ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

EKONOMIJA VESTI

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Општина Апатин, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права општине Апатин
Број: 464-249/2022-III
Датум: 6.9.2022. године
Апатин
На основу члана 6. и 7. Уредбе о условма прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 47. и 48. став 2. Одлуке о грађевинском
земљишту („Сл. лист општине Апатин“ бр. 6/2017), члана 22. Одлуке о прибављању, располагању,
управљању и коришћењу непокретне ствари у јавној својини општине Апатин („Сл.лист оштине
Апатин“ бр. 22/2021) и Одлуке Општинског већа општине Апатин бр. 3-4/2021-III од 15.7.2022.
године 2022. године, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп
непокретности у јавној својини општине Апатин, дана, 9.9. 2022. године објављује
О Г Л А С
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗАКУПОДАВАЦ: Општина Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин
I ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП
Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача – закупца дела кат. парцеле бр.
3119/163 к.о. Купусина, грађевинског земљишта у површини од 245 м2, уписаног у лист
непокретности бр. 77 к.о. Купусина које се налази у ул. Сомборски пут у Куписини, јавна својина
општине Апатин у 1/1 дела, а ради изградње полигона за обављање техничких прегледа
пољопривредне механизације.
Наведена парцела се у Просторном плану општине Апатин („Сл. лист општине Апатин“ бр.
6/2013) налази у грађевинском подручју Купусина које је планирано за радну зону у којој се могу
градити пословни објекти, производни, складишни, економски, услужни, објекти снабдевања,
инфраструктурни објекти са индексом заузетости парцеле максимум 70% (са платоима,
саобраћајницама и паркинзима), а дозвољена спратност објекта је: за производне и складишне
приземље (П), за пословне – приземље+спрат(П+1), за економске и помоћне објекте – приземље
(П).
Земљиште се издаје на одређено време до пет година или до привођења земљишта планској
намени.
Почетна цена:
– почетна цена месечног закупа предметног земљишта у површини од 245 м2 а која је предмет
надметања је 4.500,00 динара и она представља тржишну вредност закупа предметног земљишта
на месечном нивоу. Иста је утврђена проценом од дана, 01.06.2022. године од стране овлашћеног
судског вештака, дипл. инг. грађ. Горана Михића.
II УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУППраво на закуп земљишта има учесник јавног надметања који понуди највећи новчани износ
месечне закунине у поступку јавног надметања – лицитације, уколико испуњава и друге услове
огласа и тај износ ће представљати месечну закупнину.
Почетни новчани износ лицитације за предметну парцелу је 4.500,00 дин. месечно.
Будући закупац је дужан да редовно измирује трошкове коришћења земљишта и да омогући
закуподавцу да врши контролу коришћења земљишта.
Месечна закупнина усклађује се једанпут годишње у складу са растом цена на мало, а према
подацима Републичког завода за статистику.
III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа у поступку поводом објављеног огласа имају сва физичка и правна лица која
уплате депозит у висини од 50.000,00 динара, а која испуњавају услове из огласа. Понуда, односно
пријава понуђача за кога се утврди да је већ био или јесте закупац грађевинског земљишта, а који
у претходних пет година није измирио дуговање по основу закупа, или са којим је у том року
једнострано раскинут уговор о закупу, неће се разматрати.
Висина и начин полагања депозита:
Учесник у јавном надметању је у обавези да депонује на рачун Буџета општине Апатин
износ од 50.000,00 динара (рачун закуподавца бр. 840-773804-23 позив на бр. 97 (модел) 71-203 са
назнаком ”за јавно надметање за закуп грађевинског земљишта- дела парцеле бр. 3119/163 к.о.
Купусина”).
Овај износ ће општина Апатин наплатити у корист буџета општине Апатин уколико:
а) најповољнији учесник у јавном надметању у року од 15 дана, од дана достављања одлуке
Општинског већа, не уплати понуђени највећи новчани износ на име месечне закупнине којим је
остварио право на закуп грађевинског земљишта,
б) уколико у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема решења о закупу не закључи уговор о
закупу грађевинског земљишта;
Учесницима који нису успели на јавном надметању извршиће се повраћај депозита у року
од 7 (седам) дана од дана спроведеног поступка јавног надметања. Учесници су у обавези да у
поднетој пријави за јавно надметање наведу број свог рачуна на који ће се извршити повраћај
депозита.
Достављање пријава за учешће:
Пријаву са прилозима у затвореној коверти, учесник је дужан да достави у року 30
(тридесет) дана од дана објављивања огласа, с тим да се пријава тридесетог дана рока доставља
најкасније до 14,00ч и то на адресу: Општинска управа општине Апатин, ул. Српских владара бр.
29, Апатин – Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп
непокретности у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права општине Апатин, са назнаком: ”НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО
НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА”.
Пријава која се доставља мора да садржи:
– податке о подносиоцу пријаве:
за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу, контакт телефон и потпис
физичког лица;
за предузетнике: назив радње и седиште, име и презиме предузетника, адресу, број личне карте,
ЈМБГ, фотокопију личне карте, адресу пребивалишта, контакт телефон, фотокопију решења о
упису предузетника у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у,
потпис и печат радње;
за правна лица: назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, име и презиме овлашћеног
лица, фотокопију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, фотокопију
решења о додељеном ПИБ-у, печат и потпис овлашћеног лица за заступање;
– пуномоћје за овлашћено лице које заступа подносиоца;- понуђени износ за стицање права на закуп (који не може би ти нижи од почетног износа
одређеног огласом);
– намена и величина привременог објекта који ће се постaвити на предметом грађевинском
земљишту (у складу са подацима из огласа)
– доказ о уплати депозита у висини од 50.000,00 динара;
– доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину уколико је већ или је у претходних 5
година био закупац грађевинског земљишта у јавној својини општине Аапатин.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку
јавног надметања, и њихове пријаве се одбацују.
IV УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
Лица која су заинтересована за учествовање у поступку јавног надметања за закуп грађевинског
земљишта – дела јавне површине, у погледу које је расписан оглас, могу добити информације у
просторијама Општинске управе општине Апатин, Одељења за стамбено-комуналну делатности,
заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове или на тел.
025/772-122 лок. 651 у времену од 10.00 до 14.00 часова, почев од дана објављивања огласа па до
истека рока за подношење пријава.
V ТЕРМИН И МЕСТО ОТВАРАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Јавно надметање за закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Апатин,
спровешће се дана, 11.10.2022. године, са почетком у 11.00 часова у згради СО Апатин, ул.
Српских владара бр. 29 у Апатину, први спрат – ”Плава сала”.
Представник правног лица дужан је да приложи пуномоћ за заступање, а физичко лице свој
идентитет доказује личном картом.
Оглас поставити на огласној табли општине Апатин, месних заједница у општини Апатин,
на сајту општинске управе и интернет огласном простору локалних средстава информисања 025
инфо и радио Дунав и локалном листу “Сомборске новине”.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања само једне
благовремене, исправне и потпуне (уредне) пријаве за учешће којом се подносилац пријаве
региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину
закупнине по којој се грађевинско земљиште може дати у закуп.
Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права
општине Апатин ће писменим путем обавестити све учеснике у поступку јавног надметања о
резултатима поступка и избору најповољнијег понуђача, уз достављање фотокопије записника,
најкасније у року од 7 (седам) дана од дана одржаног јавног надметања.
Приликом закључења уговора о закупу најповољнији понуђач је у обавези да достави доказ
да је уплатио износ месечне закупнине који је понудио приликом јавног надметања.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *