ОГЛАС О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА У МАРИНИ АПАТИН

APATIN EKONOMIJA VESTI

На основу члана 23, став 1. тачка 15. Статута ЈП за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“, одговорно лице ЈП за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ доноси одлуку којом се расписује:

ОГЛАС О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ

-Пословни простор – угоститељски објекат који се налази у Марини Апатин, Дунавска обала бб, у Апатину, површине 109м² , Е -2 етажни део (са припдајућом просторијом од 8,70 м2, катастарска парцела број 663/1 к.о. Апатин
-Избор закупца ће се спровести у поступку јавне лицитације по принципу најбоље понуде
-Почетни износ месечне закупнине износи 35.000,00 РСД
-Лицитациони корак у поступку лицитације ће износити 1.000,00 РСД
-Објекат се даје у закуп у виђеном стању, на период од 5 година.

Право учешћа на јавном надметању имају сва правна лица, предузетници и физичка лица који су измирили све обавезе према надлежном пореском органу, Одељењу за привреду и финансије општине Апатин, као и према ЈП Путничко пристаниште и марина Апатин

Сваки учесник јавног надметања обавезан је да:

Приложи потврду о измиреним порезима и доприносима према надлежном пореском органу, потврду о свим измиреним обавезама преа Одељењу за привреду и финансије општине Апатин, као и према ЈП Путничко пристаниште и марина Апатин, са даном подношења пријаве ( Прва потврда се издаје на порталу е порези или у филијали, другу потврду издаје Одељење за привреду и финансије општине Апатин, а трећу ЈП путничко пристаниште и марина Апатин).

У периоду закупа пословног простора обавља делатност припремања и послужења хране и пића.
Депонује на рачун ЈП Путничко пристаниште и марина Апатин 35.000,00 динара ( т.р.. 200-3015990101983-97 са назнаком »за јавно надметање за пословни простор«, који ће се наплатити у корист ЈП Путничко пристаниште и марина Апатин
разгледање пословног простора за заинтересоване понуђаче организоваће се у договору са ЈП “Марина” у току периода подношења пријава.
лице које излицитира највишу цену и тиме стекне право на закуп а не приступи закључењу уговора о закупу у року од 8 дана од дана лицитације губи положени депозит.
Лицу које победи на лицитацији и закључи уговор са ЈП Путничко пристаниште и марина Апатин, износ депозита урачунаће се у обавезу плаћања закупнине, а осталим учесницима новац ће бити враћен у року од 8 дана.
Лице које победи на лицитацији пре закључивања уговора са ЈП Путничко пристаниште и марина Апатин у обавези је да на т.р. ЈП Путничко пристаниште и марина Апатин бр. 200-3015990101983-97 , депонује износ од 3 излицитиране закупнине, на име евентуалне штете, неплаћене закупнине и осталих обавеза.
Приложи :
Правно лице: Копију решења АПР-а; Копију рачуна поврде о додељеном ПИБ-у овлашћење за заступање(није потребно за законског заступника);
Предузетник: Копију решења о упису у надлежни регистар; Фотокопију личне карте
Физичка лица: Фотоопија личне карте
У случају да физичко лице буде најповољнији понуђач, потребно је, да у року од 30 дана оснује правни субјекат који се бави делатношћу припремања и послужења хране и пића, тј. ресторана.

Пријаву са прилозима учесник је дужан да достави најкасније до 09 часова дана 23.7.2021. године. у просторије ЈП Путничко пристаниште и марина Апатин, улица Дунавска обала бб, Апатин.

Непотпуне и неуредне пријаве биће одбачене као неважеће.

Јавно надметање за наведене пословне просторе спровешће се дана 23.07.2021 године, са почетком у 12 часова у сали за семинаре ЈП путничко пристаниште и марина Апатин.

Представници правних лица дужни су да приложе пуномоћ за заступање, (осим законских заступника који се легитимишу личном картом) а физичко лице свој идентитет доказују личном картом.

Оглас је истакнут на огласној табли ЈП путничко пристаниште и марина Апатин.

За све информације обратите се на телефон број 025/ 551500 68 или лично у ЈП Путничко пристаниште и марина Апатин, Дунавска обала бб.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.