22. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Odbornici su nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, razmatrali a nakon toga i usvojili izveštaj o utrošenim sredstvima iz Budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine u 2017. godini što je na današnjem zasedanju bila prva tačka od ukupno 17.

Usvojen je predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin.

U nastavku sednice, na osnovu zahteva Doma zdravlja Apatin, usvojen je predlog Odluke o oduzimanju Doma zdravlja Apatin pravo korišćenja na određenim nepokretnostima u javnoj svojini opštine Apatin. Već u sledećoj tački, usvojen je Programa raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini na teritoriji opštine Apatin za 2018 godinu.

Petom tačkom, na osnovu predloga opštine Apatin kao osnivača javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje na teritoriji opštine Apatin – Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin, usaglašen je osnivački akt sa važećim propisima, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, dok su u naredne dve tačke usvojeni predlog Odluke o visini ekonomske cene usluga celodnevnog i poludnevnog boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Apatin, a zatim i predlog Rešenja.

Osmom i devetom tačkom, usvojen je Izveštaja o radu za 2017.godinu, Finansijskog izveštaja za 2017. godinu i Programa rada Centra za socijalni rad Apatin za 2018. godinu, kao i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad Apatin.

Sledećom tačkom, usvojen je Program poslovanja JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin za period 01.01. – 28.02.2018. godine.

Nastavak sednice obeležili su Razmatranja i usvajanja Izveštaja o radu Turističke organizacije Apatin, Crvenog krsta Apatin, Opštinskog kulturnog centra Apatin, Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin i Ustanove za stručno osposobljavanje odraslih Apatin sa finansijskim izveštajem za 2017. godinu kao i Plan rada sa finansijskim planom istih za 2018.godinu.

Poslednje tačke obeležile su kadrovske promene u Nadzornom odboru Turističke organizacije „Apatin“ Apatin i školskom odboru OŠ „Jožef Atila“ iz Kupusine.