МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О СЕЛУ РАСПИСАЛО НОВИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

APATIN EKONOMIJA VESTI

Програмом доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) утврђени су циљеви Програма, субјекти који могу да конкуришу, намена средстава, услови за учешће на конкурсу, процедура доделе бесповратних средстава као и начин коришћења бесповратних средстава.

Сеоском кућом са окућницом у смислу Програма се сматра кућа са економским двориштем, које се налази на истој катастарској парцели као и сеоска кућа или на суседним парцелама у односу на сеоску кућу.

Млади пољопривредник/ца у смислу Програма је физичко лице старости до 45 година живота, које није у брачној заједници, живи на селу и бави се пољопривредом.

Брачним паром у смислу Програма сматра се брачна заједница супружника, односно заједница живота жене и мушкарца, која је уређена Породичним законом („Службени гласник РСˮ, бр. 18/05, 72/11 – др. закон и 6/15).

Ванбрачним партнерима у смислу Програма сматрају се мушкарац и жена који се налазе у ванбрачној заједници. Ванбрачна заједница је трајнија заједница живота жене и мушкарца, између којих нема брачних сметњи, уређена Породичним законом.

Самохрани родитељ у смислу Програма је родитељ који сам врши родитељско право јер je други родитељ непознат или је други родитељ умро или је потпуно лишен родитељског права, односно пословне способности, а све у складу са Породичним законом. Самохраним родитељем се такође сматра родитељ који самостално врши родитељско право на основу одлуке суда или споразума о самосталном вршењу родитељског права.

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Подносиоци пријаве на јавни конкурс (у даљем тексту: подносиоци пријаве) су супружници/ванбрачни партнери, самохрани родитељ и млади пољопривредник/ца који испуњавају све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу.

Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, коју подносиоци пријаве предлажу приликом конкурисања. Јединица локалне самоуправе гарантује тачност података и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом.

III. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Бесповратна средства су намењена за куповину сеоске куће са окућницом.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима.

Бесповратна средства нису намењена за опремање сеоске куће и окућнице, порез на пренос апсолутних права приликом купопродаје сеоске куће са окућницом, порез на имовину, трошкове прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, као и за грађевинске радове за адаптацију сеоске куће.

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара.

Укупна вредност сеоске куће са окућницом не може бити већа од 1.200.000,00 динара.

Министарство за бригу о селу (у даљeм тексту: Министарство) додељује бесповратна средства за целокупни износ процењене тржишне вредности непокретности, утврђен у обрасцу пријаве од стране јединице локалне самоуправе, а са којом се продавац сагласио у оквиру изјаве која се прилаже са конкурсном документацијом. Тржишну вредност сеоске куће са окућницом утврђује јединица локалне самоуправе у сарадњи са надлежним пореским органом и надлежним органом за геодетске послове.

Додељена бесповратна средства ће бити пренета јединици локалне самоуправе након закључивања уговора о додели бесповратних средстава који закључују Министарство, јединица локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом и подносилац пријаве коме су решењем министра одобрена бесповратна средства. Бесповратна средства се уплаћују јединици локалне самоуправе, у року предвиђеном уговором о додели бесповратних средстава, на подрачун за текуће наменске трансфере у ужем смислу, од Републике нижем нивоу власти. По уплати средстава на рачун јединице локалне самоуправе, закључује се уговор о промету непокретности између подносиоца пријаве коме су решењем министра одобрена бесповратна средства и продавца непокретности, а чија је уговорна страна и јединица локалне самоуправе, која је у обавези да средства пренесе на наменски рачун продавцу непокретности по закљученом уговору о промету непокретности.*

*Службени гласник РС, број 18/2022

УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Право учешћа на јавном конкурсу имају подносиоци пријаве који на дан подношења пријаве испуњавају све следеће услове:

Да су заједно са јединицом локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, поднели електронски попуњен образац пријаве са документацијом прописаном Програмом (образац пријаве се преузима на званичноj интернет страници Министарства www.mbs.gov.rs);
Да су држављани Републике Србије;
Да су пунолетни;
Да имају пребивалиште на територији Републике Србије;
Да немају навршених 45 година живота;
Брисана је (види члан 1. Уредбе 18/2022-20)
Да нису осуђивани и да против њих није покренут кривични поступак, као ни истрага;
Да су подносиоци пријаве у брачној заједници/трајнијој ванбрачној заједници или је подносилац пријаве самохрани родитељ или млади пољопривредник/ца; 2
Да нису власници или сувласници непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта, и да нису отуђили/поклонили непокретност у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса;
Да нису са продавцем непокретности у крвном сродству у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству;
Да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретности (бесповратна средства/субвенције/кредити за куповину и адаптацију непокретности);
Да немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса у складу са прописима Републике Србије.

