ODRŽANA 5. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Skupština opštine Apatin donela je na današnjoj sednici rešenja o razrešenju i imenovanju direktora u nekoliko ustanova čiji je osnivač opština Apatin.Direktor Doma zdravlja „Apatin” Miodrag Pavlović podneo je danas ostavku na tu dužnosti jer je kako se navodi u dostavljenom obrazloženju, prema Zakonu o lokalnoj samoupravi nespojivo obavljao funkciju direktora Doma zdravlja i odbornika u Skupštini opštine Apatin.Na to mesto izabrana je Branka Bajić koja će do imenovanja novog direktora obavljati funkciju vršioca dužnosti.

Na skupštini je doneto rešenje o razrešenju direktorke Centra za socijalni rad u Apatinu , Lenke Bojić, za čiju se smenu kao razlog navodi izveštaj Nadzornog odbora ove ustanove, prema kojem je Bojićeva, suprotno odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, pojedinim licima delila jednokratne pomoći više puta i u većim iznosima.Njeno mesto će zauzeti Vladimir Vukosav koji će funkciju vršioca dužnosti direktora Centra za Socijalni rad obavljati do raspisivanja javnog konkursa u ovoj ustanovi.

Odbornici su na današnjoj sednici usvojili predlog rešenja o imenovanju dvadesetčetverogodišnje Prigrevčanke, Marije Došen, apsolventice ekonomskog fakulteta u Novom Sadu na funkciju člana Opštinskog veća, rešenje o imenovanju članova školskih odbora u osnovnim školama „Jožef Atila“ u Kupusini i „Kiš Ferenc“ iz Svilojeva, izmenu rešenja o imenovanju Saveta za zdravlje opštine Apatin i izmenu Rešenja o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja u Apatinu.

Skupština opštine Apatin usvojila je rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u Opštini Apatin.Prema ovom rešenju ova petočlana komisija u sastavu, Olivera Tihomirović Vignjević-predsednik i članovi, Biljana Desnica, Željka Škoro, Aleksandra Prica i Petar Čović sprovešće sve javne konkurse po kojima će biti izabrani direktori apatinskih javnih preduzeća.

Usvojen je i predlog Odluke o izmeni Statuta opštine Apatin prema kojoj se naziv„Opštinski javni pravobranilac“ usklađuje sa zakonom o pravobranilaštvu i menja u “Pravobranilac opštine“.Skupština je usvojila predlog Odluke o izmeni Odluke o opštinskoj upravi opštine Apatin prema kojoj će dosadašnja pozicija pomoćnika predsednika opštine za “komunalne delatnosti“ biti preimenovana u mesto pomoćnika za „poljoprivredu“.

Na sednici je prihvaćen izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Apatin za period od januara do juna 2016 godine prema kojem su ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Apatin u ovom periodu ostvareni u iznosu od 450.677.257,64 dinara ili 40,58% u odnosu na godišnji plan.Prema ovom izveštaju najveći deo budžetskih prihoda i primanja čija je naplata evidentirana potiče od poreza na dohodak, dobiti i kapitalne dobitke (189,3 mil), transfera opštinama (100,9 mil), poreza na imovinu (61,4 mil) i ostalih prihoda sa prenetim sredstvima (99,10 miliona dinara).Ukupni rashodi i izdaci budžeta u izveštajnom periodu izvršeni su iznosu od 466.463.074,290 dinara ili 41,99% od godišnjeg plana.

Na današnjoj sednici odbornici su usvojili predlog rebalansa budžeta ili Odluku o drugim izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Apatin za 2016 godinu prema kojoj će zbog manjeg ostvarenja planirani prihod od 1.110.694.033,00 dinara biti umanjen za 63.475.868,00 dinara, nakon čega bi ukupna budžetska masa za 2016 godinu iznosila 1.047.218.165,00 miliona dinara , što predstavlja umanjenje za 5,73% . Na sednici je usvojen Predlog zaključka o davanju saglasnosti na informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Apatin za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine.

Usvojen je i Predlog Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa područja opštine Apatin .Prema ovoj odluci pravo na regres u visini od 100% cene mesečne karte imaće učenici ili studenti čije su porodice korisnici socijalne pomoći, koji pohađaju specijalnu školu Vuk Karadžić u Somboru, čije je prebivalište udaljeno više od četiri kilometra od sedišta škole, pohađaju muzičku školu Stevan Hristić, Osnovnu školu za obrazovanje odraslih, deca palih boraca, ratnih vojnih invalida i učenici i studenti čiji mesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze više od 8.000,00 dinara.

Pravo na regresiranje troškova autobusa , u međugradskom prevozu u visini od 50% od cene mesečne karte prema ovoj odluci pripada svim ostalim studentima i učenicima ukoliko imaju prebivalište u Apatinu, pohađaju smer kojeg nema na teritoriji naše opštine, nisu korisnici doma, kredita i stipendija drugih fondacija i institucija.
Odbornici su usvojili predlog Odluku pribavljanju zemljišta u javnu svojinu u bloku 61 u Apatinu ukupne površine 22546 kvadratnih metara radi proširenja radne i slobodne zone u Apatinu.

Dr Pavlovic 5 sednica skupstine opstine apatin (38) 5 sednica skupstine opstine apatin (24) 5 sednica skupstine opstine apatin (32) 5 sednica skupstine opstine apatin (10) 5 sednica skupstine opstine apatin (20) 5 sednica skupstine opstine apatin (3) 5 sednica skupstine opstine apatin (55) 5 sednica skupstine opstine apatin (30) 5 sednica skupstine opstine apatin (49) 5 sednica skupstine opstine apatin (29) 5 sednica skupstine opstine apatin (51)