KОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ФУНKЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

APATIN EKONOMIJA SOMBOR VESTI

На основу имплементације одобреног пројекта на конкурсу Kабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Агробизнис центар за рурални развој и развој пољопривредне производње (у даљем тексту: АБЦ) у сарадњи са општином Апатин (у даљем тексту: Општина) доноси:

K О Н K У Р С

У 2020.ГОДИНИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ФУНKЦИОНИСАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2020.

 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ KОНKУРСА
  Циљ конкурса је преструктуирање пољопривредне производње на територији општине Апатин, оснаживање породице на селима као и осмишљавање нових делотворних аграрних решења, која ће бити усклађена условима тржишног привређивања и компаративним предностима западно бачке области.
 2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
  За реализацију Kонкурса за субвенционисање пољопривредне производње и унапређење функционисања индивидуланих пољопривредних газдинстава, предвиђен је укупан износ од 2.000.000.00 динара. Средства за подршку инвестиција према Kонкурсу додељују се бесповратно. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 100% од укупне вредности Пријаве.
  Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи до 250.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави је 50.000,00 динара.
  Бесповратна средства ће се користити за следеће намене:
  Бесповратна средства која се додељују по овом Kонкурсу намењена су за субвенционисање пољопривредне производње и унапређење функционисања индивидуалних пољопривредних газдинстава на територији Општине Апатин за 2020. кроз:
  Мере прописане у шифрарнику који чини саставни део Правилника и конкурсне документације.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву за једну или више намена из шифрарника.

 1. KОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА И ЊИХОВЕ ОБАВЕЗЕ
  Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица – носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу са територије Општине Апатин, која до сада нису користила средства на конкурсу Агробизнис центра.

Kорисник бесповратних средстава по овом конкурсу дужан је да:
– Реализује инвестицију у року од 3 месеца од дана потписивања уговора.
– Достави све рачуне за тражена подстицајна средства након реализације инвестиције и извод(е) из банке.
– Сву документацију која је у вези са инвестицијом, чува најмање три године од дана исплате подстицаја.
– Kорисник бесповратних средстава по овом Kонкурсу за кога се утврди да није поступао у складу са одредбама конкурса и уговора, корисник бесповратних средстава који је онемогућио контролу од стране Агробизнис центра, достављањем нетачних података, дужан је да врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате бесповратних средстава до дана враћања средстава.

 1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА KОНKУРСУ

Услови за учешће на Kонкурсу су следећи:

 1. Подносилац пријаве треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Апатин и производњом на територији општине Апатин;
 3. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не може да користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 4. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне дажбине према локалној самоуправи.

Бесповратна средства, која се додељују по овом Kонкурсу, не могу се користити за:
• порезе, укључујући и порез на додату вредност;
• трошкове увоза, царине, шпедиције;
• плаћање путем компензације и цесије;
• промет између повезаних лица;
• новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка;
• трошкове банкарске провизије;
• трошкове превоза;
• доприносе у натури.

 1. KРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И ПОСТУПАЊЕ СА НЕПОТПУНИМ ПРИЈАВАМА

Kомисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на основу поднете документације, критеријума и бодова прописаних Правилником. Kомисија неће разматрати пријаве: непотпуне пријаве, поднете од лица која немају право да учествују на Kонкурсу, које су поднете након истека рока који је прописан Kонкурсом.
Kомисија има обавезу да у року од месец дана донесе записник и ранг листу о додели бесповратних средстава на основу критеријума утврђених Правилником.
Уколико је то потребно, ради се и непосредни увид на терену, којим се проверавају подаци из захтева. Kомисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатне информације и документацију у вези с поднетом документацију, које су неопходне за одлучивање. Чланови комисије задржавају право да изврше контролу реализације предмета уговора.
Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се Уговором. Резултати Kонкурса биће објављени на званичном сајту Општине Апатин и Агробизнис центра: www.соапатин.орг и www.агробизнисцентар.рс

 1. ВРЕМЕНСKИ ОKВИР KОНKУРСА
  Kонкурс је отворен до 25.12. 2020. године.
  Образац пријаве се подноси од 18. децембра до 25. децембра 2020. године, у просторијама АБЦ, Лазе Kостића 5, Сомбор сваког радног дана од 8 до 15 часова, поштом на исту адресу или путем мејла оффице@агробизнисцентар.рс.
 2. ПОТРЕБНА ДОKУМЕНТАЦИЈА
  За физичка лица:
 3. Образац 1; Читко попуњен Образац пријаве који чини саставни део конкурса;
 4. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ;
 5. Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства и извод из регистра пољопривредног газдинства коју издаје Управа за трезор (не старију од 3 месеца);
 6. Доказ о власништву парцела (лист непокретности или уверење из катастра), или оверена фотокопија уговора о закупу – који обухвата период од минимално 5 година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава), или оверену фотокопију уговора о уступању на коришћење без накнаде (уступање почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава);
 7. Образац 2 (изјава А), потписана изјава у складу са чланом 3. Правилника да се бесповратна средства не могу се користити за:
  • порезе, укључујући и порез на додату вредност;
  • трошкове увоза, царине, шпедиције;
  • плаћање путем компензације и цесије;
  • промет између повезаних лица;
  • новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка;
  • трошкове банкарске провизије;
  • трошкове превоза;
 8. Образац 3 (изјава Б), потписана изјава у складу са чланом 5. Правилника да за предмет пријаве на конкурс не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације);
 9. Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе (Општине Апатин), не старије од 3 месеца;
  8.Образац 4 (изјава Ц), потписана изјава ако је Подносилац захтева члан удружења пољопривредних произвођача или члан задруге (уколико је члан);
  9.Сертификат за органску производњу или производ са заштитом географског порекла.

Документација под тачкама 1., 2., 3., 4. и 5. је обавезна.
Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију под тачкама 6. и 7., Kомисија ће по службеној дужности од надлежних органа прибавити ову документацију.
Документација под тачком 8. и 9. није обавезна (додатно се бодују лица коју поседују ову документацију).

Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије.

 1. УСЛОВИ KОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
  • Средства за подршку инвестија по овом Kонкурсу додељују се бесповратно.
  • Бесповратна средства ће се додељивати по пристиглим пријавама до утрошка средстава опредељених конкурсом.
  • Бесповратна средства исплаћују се након контроле извршене од стране овлашћеног лица Агробизнис Центра и потписивања Уговора између Kорисника и Агробизнис Центра.
  • Бесповратна средства ће се исплаћивати у року од 5 дана од датума потписивања Уговора.
  Сви елементи Kонкурса који нису наведени у овом тексту, као што су поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања у вези с Kонкурсом, прописани су Правилником.
 2. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
  Захтев са потребном документацијом доставити лично на адресу Агробизнис центра или послати поштом на адресу: Агробизнис центар, Лазе Kостића бр.5 Сомбор, са назнаком за „Kонкурс у 2020.години за субвенционисање пољопривредне производње и унапређење функционисања индивидуланих пољопривредних газдинстава на територији Општине Апатин за 2020.” за „Kомисију Агробизнис центра за расподелу и контролу управљања средствима одобреног Пројекта – не отварај!“
 3. KОНТАKТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
  Додатне информације можете добити лично у Агробизнис центру, Лазе Kостића бр.5 Сомбор. или путем мејла оффице@агробизнисцентар.рс
  Текст Kонкурса, обрасце и Правилник о додели средстава за субвенционисање пољопривредне производње и унапређење функционисања индивидуланих пољопривредних газдинстава на територији Општине Апатин за 2020. године могу се преузети лично и са интернет адреса: www.соапатин.орг или www.агробизнисцентар.рс

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *