ZAKON UVODI RED U KOLEKTIVNOM STANOVANJU- U APATINU REGISTROVANO SAMO 6 STAMBENIH ZAJEDNICA

APATIN EKONOMIJA VESTI

Mali broj, tačnije samo šest stambenih zajednica je registrovano u odeljenju za urbanizam i građevinarstvo opštine Apatin mada se njihov broj procenjuje na preko stotinu. U Apatinu ima više od 30 višespratnica koje bi trebalo da oforme stambenu zajednicu, jer će u suprotnom to za njih uraditi lokalna samouprava postavljenjem prinudnog upravnika. – Za sada je registrovano samo 6 stambenih zajednica, i one pojedinačno predstavljaju ulaze sa po 10 stanova, što znači da je broj onih koji nemaju formirane kućne savete, skupštinu i predsednika koji bi preuzeo poziciju upravnika zgrade oko 90 odsto. Iz odeljenja za urbanizam i građevinarstvo najavljuju da će komunalna inspekcija obilaziti teren i dostavljati obaveštenja stanarima. Nakon dobijanja obaveštenja, stanari zgrada imaju rok od 15 dana, u kojem mogu podneti zahtev za dobijanje rešenja za formiranje stambene zajednice, ukoliko ni tad ne ispune svoju obavezu, lokalna samouprava im dodeljuje prinudnog upravnika.

Pod prinudnom upravom podrazumeva se postavljanje profesionalnog upravnika u stambenim zgradama od strane lokalne samouprave kao vid prinudne mere u slučaju da zgrada u zakonskom roku nije izabrala svoje organe upravljanja, u slučaju isteka ili prestanka mandata upravnika ili ukoliko u propisanom roku ne bude izabran novi upravnik. Pored troškova upravnika, stanari će morati izdvajati i sredstva za tekuće i investiciono održavanje stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji opštine Apatin a odluku o tome je donelo Opštinsko veće na svojoj poslednjoj sednici.

Ovom odlukom utvrđuju se minimalni iznosi koje su vlasnici posebnih delova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada dužni izdvajati na ime tekućeg, kao i investicionog održavanja zgrada koje se nalaze na teritoriji opštine Apatin . Investiciono održavavanje je izvođenje građevinsko –zanatskih radova, krova i konstruktivnih elemenata zgrade, lifta, uključujući i redovno ispitivanje njegove ispravnosti, sa izdavanjem upotrebne dozvole, oluka i hidroizolacije vodovodne i kanalizacione mreže od priključka na gradsku mrežu do priključka na sanitarni uređaj u zgradi (sifon sudopere, umivaonika i slicno), elektroinstalacija do strujomernog ormana, instalacija centralnog grejanja prostorija i vode, kazana za grejanje zajedničkih delova zgrade, grejnih tela u zgradi, kao instalacija za gas, dotrajalih ograda, stolarije, podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade, kanala za smeće, oštećenih i dotrajalih fasada i drugih spoljnih delova zgrade, gromobrana, interfona, kablovskih i PTT instalacija kao i antenskih uređaja, protivpožarnog stepeništa i instalcija i uređaja za zaštitu od požara i sl.

Odlukom su utvrđeni i minimalni iznosi mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru garaže, garažnog boksa i garažnog mesta u zajedničkoj garaži, čija visina zavisi od starosti zgrade. Najmanja izdvajanja imaće vlasnici garaže ili garažnog mesta kod kojih je objekat do 10 godina starosti i to od 1,4 do 1,0 dinara a najviše vlasnici čiji su objekti stari više od 30 godina, odnosno 3,6 do 2,4 dinara po kvadratnom metru.

Tekuće održavanje ili izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svih radova kojima se obezbeđuje održavanjezgrada na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti. Radovi na tekućem održavanju stana ili poslovnog prostora su: redovno servisiranje liftova, popravke ili zamena automata za zajednicko osvetljenje, prekidaca, sijalica i tome slično. Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekciju zajednickih prostorija, redovni pregledi i servisiranje hidroforskih postrojenja u zgradi, redovno servisiranje instalacija centralnog grejanja, instalacija i uređaja za gašenje požara u zgradi, gromobranskih instalacija, instalacija vododvoda i kanalizacije, elektroinstalacija, uredaja za nužno svetlo, uredaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju, čišćenje oluka, popravka ili zamena brava i katanaca na ormarima za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi, krečenje zajedničkih prostorija, farbanje cevi i radijatora u zajedničkim delovima zgrade i tome slično, održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade i čišćenje trotoara oko zgrade i sl.

Mininimalni iznosi mesečnog izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja za svaki poseban deo (stan) iznosi- za zgrade sa liftom 358 dinara i 275 dinara za stanove u zgradi bez lifta. Odlukom su utvrđeni su minimalni iznosi mesečnog izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja za garažu, garažni boks ili garažno mesto u zajedničkoj garaži od 165 i 110 dinara.

Profesionalni upravnik vrši poslove upravljanja sve dok stambena zajednica ne donese odluku o izboru upravnika ili dok ne zaključi ugovor o profesionalnom upravljanju. Odlukom je predviđeno da upravnik vrši poslove iz nadležnosti upravnika zgrade navedene u Zakonu o stanovanju iodržavanju zgrada ali i da se stara o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade, prima prijave kvarova ili drugih problema nepoštovanje kućnog reda, buke i drugih štetnih uticaja u zgradi, svakim danom u nedelji u periodu od 00-24 časa. Profesionalni upravnik u opisu svog posla na osnovu primljenih prijava obaveštava nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnog organa, evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao isa drugim podacima ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave i licu koje je uzrokovalo probleme i dr.), obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervencijama, predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta na osnovu najmanje tri prikupljene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrada i zemljišta.

Opštinskom odlukom je određena visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na mesečnom nivou za svaki poseban deo zgrade ili stambenu zajednicu do 8 posebnih delova (stanova) gde ona iznosi 184 dinara, od 8 do 30 posebnih delova 220 dinara, preko 30 posebnih delova 257 dinara. Prinudnom upravniku stanari su dužni da plate i za garažu, garažni boks ili garažno mesto kao poseban deo zgrade u iznosu od 37 dinar do 73,4 dinara.