МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РАСПИСАЛО ОГЛАС ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА И ЗА ВОЈНО СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ

APATIN DRUŠTVO VESTI

Министарство одбране Републике Србије је објавило јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војно стручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије у 2023. години.

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војску Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2023. години навршавају од 19 до 30 годна живота и испуњавају следеће опште услове:

-да је држављанин Републике Србије;
-да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
-да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
-да је здравствено способан за војну службу;
-да није одслужио војни рок са оружјем и
-да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за војно стручно оспособљавање за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

-да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије;
-да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије
-да има позитивну безбедносну проверу.

Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта, електронским путем преко портала е-управе, апликација “Добровољац” и на шалтерима ЈП “Пошта Србије”.

Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи: фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и биографију.

Кандидат за војностручно оспособљавање за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе: уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.
 
Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок.

Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs
 
Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војвостручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије у 2023. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *