ODRŽANA 29. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Sednica je započela usvajanjem zapisnika sa 28. redovne, kao i 8. i 9. vanredne sednice Opštinskog veća opštine Apatin.

Utvrđen je predlog Odluke o bližim uslovima i kriterijumima za obustavu pružanja komunalnih usluga koji se tiču neredovnih i nesavesnih platiša čija su dugovanja veća od 20.000,00 dinara i traju duže od 2 meseca.

Sledećom tačkom utvrđen je predlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji opštine Apatin. Prilikom utvrđivaa predloga konsultovani su vlasnici ugostiteljskih objekata koji su podneli peticiju u vezi radnog vremena.

U nastavku sednice, utvrđen je predlog Rešenja o prenosu javne svojine sa opštine Apatin na Srpsku pravoslavnu crkvu ,Eparhija Bačka, Crkvena opština Apatin, a radi izgradnje crkve u Prigrevici, a usvojen je i predlog Rešenja o usvajanju predloga teksta oglasa radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin radi izgradnje, putem javnog nadmetanja.

U šestoj tački je usvojen predlog Zaključka o utvrđivanju predloga odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Apatin.

Usvajanjem naredne dve tačke, utvrđen je predloga Rešenja o obrazovanju Štaba zimske službe opštine Apatin za 2017/2018 godinu koji će kontrolisati zimsku službu, a utvrđen je i predlog Zaključka o davanju saglasnosti na operativni plan zimske službe na javnim putevima u opštini Apatin za 2017/2018 godinu. Plan je izmenjen u odnosu na prošlu godinu u smislu pojedinih prioritetnih ulica, a na osnovu iskustava i predloga od prošle godine.

Jednoglasno su izglasani i utvrđeni predlozi Odluke o izmeni Odluke o imenovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Apatin, predlog Rešenja o određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje u opštini Apatin i razmatranje godišnjeg plana rada opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Apatin za 2018. godinu. Izmene se su se ticale uskleđivanja broja ljudi radi operativnijeg rada.

Usvojen je predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Apatin. Sve inspekcije će biti dužne da dostave planove rada i kontrolne liste koje će biti objavljene na sajtu opštine Apatin.

Opština je u obavezi da do 31. decembra tekuće godine utvrdi prosečnu cenu kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Apatin, pa je sa tim u vezi sledećom tačkom usvojen predlog rešenja o utvrđivanju iste.

Na osnovu preporuke Vlade Srbije, usvojen je predlog Rešenja o davanju saglasnosti da se subjektu privatizacije Građevinskom preduzeću „ Mostogradnja“ AD Beograd otpišu i konvertuju potraživanja.

Usvojen je predlog zaključka o usvajanju izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu, za period januar-septembar 2017. godine kao i predlog Rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period 1. januar-30. septembar 2017. godine koji se tiče tri javna preduzeća čiji je osnivač opština Apatin.

Sedamnaestom i osamnaestom tačkom usvojen je predlog zaključka o davanju saglasnosti JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin i JKP „Naš dom“ iz Apatina da 50% ostvarene dobiti upotrebe za finansiranje investicije

Na osnovu tužbi koje su dobili protiv opštine Apatin, a zbog potrošenih predviđenih sredstava na toj poziciji, Veće je usvojilo predlog rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve kako bi se isplatili zahtevi za naknadu štete.

Sledećom tačkom, usvojen je predlog odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora. Od 26 zahteva na vansudsko poravnanje je pristalo 17 oštećenih lica.

Dvadesetpetom i dvadesetšestom tačkom usvojen je predlog Zaključka o usvajanju zahteva za naknadu štete.

U poslednjoj tački usvojen je predloga Zaključka o davanju saglasnosti na upotrebu imena Apatin u nazivu prodavnice auto-delova „Auto Apatin“.

izvor: Info služba Opština Apatin