ПРЕПОРУКЕ ЗА НАСТАВАК ТРЕНАЖНОГ ПРОЦЕСА У СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА

SPORT SRBIJA VESTI

Препоруке за наставак тренажног процеса у свим спортским објектимаврхунских спортиста и осталих спортиста у систему спорта Републике Србије упримени мера превенције и смањења ризика преношења вируса SARS-CoV-21.

Наставак тренажног процеса (у даљем тексту: тренинг) врхунских спортиста и осталих спортиста у систему спорта Републике Србије почиње од 11. маја 2020. године у свим спортским објектима.

Тренинзи свих врхунских спортиста и осталих спортиста Републике Србије(у даљем тексту: спортисти) у систему спорта Републике Србије који су директно или индиректно у надлежности националних надлежних спортских савеза у Републици Србији могу се наставити након укидања ванредног стања у Републици Србији, уколико се од стране свих субјеката (спортисти, тренери, овлашћена лица спортских клубова, овлашћена лица спортских објеката) омогући придржавање свих услова и мера утврђениховом препоруком.

Спортисти при доласку, одласкуи током тренинга треба да се придржавајуследећих препоручених мера:-спортистима и тренерима се препоручује да на тренинг долазе појединачно помогућности у опреми за тренинг уз избегавање коришћења просторија свлачионице – коришћење заједнииих, помоћних просторија, као што су свлачионице, тушкабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћењаизврши дезинфекција те просторије;-када год је могуће тренинге треба организовати на отвореном терену-током појединачних тренинга препоручује се да спортисти држе размак одминимум 5 метара-за тренинге у контактним спортовима где није могуће држати физичку дистанцуизмеђу тренера и спортиста, препоручује се да увек исти тренер и спортиста одрадетренинг— спортисти треба да користите своја лична средства за хигијену (сапуни,пешкири— током тренинга спортиста треба да користи само своју боцу за воду — спортскопиће — протеин и не треба да је дели ни са ким другим (исто се односи и на храну козуевентуално користи током тренинга);— када није на тренингу, спортиста треба да се придржава свих мера физичкогразмака као мере превенције у Републици Србији ради спречавања ширења COVID —19 .

Препоручује се да организатори тренинга у сарадњи са одговорним ЛИЦИМа ируководством спортских објеката обезбеде следеће услове, односно да предузму следећемере:- за сваки тренинг треба да се успостави систем вођења евиденције тренирања(подаци о тренеру, спортистима, техничком особљу и другом особљу који учествује уреализацији тренинга; време тренирања, место извођења тренинга) ради накнадноефикаснијег епидемиолошког праћења контаката у случају појаве COVID — 19 међуособама које су присуствовале тренингу.— при доласку на тренинг, организатор тренинга треба да прикупи информацијеод сваког спортисте, тренера, осталог техничког и другог особља које учествује уреализацији тренинга о постојању неког од симптома који може указати на инфекцијувирусом SARS-CoV-2 (температура, кашаљ, малаксалост, отежано дисање и др.), теуколико постоји било који симптом спортиста не би требало да буде пуштен у објекат,односно спортиста треба да се удаљи са тренинга и упути надлежном лекару;— уколико се током тренинга појави било који симптом који указује на COVID —19 инфекцију било ког спортисте, тренера, техничког или другог особља на тренингу,тренинг треба да се одмах прекине, а особа са симптомима упути лекару;— организатор тренинга треба да обезбеди посебну корпу у коју се бацају свапотрошена пластична и друга амбалажа, као и папирне марамице — убруси и чијисадржај се, након тренинга, ставља у посебно затворену пластичну кесу која се потомодлаже као комунални отпад;— у спортском објекту где се тренинг одржава или се тај објекат користи приодржавању тренинга треба да буду постављена средства за дезинфекцију руку;— пре почетка и након завршетка тренинга, организатор тренинга треба дадезинфикује фиксиране спортске справе које су коришћене при тренингу спортиста;— пре и након сваког тренинга све лопте, као и други спортски реквизити који секористе на тренингу треба да буду дезинфиковани средством са најмање 7094 алкохола; организатор тренинга треба да о сваком одржаном тренингу води посебну евиденцију укојој се морају навести имена свих особа које су биле присутне ради накнадног,евентуалног, епидемиолошког праћења контаката; организатори тренинга у сарадњи саруководством спортских објеката треба да обезбеде да временски размак у распоредуизмеђу два тренинга буде минимално 15 минута;— све затворене просторије које користе спортисти, тренери, техничко илидруго особље треба да буду редовно проветраване природним путем, отварањем врата ипрозора, а уколико временске прилике дозвољавају прозори могу бити стално отворени,како би се обезбедила природна вентилација;— употреба централне климатизације није препоручљива.

Препоручује се свим надлежним националним спортским савезима у РепублициСрбији, као и свим организацијама у области спорта (клубовима) у директној или индиректној надлежности тих савеза, да када год је то могуће, организују контролисане(карантинске) тренажне припреме својих спортиста у ком случају треба да предузмуследеће мере:— сви спортисти, тренери и остала лица која су укључена у контролисане(карантинске) припреме, као и организатори тренинга треба да се придржавају свих мераутврђених овом инструкцијом, за све време трајања припрема;— сва лица која раде у објектима које користе спортске екипе (рецепционери,конобари, кувари, лица ангажована за одржавње чистоће и др.), треба све време да носезаштитне маске и поштују све остале утврђене мере превенције у Републици Србији радиспречавања ширења COVID — 19.6.Пре почетка тренажног процеса препоручује се да се спортистима и спортскимстручњацима утврди стање здравствене способности, које поред прописинихздравствених прегледа, укључује и серолошки тест у складу са препорукама, а што ћеближе бити утврђено подзаконским актом Закона о спорту („Службени гласник РС“, број10/16) којима се регулише утврђивање здравствене способности спортиста и спортскихстручњака за обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима.

Препоручује се да министар надлежан за послове здравља и министар надлежан заспорт по приоритету приступе доношењу подзаконског акта Закона о спорту из тачке 6.ове инструкције којим се ближе уређују начин, врста, обим и рокови у којима се спроводездравствени прегледи спортиста и спортских стручњака, а којим ће се утврдити и мерапревенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID 19 кроз обављањездравствених прегледа спортиста и спортских стручњака.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.