ODRŽANA 10.SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Skupština opštine Apatin na današnjoj, 10. sednici, utvrdila je Predlog Odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu na osnovu kog su planirani prihodi i primanja budžeta u visini od 998.890.587,00 dinara, odnosno 2.87% manji u odnosu na plan za 2016. godinu .Kako se navodi u Odluci o budžetu, neophodno je bilo uskladiti planirana sredstva sa upustvom Ministarstva finansija, kojim je skrenuta pažnja lokalnoj administraciji da realno planira prihode i rashode , a na bazi ostvarenih prihoda u periodu januar-novembar i očekivanih prihoda do kraja 2016. godine , uvećanih za projektovani nominalni rast u 2017.godini koji iznosi 4.6% .

Izvestilac po ovoj tački je bio dr. Slavoljub Štrbo , načelnik odeljenja za finasnije i privredu koji je pojasnio ključne odrednice Odluke o budžetu za 2017. godinu i koji je rekao da je budžet u u funkciji pokretanja kapitalnih projekata i izradi dokumentacije te da je u tu svrhu opredeljeno 100.000.000,00 dinara.

– Pre svega, to se odnosi na projekat Centralnog prečistača otpadnih voda za šta su planirana sredstva u iznosu od pet miliona dinara, za prečistač u Sonti 2.6 miliona, za rekonstrukciju somborskog puta u Kupusini pet miliona , zamenu azbestnih cevi u Prigrevici pet miliona, radove u Marini za tri miliona, izgradnju sportskog terena u Gimnaziji Nikola Tesla od tri miliona, izradu projektne dokumentacije projekta gradske plaže za 500.000,00 dinara .

Za realizaciju projekta zamene azbestnih cevi u Apatinu u budžetu za 2017. godinu planirano je 16.500.000, 00 dinara , izrade projekta kanalizacije u Romskom naselju 500.000,00 dinara, izgradnju dečijeg igrališta i jaslica 12.000.000,00 dinara, klizališta za dva ipo miliona , behaton staze na groblju u Apatinu za dva miliona i kao kapitalnu subvenciju JKP Naš Dom u budžetu za 2017. godinu su planirana sredstva od 22.500.000,00 dinara i to za nabavku specijalnog vozila za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (autosmećar) i radne korpe sa platformom za orezivanje drveća- naveo je Štrbo.Odlukom o budžetu opštine Apatin za 2017 godinu planirani su i radovi na krovu Osnovne škole Mladost u Prigrevici u iznosu od dva miliona dinara , zamenu stolarije u OŠ Žarko Zrenjanin u Apatinu za dva miliona i milion dinara za izgradnju rukometnog terena u Kupusini.

Odbornici su usvojili predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima , usvojen je Kadrovski plan Opštinske uprave i Pravobranilaštva opštine Apatin za 2017. godinu, predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Apatin, Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin , predlog Odluke o dodeljivanju isključivog prava “JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin” za obavljanje delatnosti u opštini Apatin na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje. Operativnog plana zimske službe na javnim putevima u opštini Apatin za 2016/2017. godinu i Predlog Rešenja o obrazovanju Štaba zimske službe opštine Apatin za 2016/2017. godinu.

Prema ovom rešenju članovi Štaba zimske službe su: Petar Šašić (predstavnik MUP-a), Branislav Čukić, Dušan Lončar, Nikola Balać ispred opštine Apatin, Dragan Popović (Predstavnik upravljača puta), Mile Glumac (predstavnik JKP “Naš dom”), i predstavnici Mesnih zajednica Stevo Rapaić (Apatin), Nikola Puača (Prigrevica), Milan Matović (Sonta), Atila Hodovanj (Kupusina) i David Nađ (Svilojevo). Zimska služba u Apatinu je počela sa radom 15.11.2016. i radiće do 15.03.2017. godine, a svoje delovanje putari će produžiti i posle navedenog perioda ukoliko vremenske prilike to budu zahtevale.Zimska služba na teritoriji opštine Apatin održava ukupno 80 km saobraćajnica, podeljenih u tri prioritetne grupe.

Skupština je usvojila Predlog odluke o metodologiji formiranja cene usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou kao i Predlog pravilnika o kriterijumima i merilima za učešće korisnika u troškovima usluge socijalne zaštite pomoću kući.Pred odbornicima se našao Predlog Pravilnika o kategorizaciji sportova i sportskih organizacija u opštini Apatin.Prema novom pravilniku o kategorizaciji, sportovi u opštini Apatin su razvrstani u četiri kategorije. U prvu kategoriji prema ovom pravilniku spadaju : atletika, kajak-kanu, košarka, kuglanje, odbojka, rukomet, sport osoba sa invaliditetom, fudbal, šah i školski sport. U drugoj kategoriji se nalaze : plivanje, biciklizam, streljaštvo, tenis, boks, karate, kik-boks i stoni tenis, dok treću kategoriju čine : aikido, bodi-bilding, pikado, rekretivni sport, radnički sport , sportski ribolov, sport za sve , tradicionalni sportovi, triatlon i fitnes.Zbog svoje masovnosti , tradicije i potencijala, u četvrtoj kategoriji se nalaze sportovi od posebnog značaja za opštinu Apatin a to su fudbal, rukomet, košarka i kajak-kanu.Kategorizacija se radi za sportske organizacije koji se nalaze u sistemu sportova i to: olimpijske i neolimpijske grane sporta, čiji granski savezi moraju biti članovi Olimpijskog komiteta i Sportskog saveza Srbije, obuhvaćeni pravilnikom o sportskim granam i od interesa za Srbiju o opšteg interesa u sportu.
Kako bi stekle pravo na finansiranje iz budžeta opštine Apatin , namenjenog za redovne programe finansiranja-dotacija, sportske organizacije moraju biti kategorisane, moraju biti članovi Sportskog saveza opštine Apatin i moraju imati plan i program rada.
Kategorizacija će biti ponavljana svake godine , u rokovima propisanim Zakonom o sportu i biće izražena u bodovima, gde maksimalan broj bodova za svaku sportsku organizaciju iznosi 185. Ukupan broj bodova koji dobiju sportske organizacije se dele sa iznosom odobrenih ili planiranih budžetski sredstava za dotacije na osnovu čega se dobija vrednost jednog boda.On se nakon toga množi sa brojem dobijenih bodova nakon čega se sredstva odobravaju sportskoj organizaciji.Sve sportske organizacije moraju ispuniti osnovne uslove konkurisanja i dostaviti : kopiju rešenja o upisu u registar, kopiju članstva u granskom savezu, kopiju odluke o licu za zastupanje, kopiju rešenja o tekućem računu i ovlašćenim licima za potpisivanje finansijskih dokumenta te dokaz da račun nije blokiran u toku konkursa.
Odluku o kategorizacije sportske organizacije donosi komisija , koja dodatno pribavlja mišljenje Sportskog saveza opštine Apatin nakon čega ga upućuje Opštinskom veću na odlučivanje.Novi pravilnik o kategorizaciji se primenjuje od 01. januara 2017. godine.

Odbornici su usvojili Predlog rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove Pčelica, razmatrane su druge izmene i dopune Programa poslovanja “JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin” za 2016. godinu, zatim Programa poslovanja “JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin” za 2017. godinu – utvrđivanje predloga Zaključka, Statuta i godišnjeg programa poslovanja JKP “Naš dom” Apatin za 2017. godinu, kao i Program poslovanja i posebnog programa na korišćenje subvencija “JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom Apatin” za 2017 godinu.

10 SEDNICA SO APATIN, 2016 GODINA 10 SEDNICA SO APATIN, 2016 GODINA 10 SEDNICA SO APATIN, 2016 GODINA 10 SEDNICA SO APATIN, 2016 GODINADSC_4652DSC_4660