NOVI CIKLUS OBUKE ZA NEZAPOSLENE U NACIONALNOJ SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE

APATIN DRUŠTVO SOMBOR VESTI

Nacionalna služba za zapošljavanje počinje novi ciklus obuka za nezaposlene u skladu sa potrebama tržišta rada. Predviđeno je da u obuke budu uključeni nezaposleni sa evidencije NSZ i to pre svega iz ugroženih grupa.

Obuke za polaznike su besplatne, a obezbeđeni su i udžbenici, radni materijali oprema, kao i zaštita na radu.

Selekciju kandidata vrši NSZ i za vreme obuke polaznici imaju pravo nanadoknadu troškova prevoza kao i osiguranje u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja.

Predviđeno je da u obuke budu uključeni:
• nezaposleni bez ili sa niskim kvalifikacijama (bez obzira na starosnu grupu),
• mladi nezaposleni bez ili sa niskim kvalifikacijama,
• dugoročno nezaposleni,
• 1400 dugoročno nezaposlenih koji će proći obuku u osnovnim kompjuterskim veštinama

Ove grupe nezaposlenih izdvojene su jer je utvrđen visok procenat njihovog učešća na evidenciji NSZ. Lica romske nacionalnosti biće prioritet u sve četiri grupe, a planirano je da 300 lica romske nacionalnosti bude uključeno u obuke, koje će biti održane u dva ciklusa, do kraja 2017. godine.

Obuke za tržište rada nastale su kao rezultat potreba filijala, koje su dale svoje predloge o obukama za najtraženija zanimanja. U ovom ciklusu obuka kandidati će imati mogućnost da se obučavaju za zanimanja u sledećim oblastima:
• Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
• Ekonomija, administracija, trgovina i ugostiteljstvo
• Zdravstvo, socijalna zaštita i lične usluge
• Strani jezici, osnovna informatička obuka i specijalističke informatičke obuke

U filijali Sombor biće održane sledeće obuke prema potrebama tržišta rada:
• Obuka za izradu bureka i kora
• Osnovna informatička obuka – ECDL standard
• Obuka za izradu pica
• Obuka za vođenje poslovnih knjiga
• Obuka za pomoćnika kuvara
• Obuka za pomoćnika u trgovini
• Obuka za geronto domaćice
• Obuka za poslovnog sekretara

Ove obuke za nezaposlene iz ugroženih grupa finansiraju se sredstvima Evropske unije kroz projekat “EUpomoć teže zapošljivim grupama”, a jedan od ciljeva projekta je i proširenje obima obuka prema potrebama tržišta rada.