ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

APATIN EKONOMIJA VESTI

Национална служба за запошљавање и Општина Апатин су расписали јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020. години.

Субвенција се одобрава послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање. Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 година старости – без квалификација / са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, жртве породичног насиља и жене.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља.

Право на доделу субвенције послодавац може остварити под условом да:
• припада приватном сектору са статусом предузетника или правног лица које активно обавља регистровану делатност на терторији општине Апатин и код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%; регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева;
• измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
• последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
• измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
• налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи;
• не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева.

Право на субвенцију не могу остварити послодавци:
• код којих се број запослених смањио у претходна три месеца, осим у случају природног одлива запослених и других оправданих разлога (остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на одређено време);
• који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe три годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
• који обављају делатност која се налази на списку делатности који је сaставни део овог јавног позива;
• за раднике које би уступили другом послодавцу

Документација за подношење захтева:
• попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу,
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – доказ у складу са законом,
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од стране послодавца, за пријаве поднете у законским роковима за три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев,
• уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе, односно за послодавца који је једини у осигурању у свом привредном субјекту,
• обавештење подносиоца захтева о раније примљеној de minimis државној помоћи, на прописаном обрасцу Националне службе,
• уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива и других оправданих разлога, потребно је доставити одговарајући доказ.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту рада лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs

Конкурс траје до утрошка средстава.

Додатне информације и неопходна документација може се пронаћи ОВДЕ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *