OPŠTINA APATIN RASPISALA OGLAS O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U KUPUSINI

APATIN DRUŠTVO VESTI

Na osnovu člana 6. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (“Službeni glasnik RS“, broj 24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017 i 94/2017) i Odluke Opštinskog veća opštine Apatin br. 464-3 /2018-III od 24.01.2018. godine, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin objavljuje

OGLAS RADI DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE APATIN PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Zakupodavac: Opština Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin

I PREDMET DAVANJA U ZAKUP

Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača – zakupca radi davanja u zakup poslovnih prostorija u javnoj svojini Opštine Apatin, i to:

1. poslovni prostor koji se nalazi u V zoni u Ul. Somborski put br. 2A, u Kupusini, parc. br. 412/1 upisan u list nepokretnosti br. 2227 k.o. Kupusina, površine 93,00m2, po početnoj ceni koja je predmet nadmetanja od 5.245,20 dinara.

II USLOVI DAVANKA U ZAKUP

Predmetni poslovni prostor će se dati u zakup ponuđaču koji ponudi najveći novčani iznos, a koji će predstavljati mesečnu zakupninu.
Usklađivanje visine mesečne zakupnine vršiće se jedanput godišnje u skladu sa rastom cena na malo, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.
Predmetni poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju, na određeno vreme, na period od 5 (pet) godina.

III USLOVI PRIJAVLKIVANJA

Pravo učešća na oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja uplate depozit u visini od 100.000,00 dinara i koja ispunjavaju uslove iz oglasa, osim lica koja su u prethodnom periodu imala ili imaju status zakupca na poslovnom prostoru, a koja nisu izmirila dugovanje proistekla korišćenjem poslovne prostorije (troškove električne energije, grejanja, komunalnih usluga i sl.), kao i lica koja su u sporu sa opštinom Apatin u pogledu stvarnih i obligacionih prava na poslovnoj prostoriji.

Visina i način polaganja depozita:
– Učesnik u javnom nadmetanju je u obavezi da deponuje na račun Budžeta opštine Apatin –Depozit, iznos od 100.000,00 dinara (račun zakupodavca br. 840-773804-23, poziv na br. 97 (model) 71-203 sa naznakom, “za javno nadmetanje za poslovni prostor“). Ovaj iznos će opština Apatin naplatiti u korist budžeta opštine Apatin ukoliko:
a) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odbije da potpiše ugovor sa opštinom Apatin u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o dodeli poslovnog objekta u zakup,
b) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju prilikom zaključenja ugovora ne dostavi dokaz da je uplatio iznos mesečne zakupnine koji je ponudio prilikom javnog nadmetanja, i
v) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju prilikom zaključenja ugovora ne priloži dokaz da je uplatio četiri mesečne zakupnine (dve mesečne zakupnine kao garanciju da će redovno plaćati zakupninu i dve mesečne zakupnine kao garanciju da će plaćati troškove električne energije, komunalnih usluga i drugih troškova za vreme korišćenja poslovne prostorije).

Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju izvršiće se povraćaj depozita u roku od 3 (tri) dana od dana sprovedenog postupka javnog nadmetanja. Učesnici su u obavezi da u podnetoj prijavi za javno nadmetanje navedu broj svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

Dostavljanje prijava za učešće:
– Prijavu sa prilozima učesnik je dužan da dostavi u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno prijava se dostavlja najkasnije do 03.02.2018., do 14.00h i to na adresu: Opštinska uprava opštine Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin sa naznakom: “NE OTVARATI – PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP POSLOVE PROSTORIJE“.

Na koverti treba da stoje osnovni podaci o podnosiocu.

Prijava koja se dostavlja mora da sadrži:
-za fizička lica: ime i prezime, JMBG, fotokopija lične karte, adresa, kontakt telefon i potpis fizičkog lica,
– za preduzetnike: naziv radnje i sedište, ime i prezime preduzetnika, JMBG, fotokopija lične karte, adresa prebivališta, kontakt telefon, fotokopiju rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, potpis i pečat radnje,
-za pravna lica: naziv i sedište, kontakt telefon ovlašćenog lica, ime i prezime ovlašćenog lica, fotokopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje,
– punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,
– naznaku poslovne prostorije za koju se podnosi prijava,
– ponuđeni iznos za sticanje prava na zakup (koji ne može biti niži od početnog iznosa određenog oglasom)
– delatnosti koje se mogu obavljati u poslovnoj prostoriji (kancelarija, trgovina, magacin i sl. uslužne i slične „tihe delatnosti“)
– dokaz o uplati depozita u visini od 100.000,00 dinara
– dokaz o izmirenju zakupnine i svih pripadajućih troškova za one podnosioce prijave koji su u ranijem periodu bili zakupci poslovne prostorije u javnoj svojini opštine Apatin.
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune (neuredne) prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, odnosno iste se odbacuju.

Uvid u dokumentaciju:
Lica koja su zainteresovana za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za predmetni poslovni prostor mogu dobiti na uvid raspoloživu dokumentaciju (dobiti informacije) u prostorijama Opštinske uprave opštine Apatin, Odeljenja za stambeno-komunalnu delatnosti, zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i imovinsko-pravne poslove ili na tel. 025/772-122 lok. 527 (kontakt osoba: Drča Veselin) u periodu od dana objavljivanja oglasa pa do isteka roka za podnošenje prijava u vremenu od 10.00 do 14.00 časova

Razgledanje poslovnih prostorija koje se daju u zakup:
Poslovne prostorije koje se daju u zakup mogu se razgledatu u periodu od dana objavljivanja oglasa pa do isteka roka za podnošenje prijava u vremenu od 08.00 do 10.00 časova.

Javno nadmetanje za navedene poslovne prostorije sprovešće se dana 06.02.2018. godine, sa početkom u 12.00 časova u zgradi SO Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29 u Apatinu, prvi sprat-“plava sala“.