NSZ:JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRIPRAVNIKA

APATIN EKONOMIJA VESTI

Javni poziv za učešće u programu pripravnika za poslodavce iz privatnog sektora, iz ruralnih područja, je i dalje otvoren. Program podrazumeva osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog ili stručnog ispita uz zasnivanje radnog odnosa. Nacionalna služba za zapošljavanje će refundirati sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program. Program se finansira iz IPA fondova Evropske unije kroz projekat “Pomoć teže zapošljivim grupama”. U zavisnosti od obrazovanja pripravnika program može trajati 6 meseci, za one sa diplomom srednje škole, 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem ili 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Poslodavci koji žele da se prijave za učešće u programu moraju da ispune određene uslove propisane javnim pozivom, među kojima su i ti da redovno izmiruju poreske obaveze, da im račun nije blokiran, kao i da među zaposlenima ima osoba koje na osnovu svog obrazovanja i iskustva budućim pripravnicima mogu biti mentori.

U programu pripravnika mogu učestvovati samo nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje nastanjena u ruralnom području, lica koja nisu u najbližem srodstvu s poslodavcem, prvi put zasnivaju radni odnos u svojstvu pripravnika i nisu radili kod poslodavca – podnosioca zahteva, u posledljih 6 meseci. Selekciju nezaposlenih vrši NSZ u saradnji sa poslodavcem.

Informacije o programu pripravnika mogu se dobiti u svakoj filijali Nacionalne službe, preko Pozivnog centra NSZ na telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs. Javni poziv je otvoren od 3 novembra 2015. do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu , a najkasnije do 20. septembar 2016.godine.