ODRŽAN PRVI SASTANAK POVODOM OSNIVANJA LOKALNE AKCIONE GRUPE U APATINU

APATIN EKONOMIJA VESTI

Opštinska uprava i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Apatin organizovale su informativni sastanak povodom osnivanja Lokalne akcione grupe (LAG) kojem su prisustvovali predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora.
Cilj sastanka bio je upoznavanje ključnih lokalnih aktera, sa teritorije opštine Apatina, sa procesom formiranja Lokalne akcione grupe, Leader (CLLD) inicijativom, te lokalnim razvojem kroz animiranje i udruživanje svih lokalnih aktera i njihovih aktivnosti u procesu planiranja i upravljanja ruralnim razvojem definisanog područja.

Sticanjem statusa kandidata za članstvo u EU od marta 2012. godine Republika Srbija (RS) menja svoja dotadašnja prava i obaveze u procesu pridruživanja EU. Između ostalog, nova uloga RS-a značajno menja apsorpciju fondova EU i finansijske mogućnosti koje postoje za privatni, javni i civilni sektor Republike Srbije otvaranjem IPA komponenti koje do tada nisu bile dostupne.
Opštinska uprava Apatin, u razgovoru sa ključnim lokalnim akterima sa područja, donela je odluku da pristupi procesu formiranja Lokalne akcione grupe koje pokriva područje svih naselja opštine Apatin u skladu sa LEADER (CLLD ) inicijativom.

FORMIRANJE LAG-a Apatin, informativni sastanak, FORMIRANJE LAG-a Apatin, informativni sastanak,

Osnovna uloga Lokalne akcione grupe je animiranje lokalnih resursa u cilju sprovođenja Lokalne strategije ruralnog razvoja (LEADER pristup) koji će u okviru programa IPARD II u Srbiji (2014-2020.) biti podržan kroz dve mere, a to su: Mera “Tehnička pomoć” za potencijalne Lokalne akcione grupe (aktivnost “Sticanje veština i animiranje ruralnog stanovništva”, odnosno izgradnja kapaciteta potencijalnih LAG-ova) i Mera “Sprovođenje strategija lokalnog razvoja – LEADER pristup” za odabrane LAG-ove (aktivnosti: “Sticanje veština i animiranje stanovništva na LAG teritoriji”, “Tekući troškovi i mali projekti”, “Projekti saradnje”).

FORMIRANJE LAG-a Apatin, informativni sastanak,

Proces formiranja LAG-a će započeti održavanjem Info dana u cilju obaveštavanja svih ključnih aktera sa područja, nakon čega će biti održan set trening sesija sa ciljem pružanja ključnih informacija o formiranju i izgradnji kapaciteta LAG-a, ali i “identifikaciji” područja sa ciljem difinisanja osnovnih elementata Lokalne strategije ruralnog razvoja. Na kraju navedenog procesa, koji će trajati do 4 meseca, biće registrovano pravno lice Udruženje Lokalna akciona grupa područja opštine Apatin.

FORMIRANJE LAG-a Apatin, informativni sastanak,

Ključna prednost ovog pristupa (LEADER/ mod 2014. CLLD) je u tome što je u stanju da se bavi specifičnim problemima na lokalnom nivou dozvoljavajući lokalnim partnerstvima da projektuju i implementiraju visoko individualizovane projekte prilagođene lokalnim potrebama. To se obavlja kroz doslednu primenu sledećih sedam ključnih elemenata: pristup zasnovan na određenoj oblasti; pristup „odozdo-nagore“; lokalno partnerstvo; multi-sektorske integracije; inovacije; umrežavanje i saradnja. Mobilisanje lokalnih aktera omogućava da se deluje na osnovu lokalnih ekoloških, ekonomskih i socijalno-kulturnih resursa i razvojnih potencijala kako bi se pokrenula akcija na lokalnom nivou uz korišćenje lokalnog znanja. LEADER metoda doprinosi lokalnom prihvatanju i vlasništvu nad lokalnim resursima, i na osnovu njih pruža dodatnu vrednost u smislu ruralne ekonomije, kvaliteta života, životne sredine i kulturnog nasleđa. LEADER inicijativa je metod lokalnog razvoja koji omogućava lokalnim akterima razvoj određenog područja, koristeću endogeni razvojni potencijal.

FORMIRANJE LAG-a Apatin, informativni sastanak, FORMIRANJE LAG-a Apatin, informativni sastanak,

Osnovna poluga LEADER pristupa (od 2014. CLLD) je tripartitno teritorijalno partnerstvo, odnosno LAG.
Lokalna akciona grupa LAG deluje “u ime definisanog područja”, odnosno stanovništva koje živi na datom području.
Što se pravne osnove tiče, Lokalna akciona grupa područja Apatin će biti osnovana prema Zakonu o udruženjima (Službeni glasnik RS br. 51/2009). Pored nacionalnog pravnog okvira, kroz proces formiranja i izgradnje kapaciteta Lokalne akcione grupe područja Apatin, koristiće su i evropske smernice, definisane Uredbama koje predstavljaju zajednički skup osnovnih pravila za CLLD (Leader), Lokalne akcione grupe ali pre svega pravila koje se primenjuju na Strategije razvoja LAG područja.
LAG čine predstavnici privatnog, civilnog i javnog sektora, a na nivou donošenja odluka, ekonomski i socijalni partneri, kao i drugi predstavnici civilnog društva (poljoprivrednici, žene sa sela, mladi i njihova udruženja), moraju činiti više od 50% partnerstva.
Tačnije, uslovi koje je potrebno ispuniti su:
• učešće privatnog i civilnog sektora sa najmanje 50%
• nijedan sektor pojedinačno ne sme imati više od 50% glasova
• učešće javnog sektora najmanje 20%

Članstvo u Lokalnoj akcionoj grupi područja Apatin je otvoreno za svako pravno i fizičko lice registrovano ili sa prebivalištem na području koje obuhvata Lokalna akciona grupa (sva naselja u opštini Apatin), iz privatnog, javnog i civilnog sektora, a svi zainteresovani se pozivaju da prisustvuju informativnim i edukativnim aktivnostima, te da svojim znanjima i iskustvima u radu na navedenom području, daju doprinos formiranju i izgradnji kapaciteta Lokalne akcione grupe.

FORMIRANJE LAG-a Apatin, informativni sastanak, FORMIRANJE LAG-a Apatin, informativni sastanak, FORMIRANJE LAG-a Apatin, informativni sastanak, FORMIRANJE LAG-a Apatin, informativni sastanak, FORMIRANJE LAG-a Apatin, informativni sastanak, FORMIRANJE LAG-a Apatin, informativni sastanak, FORMIRANJE LAG-a Apatin, informativni sastanak,