ODRŽANA 22. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Nakon usvajanja zapisnika sa 21. sednice Opštinskog veća opštine Apatin, usvojen je i predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Apatin koji se tiče uvođenja elektronskog softver sistema. Članovi veća, kao i odbornici skupštine će dobiti na korišćenje tablet uređaje preko kojih će se ubuduće dobijati pozive za sednice, kao i materiali preko kojih će moći slati amandmane ukoliko ih imaju.

Utvrđen je predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Apatinza 2016.godinu, a već u narednoj tački i izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period od 1. januar do 31. mart 2017. godine iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Apatin.

U petoj i šestoj tački usvojen je izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JKP „Našdom“ Apatini JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin za 2016. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Sedmom tačkom usvojena je prva izmena godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ sa posebnim programom korišćenja subvencija. Izmenom se ne menjaju prihodi i rashodi, već samo struktura. U sledećoj tački u istom preduzeću usvojen je pravilnika o radu koji je usklađen sa zakonom.

Veće je usvojilo i predlog o izmenama i dopunama Statuta predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin koji se tiče uvođenja dvojezičkih grupa u selima.

Narednom tačkom usvojen je predlog Odluke o izmenama Statuta Doma zdravlja Apatin u delu da direktor ove ustanove može biti i doktor medicine sa najmanje pet godina staža.

Usvojen je III Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Centra za socijalni rad Apatin.

Jednoglasno je usvojen predlog zaključka o usvajanju Programa raspolaganja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Apatin za 2017. godinu. U pitanju su zemljišta na teritoriji Prigrevice i Apatina, a početne cene po zakonu utvrđuje uprava prihoda.

U sledećoj tački, usvojen je predlog Zaključka o prihvatanju prigovora Apatinskog tržnog centra Apatin u stečaju u vezi projekta preparcelacije. U cilju legalizacije dela ATC preko puta marketa Idea, neophodno je prvo uraditi preparcelizaciju tog dela objekta.

Usvojen je predlog Zaključka o odbijanju prigovora Maksimović Nedeljka i Rade u vezi gradnje skladišta na parceli br. 4981/2 k.o. Apatin. Usvajanjem predloga Odluke o odobravanju Plana odbrane opštineApatin završena je petnaest atačka.Plan je odobrilo i ministarstvo odbrane.

U šesnaestoj i sedamnaestoj tački usvojen je prvopredlog Odluke o izboru kandidata za popunjavanje položaja – načelnika opštinske uprave opštine Apatin, a zatim i predlog Rešenja o postavljenju Nedeljka Vučenovića za načelnika Opštinske uprave opštine Apatin.

Pretposlednjom tačkom je usvojen predlog Rešenja o imenovanju organizacionog odbora 8. Ličke olimpijade. Odbor će imati 10 članova.

izvor: Info služba SO Apatin