OMBUDSMAN I VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO ZAJEDNO U BORBI PROTIV ŽRTAVA NASILJA

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE SRBIJA VESTI VOJVODINA

Povodom Evropskog dana žrtava, a u cilju unapređenja položaja,prava i zaštite žrtava kriminaliteta u Srbiji, Pokrajinski zaštitnik građana- ombudsman i Viktimološko društvo Srbije će 21. februara 2017. godineu Novom Sadu zaključiti Sporazum o saradnji.

Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman i Viktimološko društvo Srbije podsećaju da u Srbiji svakoga dana veliki broj građana i građanki postane žrtva nekog oblika kriminaliteta. Posledice kriminaliteta teško pogađaju svakoga, a posebno osetljive kategorije, kao što su žene, deca, stari, osobe s invaliditetom, pripadnici različitih nacionalnih grupa, LGBT populacije i drugih ranjivih društvenih grupa.

Uprkos promenama na zakonodavnom i institucionalnom nivou u vezi sa zaštitom žrtava, njihov položaj uSrbiji još uvek nije zadovoljavajući. Srbija još uvek nema na odgovarajući način uspostavljen i finansiran sistem podrške žrtvama kriminaliteta, a postojeća pomoć i podrška još uvek nije na jednak način dostupna svim žrtvama. Žrtve nisu dovoljno informisane o tome kome ina koji način moguda se obrate za pomoć i podršku, niti o tome šta mogu da dobiju od državnih službi i organizacija civilnog društva. Takođe, žrtve su gotovo svakodnevno izložene instrumentalizaciji i zloupotrebi od strane medija.

Otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji pred nadležne organe postavilo je nove obaveze u pogledu bavljenja žrtvama. To podrazumeva dalje unapređenje zakonodavnog okvira i njegovu harmonizaciju sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i preduzimanje čitavog niza mera predviđenih Direktivom EU o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava kriminaliteta. Ovim merama, definisanim Akcionim planovima za poglavlja 23 i 24, žrtvama kriminaliteta, rata i drugih oblika stradanja omogućava se to da svoja prava mogu i faktički da ostvare i da dobiju potrebnu pomoć, podršku i zaštitu.

Polazeći od navedenog, pozivamo donosioce odluka i sve nadležne institucije da preduzmu potrebne mere u cilju uspostavljanja efikasnog sistema upućivanja, informisanja i pružanja drugih vidova pomoći i podrške žrtvama kriminaliteta i drugih vidova stradanja, kako bi im se olakšao i obezbedio jednak pristup državnim institucijama i organizacijama civilnog društva koje im mogu obezbediti pomoć i podršku. Takođe je neophodno da nadležne institucije stvore uslove za održivo finansiranje postojećihi osnivanje novih službi za žrtve. Ujedno, pozivamo medije da na pristupačan i razumljiv način informišu građane o različitim službama za pomoć i podršku žrtvama koje postoje u Srbiji.

Organizacija Evropska pomoć žrtvama (VictimSupport Europe) je 1991. godine, na predlog predstavnika iz Švedske, proglasila 22. februar Evropskim danom žrtava sa ciljem da se posledice koje žrtve kriminaliteta trpe učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije zaštiti prava žrtava. Od tada se širom Evrope ovaj dan obeležava različitim manifestacijama. Viktimološko društvo Srbije je sa obeležavanjem ovogdana počelo 2005. godine.

*****

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je nezavisan i samostalan organ APVojvodine koji štiti prava građana i vrši nadzor nad radom pokrajinskih organa uprave, javnih preduzeća i ustanova koje vrše upravna i javna ovlašćenja, a čiji je osnivač AP Vojvodina, u vezi sa njihovim postupanjem u izvršavanju odluka i drugih pravnih akata AP Vojvodine. U cilju zaštite ljudskih prava Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman prima i ispituje pritužbe građana koje se odnose na povredu ljudskih prava, nadzire primenu propisa, kontroliše zakonitost, celishodnosti efikasnost postupanja i istražuje rad organa uprave, ustanova, javnih preduzeća i drugih nosilaca javnih ovlašćenja na teritoriji AP Vojvodine.

Viktimološko društvo Srbije-VDS je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 12. novembra 1997. godine s ciljem unapređenja i zaštite prava i položaja žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja. U okviru Viktimološkog društva Srbije od 2003. godine funkcioniše služba za žrtve VDS info i podrška žrtvama. Služba je namenjena svim žrtvama kriminaliteta i kršenja ljudskihprava. Od osnivanja do danas, Služba je imala više od 5000 kontakata sa žrtavama različitih oblika kriminaliteta: nasilja u porodici, mobinga, proganjanja, imovinskih krivičnih dela, pretnji i različitih vidova kršenja ljudskih prava. Služba poseduje bazu podataka o većini organizacija i institucija u Srbiji koje pomažu žrtvama kriminaliteta.