PRIMENA NOVE ODLUKE O NEZAPOSLENIM PORODILJAMA U SOMBORU STUPIĆE NA SNAGU VEĆ 1.MARTA

DRUŠTVO SOMBOR VESTI

Prema novoj Odluci o finansijskoj podršci porodicama sa decom, nezaposlene porodilje koje ispune utvrđene kriterijume, ostvaruju pravo na jednokratnu finansijsku pomoć u iznosu od 50.000,00 dinara. Pravo na jednokratnu finansijsku pomoć nezaposlene porodilje ostvaruju zaključno sa trećim živorođenim detetom.
Članom tri Odluke određeno je da je nezaposlena porodilja ona porodilja koja nije u radnom odnosu kod poslodavca, niti je lice koje samostalno obavlja delatnos, a nezaposlenost se utvrđuje u odnosu na dan rođenja deteta.
Odlukom su utvrđeni i kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć nezaposlenoj porodilji, a osnovni su: da na dan rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji Grada u trajanju od najmanje 12 meseci, da je državljanin Republike Srbije, odnosno da je otac državljanin Republike Srbije, ako porodilja nije državljanin Srbije i da je nezaposleno lice.
Ostali kriterijumi odnose se na prosečna primanja po članu porodice porodilje. Prilikom utvrđivanja prihoda porodice bitno je istaći da prihod porodilje čine prihodi ostvareni po osnovu: zarada, naknade zarada, penzije, invalidnine, prihod od nepokretnosti (katastarski prihod).
Za lica koja samostalno obavljaju delatnost, kao mesečni prihod primenjuje se osnovica za obračun obaveznog socijalnog osiguranja.
Odlukom je precizirano i ko čini porodicu porodilje, a to su njen supružnik ili vanbračni partner i izdržavana deca koja sa njima žive.
Ova Odluka će se primenjivati od prvog marta 2016. godine, a zahtevi se dostavljaju Gradskom uslužnom centru, šalter šest, prizemlje zgrade lokalne samouprave Trg cara Uroša 1, Sombor.
Stupanjem na snagu ove Odluke, donete na 37. sednici Skupštine grada Sombora, 5. februara 2016. godine prestaje da važi ranije primenjivana Odluka o finansijskoj pomoći nezaposlenim trudnicama i porodiljama.
Zahtevi podneti do 29. februara 2016. godine rešavaće se po staroj, ranije primenjivanoj Odluci.