ПИО ФОНД ОГЛАШАВА ИЗДАВАЊЕ СТАНА У ЗАКУП

VESTI

КОНКУРС ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА ДАВАЊЕМ СТАНA У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. Решавање стамбених потреба корисника пензија у општини Апатин решаваће се давањем стана у закуп на одређено време ( до 5 година ) ,  1( једног ) стана и то :

a)  Предмет конкурса је једнособан стан у површини од 32 м2,на адреси у Апатину,у улици Блок 112,Ц-3,улаз други,стан број 2 који је уписан у листу непокретности бр.6647 К.О.Апатин.

2. Право на решавање стамбених потреба по одредбама Правилника о решавању стамбених потреба корисника пензија ( у даљем тексту : Правилник ), има корисник пензије који је право на пензију остварио код овог Фонда, као и корисник пензије који је право на пензију остварио на територији бивших република СФРЈ  под условом да је држављанин Републике Србије и да на територији Р. Србије има последње пребивалиште.

3. Право на решавање стамбених потреба има корисник пензије под следећим условима :

–  да је без стана, закупац или власник стамбене зграде, односно стана неодговарајућег по структури, или некомфорног стана,

– да се отуђењем,односно поклоном, одрицањем или некоришћењем стамбеног простора који одговара његовим стамбеним потребама и потребама његовог породичног домаћинства или на други начин није довео у ситуацију да нема решену стамбену ситуацију,

– да заменом стамбене зграде или стана није погоршао стамбене прилике.

  1. Подносилац захтева дужан је да поднесе доказе о :

– Стамбеним приликама (доказ да није власник стана – Уверење из Катастра ,у случају да је подносилац захтева подстанар – Уговор о подстанарском односу или оверену изјаву два сведока .)

-Уверење МУП- а ,ПУ у Сомбору  о пребивалишту са свим ранијим променама пребивалишта на подручју општине,односно града Сомбора. 

 -Фотокопију Решења о признавању права на пензију

– доказ о здравственом стању пензионера тј. члана домаћинства(решење о признавању права на новчану накнаду за туђу негу и помоћ и телесно оштећење од најмање 70 %) .

– Уверење о држављанству за пензионере који су право остварили у бившим републикама  СФРЈ

-Оверену изјаву о броју чланова породичног домаћинства,те Уверење о висини прихода за претходна 3 3 месеца (потврда предузећа за запослене чланове породичног домаћинства,чек од пензије).

Захтеве са одговарајућом документацијом доставите на адресу : Републички Фонд за пензијско и инвалидског осигурања у Служби Филијале Сомбор у Апатину,улица Анекс блока V.

  1. Рок за подношење захтева је 15 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања и огласним таблама Службе Апатин, те организације пензионера. Неблаговремени и непотпуни захтеви се неће разматрати.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *