ANALIZE POTVRDILE- U JAMI KOD APATINA OPASAN OTPAD

APATIN DRUŠTVO HRONIKA VESTI

Nakon mesec dana od otkrivanja jame kod Apatina za čiji se sadržaj pretpostavljalo da sadrži opasan otpad, danas su objavljeni toksikološki nalazi koji potvrđuju da je reč o opasnim materijama što je potvrdila i Milka Stojanović, načelnica za zaštitu životne sredine u oblasti kontrole industrijskih objekata Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Institut zaštite na radu obavio je toksikološke analize pronađenog ulja u “divljem bazenu”, koji je otkriven pored puta Apatin – Prigrevica i utvrđeno je da je otpad opasan zbog povećane koncentracije ukupnih ugljovodonika (C10-C40) u odnosu na propisanu referentnu vrednost. Rezultata istrage nema, jer je istražni postupak u toku. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine će preuzeti sve mere u okviru svojih nadležnosti u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Somboru i MUP-om, radi pronalaženja lica koje je odložilo predmetni otpad rečeno je RTV-u, u resornom sekretarijatu.

“Na osnovu izveštaja o ispitivanju otpada utvrđeno je da je otpad uzorkovan iz uljne jame (na katastarskoj parceli 1699/3 ko Svilojevo opština Apatin), po karakteru opasan otpad otpadi iz rezervoara za transport i skladištenje i otpad od čišćenja buradi – otpadi koji sadrže ulja. S obzirom da se za određenu količinu opasnog otpada ne može utvrditi poreklo,njegova veza sa proizvođačem, odnosno licem koje ga je odložilo, neophodno je da jedinica lokalne samouprave obezbedi sredstva za realizaciju hitnog zbrinjavanja predmetnog opasnog otpada i hitnog ispitivanja zagađujućih, opasnih i štetnih materija u zemljištu, na kojem je pronađen odložen opasan otpad. Zakonom o upravljanju otpadom, članom 78. definisano je da vlasnik ili drugi držalac otpada snosi troškove sakupljanja, transporta, tretmana, odnosno skladištenja, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada. Troškove uklanjanja otpada izvan deponije, čije poreklo ne može da se utvrdi, odnosno da se ustanovi njegova veza sa proizvođačem ili licem koje ga je odložilo, snosi jedinica lokalne samouprave”, istakla je Stojanovićeva.

U Odeljenju za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine opštine Apatin navode da čekaju instrukcije resornog sekretarijata da bi se tečni toksični otpad adekvatno i bezbedno po okolinu otklonio sa sporne lokacije.

Zakonska obaveza svih firmi koje “proizvode” ovakvu vrstu otpada je da moraju imati ugovore sa odlagačima opasnog otpada, gde tačno mora biti navedeno gde odlagač ostavlja otpad, a firme koje upravljaju otpadom moraju biti licencirane, a i firme koje odlažu otpad preko posrednika, moraju znati gde on tačno završava.

“Takođe, Zakonom o zaštiti zemljišta definisano je da sredstva potrebna za realizaciju hitnih mera obezbeđuje lice koje je prouzrokovalo zagađenje ili oštećenje zemljišta. U slučaju da je odgovorno lice nepoznato ili nedostupno, hitne mere sprovodi jedinica lokalne samouprave u skladu sa budžetom”, naglasila je ona.

Izvor:RTV