ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАД ТЕРЕТАНА И ФРИЗЕРСКИХ САЛОНА

APATIN DRUŠTVO VESTI

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID –19 на 20. седници одржаној 24. априла 2020. године, донео је следећи ЗАКЉУЧАК:

 1. Препоручује се свим привредним субјектима, а нарочито привредним субјектима који обављају производну делатност, да раде, односно да наставе рад пуним капацитетом, уз поштовање превентивнихмерaкоје се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусомSARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запосленихи безбедност корисника услуга.
 2. Превентивне мере из тачке 1. овог закључка подразумевају организацију посла, радних активностии радног простора на тај начин да се осигура безбедност запослених и корисника услуга, купаца, и других лица која улазе у пословнепросторије, међу које мере спадају:
  -физички размак међу запосленима(тзв. физичкадистанца), односно организација радних активности и радног простора на начин да се избегне директан контак између лица када год то природа посла дозвољава
  -обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, као и обавезно постављање дезо баријера (дезинфекционим средством -хлорнимпрепаратима, препаратиманабазиалкохоласаминимално70% алкохолаилидругимдезинфекционимсредством)
  -обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије
  обавезнокоришћење личних заштитних средстава тј. маски и рукавица
  -обавезна дезинфекција ногу и руку свих лица која улазе у пословни простор
  -често проветравање свих просторија
  -редовна дезинфекција свих заједничких и хигијенских просторија
  -у случају сумње да неко лицеима симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице привредног субјектадужно је да, без одлагања удаљи то лицеиз радних просторија,са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља -COVID амбуланти
  -све друге мере које се могу спровести, а да се не ремети процес рада, одн. производње, уз обезбеђивање безбедности свих лица
 3. Институт за јавно здравље Србије ће о овом закључку без одлагања обавесити све институтеодносно заводeза јавно здравље јединица локалне самоуправе и управних округа, као и све друге учесникеу систему јавног здравља
 4. Министарство за државну управу и локалну самоуправу ће о овом закључку без одлагања обавестити све јединице локалне самоуправе и кризне штабове јединица локалне самоуправе.

Инструкција за рад козметичких и фризерских салона у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19:

 1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекција руку приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон)
 2. На улазу у салон мора бити инсталирана дезо баријера (подметач натопљен дезинфекционим средством – хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством)
 3. Приликом отварања и затварања салона, добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, као и под салона. У току радног дана проветравати све просторије што чешће,
 4. Приликом сваког уласка запослених или корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази од минимално 70% алкохола
 5. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга салона телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом
 6. У салону може боравити ограничен број корисника, тако да раздаљина између два корисника буде минимум 2 метра (користити сваку другу столицу и сл)
 7. Приликом рада са корисницима, обавезно је ношење заштитне маске и рукавица
 8. Приликом пружања услуга хигијенске неге и улепшавања лица и тела, као и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже одговорна лица салона дужна су да обезбеде да се те услуге пружају под условима и на начин којим се спречава појава и преношење болести, а уколико то није могуће, да такве услуге не пружају
 9. Сва опрема и средства за рад, радне површине, нарочито они који се непосредно користе на кориснику (чешљеви, пешкири, маказе, кревети, инструменти у козметичким салонима, итд) морају бити обавезно дезинфиковани након сваке употребе. По могућству користити једнократну папирну или пластичну галантерију, а уколико се користи галантерија од тканине (пешкир, заштитни огртачи за кориснике и сл.) обавезно их користити само за једног корисника
 10. Отпадни материјал који настане у раду салона покупити и ставити у једну кесу за ђубре коју треба добро завезати, па ставити у још једну кесу и одложити на за то предвиђено место
 11. Употребљене пешкире и другу текстилну галантерију одложити у посебно одређену кесу, те их на крају радног дана опрати у машини за веш са коришћењем прашка за веш на високој температури
 12. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, собе за пресвлачење, туш кабине, купатила, WC и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког појединачног коришћења изврши дезинфекција те просторије
 13. Радне површине, столице и столови који се не користе често морају се дезинфиковати минимум једном у току радног дана
 14. Цео простор салона, са свим пратећим просторијама мора свакодневно бити дезинфикован након завршетка рада салона
 15. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице салона дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти
 16. У случају сумње да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19,(повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице салона дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,

Инструкција за рад теретана и фитнес клубовау примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта

 1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга клуба, као и Правилник о понашању запослених и корисника фитнес клубова и безбедној употреби опреме и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес
 2. На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера
 3. Приликом отварања и затварања клуба, односно на почетку и крају радног дана добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине,опрему, справе и друге реквизита за вежбање, као и под клуба. У току радног дана проветравати све просторије што чешће
 4. Приликом сваког уласка запослених,односно уласка корисника мора се вршити дезинфекција рукуса препаратом на бази 70% алкохола
 5. Сви запослени морају ностити личну заштитну опрему, односно заштитну маску и заштитне рукавице током целокупног радног времена
 6. Корисници услуга морају користити сопственепешкиреи друга средства личне хигијене
 7. Кориснициуслуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним телефоном или електронскомпоштом
 8. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице, туш кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије
 9. Распоред опреме, справа и других реквизита за вежбање, односно организација вежбања мора бити таква да усваком моменту између вежбача буде физичка удаљеност од најмање 2 метра, односно 10 метара квадратних повежбачу
 10. Опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након сваке употребе
 11. У случају сумње да неко од запослених има симптомезаразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома -кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање)одговорно лице клуба дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија клуба,са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља -COVIDамбуланти
 12. У случају да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома -кашаљ, краткоћа даха и отежано
  дисање), запослении/илиодговорно лице клуба дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *