Учесницима који нису успели на јавном надметању ће се извршити повраћај депозита
најкасније у року од 7 (седам) дана од дана спроведеног поступка јавног надметања. Учесници су у
обавези да у поднетој пријави за јавно надметање наведу број свог рачуна на који ће се извршити
повраћај депозита.
IV ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ:
Пријаву са прилозима учесник је дужан да достави у року 30 (тридесет) дана од дана
објављивања огласа, с тим да се пријава тридесетог дана рока доставља најкасније до 14,00 часова и
то на адресу: Општинска управа општине Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин са назнаком:
”НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА”.
Јавно надметање (лицитација) за наведено грађевинско земљиште спровешће се дана, 11.10.
2022. године, са почетком у 12,00 часова у згради СО Апатин, ул. Српских владара бр. 29 у
Апатину, први спрат – ”Плава сала”.
Представници правних лица дужни су да приложе пуномоћ за заступање, а физичко лице
свој идентитет доказује личном картом.Оглас ће се поставити на огласној табли Општинске управе општине Апатин, месних
заједница у општини Апатин, у средствима локалног јавног информисања – на веб сајту „025 инфо“
и „Радио Дунава“ и дневном листу „Дневник“.
V ПРИЈАВА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА МОРА ДА САДРЖИ:
– податке о подносиоцу пријаве:
за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу, контакт телефон и
потпис физичког лица;
за предузетнике: назив радње и седиште, име и презиме предузетника, адресу, број личне
карте, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу пребивалишта, контакт телефон, фотокопију решења
о упису предузетника у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у,
потпис и печат радње;
за правна лица: назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, име и презиме
овлашћеног лица, фотокопију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа,
фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, печат и потпис овлашћеног лица за заступање;
– пуномоћје за овлашћено лице које заступа подносиоца;
– податке о грађевинском земљишту (парцели) за коју се подноси пријава;
– изјава подносиоца пријаве да прихвата услове из огласа;
– доказ о уплати депозита у износу одређеном у поглављу II овог огласа.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку јавног
надметања, односно исте се одбацују.
Увид у документацију:
Лица која су заинтересована за учествовање у поступку јавног надметања за отуђење
неизграђеног грађевиског земљишта у погледу кога је расписан оглас, могу добити ближе
информације у просторијама Општинске управе општине Апатин, Одељења за стамбено-комуналну
делатности, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове у ул.
Средња бр. 1, приземље, канцеларија бр. 9 или на тел. 025/772-122 лок. 527 од дана објављивања
огласа па до истека рока за подношење пријава у времену од 10.00 до 13.00 часова.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.