Све прописане услове за учешће на јавном конкурсу морају да испуне оба супружника/ванбрачна партнера који су подносиоци пријаве.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиoци пријаве конкуришу, потребно је да испуњава следеће услове:

Да испуњава основне услове за живот и становање;
Да се не налази у градским и општинским седиштима и приградским насељима;
Да се налази у селу у којем постоји бар један од објеката јавне службе или услуга, здравствена амбуланта, пошта, школа, станица превоза или неки од наведених објеката постоји у суседним селима;
Да је уписана у катастар непокретности/земљишне књиге на име продавца, као породична стамбена зграда, без терета;
Да је непокретност, као и сви делови окућнице који се налазе на катастарској парцели на којој је и непокретност или на суседној катастарској парцели, изграђена у складу са прописима којима се уређују планирање и изградња, односно да не постоји забележба да је непокретност или део окућнице изграђена без дозволе;
Да је вредност предметне сеоске куће са окућницом, односно купопродајна цена, у границама њене вредности на тржишту непокретности;
Да сеоска кућа и окућница нису предмет судског спора, као и да не постоје нерешени имовинско-правни односи.

Подносиоци пријаве могу конкурисати само једном пријавом, осим у случају више силе, односно у случају настанка непредвиђених околности које подносиоци пријаве нису могли спречити или предвидети.

Непокретност може бити у сувласништву више лица када се сви сувласници појављују као продавци својих сувласничких делова.

Испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом као и процену тржишне вредности непокретности утврђује јединица локалне самоуправе у сарадњи са надлежним пореским органом и надлежним органом за геодетске послове, а испуњеност услова констатује у обрасцу пријаве којим подносилац пријаве конкурише.

Сеоска кућа са окућницом испуњава основне услове за живот и становање уколико је безбедна и условна за становање, поседује инфраструктуру – канализацију или септичку јаму, воду, струју и ако постоји приступ до сеоске куће са окућницом преко тврдог пута.

Подносиоци пријаве који добију бесповратна средства не могу отуђити непокретност у року од десет година од дана закључења уговора о промету непокретности* са продавцем непокретности и непокретност мора бити осигурана у наведеном периоду.

Непокретност стечена доделом бесповратних средстава не може бити предмет хипотеке или залоге, ради обезбеђења извршења обавеза из уговора о кредиту у року од пет година од дана закључења уговора о промету непокретности* са продавцем непокретности.

*Службени гласник РС, број 18/2022

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација шаље се ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ на адресу Министарство за бригу о селу, Булевар Михајла Пупина 2а, 11070 Нови Београд или се доставља предајом на писарницу на наведеној адреси.

Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на конкурс – средства за доделу бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуним називом и адресом пошиљалаца на полеђини коверте.

Пријаве које нису поднете на начин из ст. 1. и 2. ове главе неће се разматрати.

VII. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Испуњеност свих прописаних услова за учешће на јавном конкурсу, као и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом, доказује се следећом документацијом:

