JAVNI POZIV ZA POMOĆ IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELJENIM LICIMA

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE SRBIJA VESTI

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisuje javni poziv za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje ovih lica.

JAVNI POZIV

I

Javni poziv se raspisuje za lica koja imaju u skladu sa zakonom status izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima 21. decembra 2006. godine. Javni poziv se raspisuje za lica koja imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji opština: Novi Sad, Bačka Palanka, Bač, Vrbas, Zrenjanin, Inđija, Kikinda, Kovin, Odžaci, Pančevo, Pećinci, Ruma, Subotica, Sremska Mitrovica, Sombor, Stara Pazova, Žitište, Šid, Bečej, Beočin, Apatin, Kula, Temerin, Srbobran, Žabalj, Sremski Karlovci, Titel, Bačka Topola, Irig, Plandište, Kovačica i Vršac.Pomoć se odobrava u robi,kao jednokratna i i bespovratna za ekonomsko osnaživanje porodica a u iznosu od najviše 200.000 dinara za svaki grant.

II

Uz Prijavu na Javni poziv,koja se preuzima u Fondu ili kod Poverenika za izbeglice i migracije potebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:

1. Potvrdu izdatu od strane opštinskog poverenika za izbeglice o podnetom zahtevu za prestanak ili prestanku statusa izbeglog, prognanog ili raseljenog lica na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke, odnosno 21. decembra 2006.godine;

2.Rešenje o prijemu u državljanstvo ili dokaz o podnetom zahtevu za prijem za sebe i članove porodice

3.Izjavu overenu u opštiskom organu uprave ili sudu da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi integracioni ili povratnički program

4.Izjavu overenu u opštinskom organu uprave ili sudu da podnosilac i članovi njegovog domaćinstva nisu povratnici iz migracije u treće zemlje.

5.Plan za ekonomsko osnaživanje i osamostaljenje porodice

6.Potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini zarade,potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje,odsečak od penzije ili drugi odgovarajući dokument o visini primanja podnosioca zahteva i članova porodičnog domaćinstva

7.Izvodi iz matične knjige venčanih i rođenih ,odnosno drugi važeći dokument koji dokazuje srodstvo,kopije lične karte,potvrde o eventualnoj invalidnosti,izveštaj lekara o eventualnim teškim bolestima za podnosioca i članove domaćinstva

8.Potvrda o samohranosti roditelja

9.Žrtve porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj centra za socijalni rad

10.Napred navedeni dokazi podnose se u fotokopiji,s tim što Fond može tražiti originale na uvid.

III

Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za pružanje pomoći i postupku dodele pomoći za ekonomsko osnaživanje izbeglih,prognanih i raseljenih lica.Nepotpuni,neblagovremeni i zahtevi podneti od neovlašćenih lica neće se razmatrati.Komisija će na osnovu Pravilnika doneti odluku o pomoći,na osnovu reda prvenstva prema sledećim kriterijumima
-da u odnosu na traženu vrstu pomoći,podnosilac ima osnovne preduslove za efikasno obavljanje aktivnosti(na pr..korisnici poljoprivrednog granta moraju posedovati odgovarajuće zemljište ili ugovor o zakupu na najmanje dve godine,korisnici pomoći priključnih mašina moraju imati traktor,dokaz saobraćajna dozvola,pomoći za stočarstvo odgovarajući objekat i slično)
-da je aktivnost za koju je pomoć tražena od značaja za egsistenciju porodice
-da podnosilac zahteva živi u seoskoj sredini ukoliko je pomoć namenjena poljoprivredi
-da podnosilac zahteva i članovi porodice imaju iskustva u aktivnosti za koju je tražena pomoć ili su prošli obuku za istu
-da je porodično domaćinstvo višečlano ,odnosno višegeneracijsko
– ostalom za utvrđivanje materijalnog položaja domaćinstva,odnosno stepena ugroženosti i mogućnosti da se tražena pomoć svrsishodno koristi

IV

Javni poziv ostaje otvoren do 16. februara 2017 godine.

Obrazac Prijave, kao i ostale informacije, mogu se dobiti u prostorijama Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima u Novom Sadu, i kod Poverenika za izbeglice i migracije u opštinama obuhvaćenim Javnim pozivom

Za dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom možete se obratiti Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 ili na telefon 021/475 42 95.

Prijavu sa traženom dokumentacijom podneti na adresu: Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, 21000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 25 sa naznakom za „Javni poziv“.