ODRŽANA 25. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Nakon što su usvojeni zapisnici sa 23. i 24. sednice Opštinskog veća opštine Apatin, usvojen je i predlog Odluke o odobravanju postupka davanja u zakup poslovnih prostorija – apoteke u Apatinu, Sonti, Prigrevici, Svilojevu i Kupusini.
Skupštinskom odlukom, Veće ima nadležnost da usvaja odluku o postavljanju letnjih bašti poslovnim prostorima, pa su iste odluke u trećoj, četvrtoj, petoj i šestoj tački usvojene po jedna za lokale u Prigrevici i Apatinu i dve u Sonti.

U svojen je predlog Odluke o davanju na korišćenje opreme na plaži na Dunavu JP za upravljanje putničkim pristanom i marinom Apatin. Usvajanjem ove odluke, „Marina“ će voditi računa o inventaru na plaži, spasilačkoj službi, naplati ležaljki i ostalim potrebama na plaži.

Usvajanjem predlog Pravilnika o prenosu sredstava iz budžeta opštine Apatin mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin, usaglađeni su iznosi primanja zaposlenih u mesnim zajednicama, i troškovi telefona, interneta, kancelarijskog materijala, higijene, reprezentacije i službenih vozila.

Devetom tačkom, usvojen je predlog Rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve Opštoj bolnici u Somboru dr Radivoj Simonović – sala za katetarizaciju. Naime, Pokrajina je obezbedila opremu, a bolnica prostoriju koju je trebalo opremiti. Opština Apatin je učestvovala u izgradnji tzv. Angio sale koju će u budućnosti moći da koriste i građani opštine Apatin.

U desetoj tački, usvojen je predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora. Od februara do početka jula podneto je 25 zahteva, sa 17 je dogovoreno vansudsko rešavanje spora, dok će 8 zahteva ući u sudski spor.

Dnevni red je dopunjen sa četiri tačke, pa je u prvoj sledećoj usvojen predlog odluke o odobravanju pokretanja postupka otuđenja nepokretnosti u svojini opštine Apatin upisane u list nepokretnosti br. 844 k.o. Apatin. Skupštinskom odlukom, Veće pokreće postupak otuđenja, a nakon što poreska uprava odredi cenu, Skupština će da odobri Odluku. Narednom tačkom usvojen je predlog odluke o odobravanju pokretanja postupka otuđenja nepokretnosti koja je u 6/18 dela u svojini opštine Apatin, a koja se nalazi u ulici Niloa Tesle u Apatinu.

Četrnaestom tačkom dnevnog reda usvojen je predlog Odluke o izboru programa i projekata kojima se iz budžeta opštine Apatin dodeljuju sredstva za potsticanje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja. Sredstva su dodeljena po raspisivanju konkursa a sve po pravilniku koji je donesen u februaru tekuće godine.

Zbog povećanja troškova koja su usledila dobijanjem na korišćenje opreme na plaži na Dunavu koja je iziskivala angažovanja sezonskih radnika, usvojen je predlog Zaključka o izmeni Zaključka o rasporedu odobrenih subvencija po mesecima JP za upravljanje putničkim pristanom i marinom „Apatin“Apatin.

prva elektronska sednica opstinskog veca, opstinsko vece  (5) prva elektronska sednica opstinskog veca, opstinsko vece  (3) prva elektronska sednica opstinskog veca, opstinsko vece  (2) prva elektronska sednica opstinskog veca, opstinsko vece  (1)