Образац пријаве – електронски попуњен од стране подносиоца пријаве и јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази сеоска кућа са окућницом;
Доказ о држављанству Републике Србије подносиоца пријаве (не старији од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса);
Извод из матичне књиге рођених за подносиоце пријаве не старији од месец дана, од дана објављивања јавног конкурса (у случају самохраног родитеља, потребан је извод и за децу);
Фотокопија личне карте или очитана лична карта подносиоца пријаве;
Изјава да подносилац пријаве живи на селу и бави се пољопривредом (само за младог пољопривредника/цу);
Доказ о брачној/ванбрачној заједници (за супружнике извод из матичне књиге венчаних не старији од месец дана од дана објављивања јавног конкурса, за ванбрачне партнере код јавног бележника оверена изјава о ванбрачној заједници уз потпис два сведока, сачињена након расписивања јавног конкурса);
Извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или правоснажна судска одлука о лишењу родитељског права, односно пословне способности другог родитеља или правноснажна одлука суда/споразум о самосталном вршењу родитељског права (само за самохраног родитеља);
Потврда издата од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности о непоседовању непокретности подносиоца пријаве;
Извод из листа непокретности Републичког геодетског завода, Службе за Катастар непокретности за непокретност за чију куповину конкуришу;
Потврда Министарства финансија – Пореске управе да су подносиоци пријаве измирили све доспеле порезе и доприносе;
Потврда из Министарства финансија – Пореске управе да није било преноса власништва или сувласништва на име подносиоца пријаве у претходних пет година;
брисана је (види члан 1. Уредбе 18/2022-20)
Уверење о неосуђиваности Министарства унутрашњих послова;
Потврда Основног суда да се против подносиоца пријаве не води кривични поступак или истрага;
Изјава да подносиоци пријаве не поседују у власништву/сувласништву непокретност (објекат) на целој територији Републике Србије и да нису отуђили непокретност у претходних пет година;
Изјава потенцијалног продавца да је прихватио услове јавног конкурса, да је сагласан са тим условима, да је сагласан са процењеном тржишном вредношћу непокретности, утврђеном у обрасцу пријаве од стране јединице локалне самоуправе, као и да ће продати предметну непокретност подносиоцима пријаве за утврђени износ и извршити њену примопредају одмах након уплате новчаних средстава;
Изјава да подносиоци пријаве нису у крвном сродству у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству са продавцем непокретности;
Изјава да подносиоци пријаве нису у поступку одобравања средстава за исте намене (бесповратна средства/субвенције/кредити за куповину и адаптацију непокретности). 3

Документација из става 1. тач. 2–4, тач. 8–11. и тач. 13. и 14. ове главе, као и извод из матичне књиге венчаних из става 1. тачка 6. ове главе и извод из матичне књиге умрлих из става 1. тачка 7. ове главе, прибављају се по службеној дужности, осим ако подносилац пријаве изричито изјави да ће те документе прибавити сам.

Све изјаве које достављају подносиоци пријаве се оверавају код јавног бележника, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу.

Документација из става 1. тач. 2–4, тачка 8, тач. 10–14. и тач. 15, 17. и 18. ове главе потребна је за оба супружника /ванбрачна партнера.

VIII. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ И ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА

Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања јавног конкурса до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2022. године.

Испуњеност услова за конкурисање утврђује Комисија за оцену и контролу реализације пројекта (у даљем тексту: Комисија), коју образује министар решењем.

Бесповратна средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава – до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2022. године.

Пријава се сматра поднетом даном предаје на шалтер поште или даном предаје на писарницу на адреси за пријем поште Министарства, Булевар Михајла Пупина 2а, 11070 Нови Београд.

У случају да је пријава непотпуна у погледу потребне документације, подносиоци пријаве ће бити обавештени да у року од пет дана допуне пријаву, и то слањем обавештења о допуни пријаве на електронску адресу, која је назначена у обрасцу пријаве. Подносиоци пријаве су у обавези да у обрасцу пријаве наведу електронску адресу. Уколико се не поступи по обавештењу о допуни пријаве у остављеном року, пријава ће се одбацити.

Комисија ће одбацити пријаву без права подносиоца пријаве да исту допуни у следећим случајевима:

– подносиоци пријаве не испуњавају услове за конкурисање из Програма;

– подносилац пријаве конкурише за намену која није одређена Програмом;

– подносилац пријаве је поднео пријаву самостално, без учешћа јединице локалне самоуправе;

– јединица локалне самоуправе је утврдила неиспуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом.

Комисија разматра пријаве, проверава формалну исправност докумената, утврђује испуњеност услова за учешће на јавном конкурсу и подноси министру предлог решења о додели бесповратних средстава.

Комисија може извршити додатну проверу поднете документације и тражити додатне информације, али само од подносиоца пријаве која је формално исправна.

Комисија неће разматрати неблаговремене пријаве.

Коначну одлуку о додели средстава доноси министар решењем, на предлог Комисије.

Конкурсна документација се не враћа.

Важне информације: Програм и образац пријаве се могу преузети електронским путем на званичној интернет страници Министарства за бригу о селу www.mbs.gov.rs

За сва питања у вези са текстом јавног конкурса можете се обратити на мејл адресу ivana.glisanovic@mbs.gov.rs, milos.petrovic@mbs.gov.rs или на бројeве телефона 011 311 7633, 011 311 7172 и 011 267 3024.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *